SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Translation History - ASZ600002
Title: Dějiny překladu
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Simona Kolmanová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Šárka Belisová
PhDr. Anežka Charvátová
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Interchangeability : AMP000002
Is interchangeable with: AMP000002
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (11.10.2022)
Kurz je zaměřen na dějiny českých překladů z literatur psaných anglicky, francouzsky, německy, rusky a španělsky. Jako jednotlivá témata zahrnuje přednášky přehledového typu, ale také případové studie, které ukazují podobu a význam klíčových překladových děl v české kultuře. Přednášky jsou koncipovány s cílem přiblížit širší kulturní kontext originálu a jeho překladů včetně vývoje české překladatelské tradice a normy. Rozpis přednášek je vyvěšen v platformě MOODLE: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11857#section-0
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (27.06.2022)

Podmínkou pro absolvování atestace je 75% účast na přednáškách. Zkouška proběhne formou písemného textu: celkem 15 otázek spjatých s povinnou literaturou a tématy jednotlivých přednášek, přičemž celkem je třeba získat nejméně 20 bodů z celkových 45 (1 otázka = 3 body). Hodnocení: 38-45 bodů = výborně; 29-37 = velmi dobře; 20-28 = dobře.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (27.06.2022)

POVINNÁ LITERATURA K CELÉMU KURZU

HRALA, Milan a kol. Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: 2002. 

LEVÝ, Jiří. České teorie překladu I, II. Praha: 1996.

RUBÁŠ, Stanislav (ed.). Slovo za slovem / S překladateli o překládání. Praha: 2012. Povinně: DVACET SEDM ŽIVOTŮ (9-19) + MINIMÁLNĚ 3 ROZHOVORY DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU [doporučené rozhovory: Josef Čermák (21-39), Věra Dvořáková (41-53), Jarmila Emmerová (55-69), Jarmila Fialová (71-82), Josef Forbelský (83-94), Marie Janů (127-140), Eva Kondrysová (193-209), Vladimír Mikeš (251-264), Rudolf Pellar (293-308), Jindřich Pokorný (309-327), Antonín Přidal (329-346), Věra Saudková (347-352), Naděžda Slabihoudová (353-366), Vratislav Jiljí Slezák (367-376), Josef Škvorecký (393-406)]

DOPORUČENÁ LITERATURA K JEDNOTLIVÝM PŘEDNÁŠKÁM

1. ČESKÉ PŘEKLADY EVŽENA ONĚGINA

RUBÁŠ, Stanislav. Já píši Vám / Evžen Oněgin v českých překladech. Brno: 2009. Kapitoly ONĚGIN U NÁS (9-24) a ÚRYVKY Z ONĚGINOVA PUTOVÁNÍ (25-35)

2. JAN ZÁBRANA  

KALIVODOVÁ, Eva - ELIÁŠ, Petr (eds). Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Praha: 2018. Kapitoly ZÁBRANOVY DENÍKY JAKO CESTA K RUSKÉ LITERATUŘE (88-101) a BÁSNICKÁ PODSTATA ZÁBRANOVÝCH PŘEKLADŮ Z ANGLOAMERICKÉ LITERATURY (168-179)

ZÁBRANA, Jan. Celý život / Výbor z deníků 1948-1984. Praha: 2001. Kterákoliv vybraná část dle zaměření a zájmu  

3. VÝZKUM DĚJIN PŘEKLADU V RÁMCI ČESKOSLOVENSKÉ TRANSLATOLOGIE  

HOCHEĽ, Braňo: Metodologické problémy výskumu dejín prekladu. In: Acta Universitatis Carolinae Philologica 4 – 5, Translatologica Pragensia I, Praha: 1984.

LEVÝ, Jiří: Umění překladu. Ivo Železný, Praha: 1998.

PYM, Anthony: Method in Translation History. Manchester: 1998.

4. BAROKNÍ OBDOBÍ V DĚJINÁCH ČESKÉHO PŘEKLADATELSTVÍ  

SVOBODA, Tomáš. Metodologické implikace pro zkoumání barokního období v dějinách překladu. In: Janečková, Marie - Alexová, Jarmila - Pospíšilová, Věra. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: 2010. 

5. ČESKÉ PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉ LITERATURY V DOBĚ OD NÁRODNÍHO OBROZENÍ DO ROKU 1917  

PELÁN, Jiří. Překlad jako transpozice kulturních forem. In: Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: 2000.

6. ČESKÉ PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉ LITERATURY V LETECH 1918-1989 

PELÁN, Jiří. České překlady Françoise Villona. In: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Praha: 2007. 

7. ROLE PŘEKLADU PŘI DOBÝVÁNÍ AMERIKY 

TODOROV, Tzvetan: Dobytí Ameriky. Problém druhého. Přel. Kateřina Lukešová, Praha: 1996.

8. VÝVOJ PŘEKLADATELSKÉ A NAKLADATELSKÉ PRAXE VE 20. STOLETÍ: MEZI PŘEKLADEM KONFORMNÍM A ADAPTAČNÍM  

Revue Souvislosti (Překlad a překladatel 2/1998), TVAR (Číslo věnované překladu 13/2018)

9. ČESKÉ PŘEKLADY SHAKESPEARA

DRÁBEK, Pavel: České pokusy o Shakespeara. Brno: Větrné mlýny, 2012 [relevantní úryvek je ke stažení na intranetu]

RUBÁŠ, Stanislav: Urbánkův Hamlet. In Kalivodová, Eva et al., Tajemná translatologie. Praha: 2008.

10. HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉHO PŘEKLÁDÁNÍ BRITSKÉ A AMERICKÉ LITERATURY 

JINDRA, Miroslav. Proměny překládání a recepce (nejen) americké literatury. In: Hrala, M. (ed.) Český překlad 1945–2003. Praha: 2005.

KALIVODOVÁ, Eva. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury. Praha, Karolinum 2010. KAPITOLY 1-3.

KALIVODOVÁ, Eva. "Český liberalismus nebo české zápecnictví? Jak se Chaloupka strýčka Toma stala v Čechách dětskou literaturou", In: M. Řepa (ed.) 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Nakladatelství Historický ústav, Praha: 2008. 

MASNEROVÁ, Eva. K diskusi o zpracování dějin českého překladu 2. poloviny 20. století. In: Hrala, M. (ed.) Český překlad 1945–2003. Praha: 2005.

PAPOUŠEK, Vladimír et al. Dějiny „nové“ moderny, Věk horizontal. Česká literatura v letech 1935-1947. Praha: 2017. Oddíly PLOCHA ČASU, LISTÁRNA, MAPY POLÍ LITERÁRNÍHO A KULTURNÍHO DĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH LETECH 1935-1947.

11. SOUBĚŽNOST A ROZBÍHAVOST NOREM: CO PŘINESL LUMÍROVSKÝ A RUCHOVSKÝ PŘEKLAD ČESKÉ LITERATUŘE

KALIVODOVÁ, Eva. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury. Praha: 2010. KAPITOLY 1-3.

HECZKOVÁ, Libuše. Techné je alétheia: Malá úvaha nad překlady Jana Zábrany a Elišky Krásnohorské. In Kalivodová, E. – Eliáš, P., eds. Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Praha: 2018. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html