SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Spanish Syntax II - ASP14039
Title: Syntax španělštiny II
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Class: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (25.06.2015)
letní semestr: - / 2 Z

Cílem semináře, který navazuje na předmět Syntax I, je poskytnout studentům terminologický aparát k syntaktické analýze kterékoli španělské výpovědi a ukázat alespoň v náznaku možnosti generativní syntaxe v tomto směru. Náplní semináře je praktický rozbor konkrétních španělských vět. Pozornost je postupně věnována jednotlivým větným členům, větě jednoduché, souvětí souřadnému a souvětí podřadnému.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (25.06.2015)

Základní příručka

Zavadil, Bohumil - Čermák, Petr: Sintaxis del espanol actual. Praha: Karolinum 2008.

Ostatní základní literatura:

Gili y Gaya, Samuel: Curso superior de sintaxis espa?ola. México, Minerva 1943 (Barcelona, Spes 19609).

Real Academia Espa?ola: Esbozo de una nueva gramática de la lengua espa?ola. Madrid, Espasa-Calpe 1973. (Tercera parte: Sintaxis).

Alarcos Llorach, Emilio: Gramática de la lengua espa?ola. Madrid, Espasa-Calpe 1994.

Alcina Franch, Juan ? Blecua, José Manuel: Gramática espa?ola. Barcelona, Ariel 1975 (19897). Partes 7-10.

Spitzová, Eva: Sintaxis espa?ola. Skripta FF MU. Brno 1979, 19902.

Hrbáček, Josef a kol.: Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Skripta FF UK. Praha, SPN 1987.

Gutiérrez Araus, María Luz: Estructuras sintácticas del espa?ol actual. Madrid, SGEL 1978 (19893).

Hernanz, María Llu?sa ? Brucart, José María: La sintaxis. (1. Principios teóricos. La oración simple). Barcelona, Editorial Crítica 1987.

Doporučená literatura:

Bosque, Ignacio ? Demonte, Violeta (Ed.): Gramática descriptiva de la lengua espa?ola, I-III. Madrid, Espasa Calpe 1999.

Demonte, Violeta: Teoría sintáctica: de las estructuras a la rección. Madrid, Editorial Síntesis 1991 (Textos de Apoyo 7).

Demonte, Violeta: Detrás de la palabra (Estudios de gramática del espa?ol). Madrid, Alianza Editorial 1991.

Haegeman, Liliane: Introduction to Government and Binding Theory. Oxford UK ? Cambridge USA 1991 (19942).

Hernández Alonso, César: Sintaxis espa?ola. Valladolid 1970 (19825).

Hernández Alonso, César: Gramática funcional del espa?ol. Madrid, Gredos 1984 (19862).

Kovacci, Ofelia: El comentario gramatical. Teoría y práctica. Madrid, Arco Libros I ? 1990, II ? 1992.

Roca Pons, José: Introducción a la gramática, II. Barcelona, Vergara 1960. (La Habana, Edición Revolucionaria 1968, 1972. Reedición aumentada ? Barcelona, Teide 1970). Cap. VI: La oración y sus clases.

Tesni?re, Lucien: Elementos de sintaxis estructural, I-II. Madrid, Gredos 1994.

Tusón, Jesús: Teorías gramaticales y análisis sintáctico. Barcelona, Teide 1980 (19853).

Grepl, Miroslav ? Karlík Petr: Skladba spisovné češtiny. Praha, SPN 1986.

Grepl, Miroslav ? Karlík, Petr: Skladba češtiny. Olomouc, Votobia 1998.

Hrbáček, Josef: Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha, Trizonia 1994.

Kolektiv autorů: Mluvnice češtiny, III. Skladba. Praha, Academia 1987.

Kopečný, František: Základy české skladby. Praha, SPN 1958.

Sgall, Petr a kol.: Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha, Academia 1986.

Šmilauer, Vladimír: Novočeská skladba. Praha, 1947 (SPN 19662).

Šmilauer, Vladimír: Učebnice větného rozboru. Skripta FF UK. Praha, SPN 1958 (dotisk 1964).

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (25.06.2015)

Požadavky k atestacím:

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné zvládnutí semestrálního testu ze syntaktického rozboru a aktivní účast na semináři.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (25.06.2015)

Témata jednotlivých seminářů:

 1. Základní syntaktické vztahy. Planimetrické zobrazování větných struktur. Funkční perspektiva výpovědi.
 2. Subjekt. Vedlejší věty podmětné
 3. Predikát. Vedlejší věty přísudkové.
 4. Přívlastek. Vedlejší věty přívlastkové
 5. Předmět. Vedlejší věty předmětné.
 6. Příslovečné určení.
 7. Vedlejší věty příslovečné.
 8. Doplněk. Vedlejší věty doplňkové.
 9. Polopredikační klauzule.
 10. Adordinace. Souvětí souřadné.
 11. Syntaktické zvláštnosti běžně mluvené španělštiny.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html