SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Teaching Practice - ASP300056
Title: Pedagogická praxe
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Javier González Lozano
Co-requisite : AHP500001, AHP500021
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. (18.09.2012)
ZS -/-
LS 21 dní Z

Praktická aplikace a ověření znalostí nabytých v předmětu didaktika a příslušném semináři. Získání a rozvinutí dalších dovedností nutných k vlastnímu vedení vyučovacích hodin. V těsné návaznosti na teoretickou výuku má praxe přispět k kcelkové profesní přípravě studentů.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. (18.09.2012)

Povinná literatura: 
Alonso E.: ?Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo?, Edelsa, Madrid, 1994. 
Giovannini A., Martín Peris E., Rodríguez Castilla M., Simón Blanco T.: Profesor en acción, 3 díly, Edelsa, Madrid, 1996. 
Hendrich J. a kol.: Didaktika cizích jazyků, SPN, Praha 1988. 
Komenský J. A.: Dvéře jazyků odevřené, in: Dílo Jana Amose Komenského - Johanis Amos Comeniii Opera omnia, díl 11, red. B. Havránek, Academia, Praha 1973. 
Larsen-Freeman y Long: Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas, Gredos, Madrid 1997. 
Llobera M., Cots J. M. y otros: Competencia comunicativa, Edelsa, Madrid, 1997. 
Marco Común Euroeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseňanza, Evaluación. Dokumenty Rady Evropy. MINED, Instituto Cervantes, Anaya, Madrid, 2002. 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Dokumenty Rady Evropy. Překlad: J. Ivanová, A. Lenochová, J. Línková, Š. Šimáčková. Univerzita Palackého, Olomouc 2002.


Doporučená literatura: 
Casanova, Lourdes: Internet para profesores de espaňol, Edelsa, Madrid, 998. 
Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování, UK, Praha 1994. 
Fontana, D: Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1996. 
García Santa-Cecilia A.: El currículo de espaňol como lengua extranjera, Edelsa, Madrid, 1997. 
Gelabert M.J., Herrera M., Martinell E., Martinell F.: Niveles Umbral, Intermedio y Avanzado, SGEL, S.A., Madrid, 1990. 
González Cabanach R.: Psicología de la instrucción (El profesor y el estudiante), Universidade da Coruňa, La Coruňa, 1994. 
Kol. autorů, edit. Pérez-Leroux A.T., Glass W.R.: Contemporary Perspectives on the Acquisition of Spanish, Cascadilla Press, Somerville 1997. 
Mantecón Ramírez, B.: Didáctica de la lengua y la literatura: Teoría, práctica docente e investigación, Ágora-Universidad, Málaga, 1992. 
Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Masarykova univerzita, Brno 1995. 
Mištinová, A.: El papel didáctico de algunos elementos contrastivos entre el sistema lingüístico espaňol y el checo, in: Estudios Hispánicos VII, Wroclav, 1999. 
Mištinová, A.: Je to pro mne španělská vesnice... In: Čeština doma a ve světě, r. VIII, č. 1, FF UK 2000. 
Mištinová, A.: Hexaglosson: el primer manual y diccionario checo-espaňol (siglo XVI), in El hispanismo en la República Checa, Praga, 2001. 
Mištinová, A.: Interferencia lingüística en el proceso de adquisición del castellano en el contexto checo, Actas del congreso internacional ?Lenguas de especialidad?, Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha, Cuenca 2003. 
Moya Corral, J. A. (ed.): Adquisición y enseňanza de la lengua espaňola, Universidad de Granada, 2000. 
Polišenský, J., Pařízek, V.: Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku, SPN, Praha 1987. 
Pozuelo L., Sánchez C., Louzao, L.: Didáctica para la clase de idioma, Narcea, S.A. de Ediciones, Madrid, 1985. 
Sánchez, A.: Historia de la enseňanza del espaňol como lengua extranjera, SGEL, Madrid, 1992. 
Skalková, J.: Obecná didaktika. ISV, Praha 1999.

Časopisy: 
Cizí jazyky 
Cuadernos Cervantes de la lengua espaňola 
Čeština doma a ve světě 
Boletín AUŚ/APE 
El espaňol actual 
Mosaico, revista para la promoción y apoyo a la enseňanza del espaňol 
Zona educativa

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. (18.09.2012)

Absolvování pedagogické praxe v určeném rozsahu a na určené škole pod vedením fakultního učitele:
- absolvování povinných hospitací/náslechů
- aktivní účast na pohospitačních pohovorech
- příprava na vlastní pedagogické výstupy
- vypracování písemné přípravy
- samostatné pedagogické výstupy
- rozbor hodin s fakultním učitelem a metodickým vedoucím praxe
- odevzdání písemné přípravy na hodiny vedoucímu učiteli praxe

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. (18.09.2012)

Absolvování pedagogické praxe v určeném rozsahu a na určené škole pod vedením fakultního učitele:
- absolvování povinných hospitací/náslechů
- aktivní účast na pohospitačních pohovorech
- příprava na vlastní pedagogické výstupy
- vypracování písemné přípravy
- samostatné pedagogické výstupy
- rozbor hodin s fakultním učitelem a metodickým vedoucím praxe
- odevzdání písemné přípravy na hodiny vedoucímu učiteli praxe

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html