SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Intensive course in Sanskrit I - ASN100007P
Title in English: Intenzivní kurz sanskrtu I
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 12
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6 C [hours/week]
summer s.:0/6 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ASN100007
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)
Student se seznámí se základními fonetickými, fonologickými, morfologickými a syntaktickými rysy sanskrtu.
Předpokládá se také dokonalé zvládnutí písma a základní slovní zásoby v rozsahu použité učebnice. Výuka jazyka
probíhá po dvou liniích. Jednak je zaměřená na zvládnutí zhruba první části praktické učebnice (Strnad, Zbavitel,
L1-25). Texty základní učebnice budou postupně obohacovány o dodatečné vlastní materiály (ukázky z
jednodušších literárních textů, případně nahrávky původních mluvčích). Druhá linie výuky zprostředkovává
systematickou znalost gramatické struktury jazyka v jeho základních rovinách, s uvedením do teoretických
problémů interpretace této struktury a s využitím vybraných postupů domácí indické gramatické analýzy. Vedle
praktického zvládání základní učebnice a aktivní znalosti sanskrtského textu bude výklad zaměřen na následující
hlavní tematické okruhy.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

Strnad, j., Zbavitel, D. Učebnice sanskrtu. Karolinum, Praha 2012.

Erhart, A. Sanskrt I, Popisná mluvnice. SPN, Praha 1967.

FRIŠ, O. Sanskrtská čítanka II (slovník). ČSAV, Praha 1956

Kielhorn, Fr. Grammatik der Sanskrit-Sprache. Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1965.

Whitney, W. D. The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Motilal Banarsidas, Delhi 1988 (nebo jiné vydání).

Syllabus - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Tematické okruhy:
Zimní semestr:

1. Seznámení se základy písma dévanágarí a fonetiky jazyka; přehled fonologie a fonetiky

2. Prohloubení znalosti písma, kombinatorika hlásek, základní slovní druhy

3. Základní gramatické kategorie jména a slovesa; deklinace vokalických kmenů

4. Prézentní systém slovesa, osobní koncovky, médium a pasivum

Letní semestr:

1. Úvod do syntaxe jazyka; větný pořádek v jednoduchých větách

2. Imperativ aktiva a média, optativ aktiva a média

3. Další slovní druhy (adjektiva, adverbia; zájmena osobní, ukazovací a tázací)

4. Deklinace konsonantních a jednoslabičné kmenů substantiv

5. Postupné rozšiřování slovní zásoby; základní idiomy a fráze

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html