French. Course B1.2. Blended Learning - ASZFJ3024
Title: Francouzština B1.2. Blended Learning
Guaranteed by: Language Centre - French (21-JCF)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Number of self-study hours: 2 [hours/week]
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 14 (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: French
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kristýna Švorcová
Teacher(s): Mgr. Kristýna Švorcová
SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The course is designed for students who have basic knowledge of standard French at A2/B1 level (cf. French. Course B1.1). Its objective is the development of main language competences in French with a special focus on academic skills necessary to achieve the level B1.

This is a one-semester course, 1x2 lessons per week of in-class learning (in case of distance learning in the form of a video conference) + 2 lessons of distant study via the Moodle platform.

You can identify your level by taking the TCF tests: https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcfLast update: Švorcová Kristýna, Mgr. (02.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Kurz je zakončen zápočtem udělovaným po splnění následujících podmínek:

  • aktivní účast na výuce
  • pravidelné plnění úkolů zadaných prostřednictvím platformy Moodle
  • úspěšné zvládnutí průběžných online testů
  • úspěšné zvládnutí závěrečného testu
Last update: Švorcová Kristýna, Mgr. (23.09.2020)
Literature -

Textbook: Miquel, Claire, Vite et bien 2, CLE International.

 

Additional sources:

  • Grégoire, Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire, CLE International.
  • Grégoire, Grammaire progressive du français - Niveau avancé, CLE International.
  • Grammaire pratique du français en 80 fiches, Hachette Paris

 

Last update: Švorcová Kristýna, Mgr. (13.07.2021)
Teaching methods - Czech

Forma "blended learning" je kombinací klasické prezenční výuky a samostatné práce s e-learningovou podporou. 

U tohoto kurzu konkrétně to znamená:

  • 1 x týdně klasická prezenční výuka v rozsahu 90 min (v případě distanční výuky nahrazeno online výukou prostřednictvím platformy Zoom / MS Teams apod.)
  • 1 x týdně samostatná práce s podporou pomocí platformy Moodle zhruba v rozsahu 90 min

Výhodou je větší časová flexibilita: u "distanční" hodiny není třeba splnit úkoly v den uveřejnění materiálů, ale je stanoven určitý časový limit v řádu dnů.

Last update: Švorcová Kristýna, Mgr. (16.09.2021)
Syllabus - Czech

Lekce 9 - 16 učebnice Vite et bien 2.

 

Práce s textem - čtení s porozuměním, překlad obtížnějších textů a interference s češtinou, rozšiřování slovní zásoby (synonymizace, nominalizace); text narativní, text výkladový, interview, recenze, anketa, logické a funkční členění textu; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog v rámci probíraných témat, obhájení vlastního názoru, argumentace na dané téma.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - plusquamperfektum, předložky, neurčitá zájmena, vztažná zájmena jednoduchá a složená, kondicionál přítomný a minulý, subjonctif přítomný a jeho použití ve vedlejších větách, participe présent, gérondif, podmínková souvětí, řeč přímá a nepřímá, souslednost časů, vyjádření protikladu, srovnání a času (převážně ve vedlejších větách).

Výběr frankofonních reálií.

Last update: Švorcová Kristýna, Mgr. (16.09.2021)