SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Sociology - ASGV10005
Title: Základy sociologie
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4023
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Interchangeability : APS100013
Is pre-requisite for: APS100044
Is interchangeable with: APS100013
Annotation -
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (19.02.2020)
The course is intended for first year students of Psychology at Charles University. The students will get acquainted with the basics of sociology as a discipline with an emphasis on the relevance of topics within their field. Emphasis is placed on building ability of sociological imagination, the ability to distinguish between the sociological and psychological perspectives on methodological and theoretical level, and on a deeper understanding of the relationships between social structure and individual behavior.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (12.02.2018)

Cíle kurzu

Kurz má za cíl pomoci studentům:

·        pochopit, jak sociální struktury ovlivňují jednání, identitu a každodenní interakce jedinců i kolektivů;

·        porozumět klíčovým sociologickým pojmům a teoretickým přístupům;

·        seznámit se s klíčovými autory;

·        rozvíjet kritické myšlení a analýzu komplexních společenských jevů v sociologické i oborových perspektivách;

·        rozlišit oborové perspektivy a identifikovat jejich možné vzájemné obohacení, tedy rozvíjet schopnosti mezioborové analýzy i spolupráce.

 

Vzdělávací výstupy kurzu

Na konci kurzu by studenti měli:

·        rozumět klíčovým pojmům, teoretickým přístupům a konceptům probíraným v kurzu;

·        prokázat znalost a porozumění základních východisek odborných debat vedených o klíčových tématech pokrytých v kurzu;

·        dokázat nahlédnout společenské jevy v širším komplexu vztahů a rozumět tomu, jak sociální instituce a struktury ovlivňují každodenní chování lidí a vice versa;

·        kriticky analyzovat, na úrovni úvodního kurzu, témata probíraná v rámci kurzu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Iveta Pastyříková (24.10.2023)

PovinnáPetrusek, M.: Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009.

a průběžně zadávané texty k úkolům.

Dále pak alespoň jedna z následujících:

Bauman, Z. – May, T. Myslet sociologicky: Netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000 (resp. 2004).

Berger, P. L. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal, 2003.

Buriánek, J.: Sociologie. Praha: Fortuna, 2004.

Giddens, A.: Sociologie. Praha: Argo, 2013.

Keller, J.: Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1999 (a další vydání).

 

Doporučená literatura bude poskytnuta či odkázána v Moodle u příslušných lekcí.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zdroje a literatura v Moodle označená „Z“ je určena především pro studenty, kteří se sociologií seznamují poprvé nebo měli na střední škole jen minimální pokrytí probírané látky. Takto označená literatura je určena k prostudování před přednáškou na dané téma. Přímo v přednášce se totiž počítá se znalostí zcela základních pojmů, které tato literatura představuje.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (21.02.2022)

Organizace výuky

Výuka je pak zaměřena na klíčové sociologické téma vždy prostřednictvím aktuálního problému, na němž je kromě samotné látky ukázána specifičnost a přidaná hodnota sociologické perspektivy.

Nebude-li nařízeno jinak, probíhá výuka prezenčně dle rozvrhu. Na prezenční výuku se studenti samostatně připravují s pomocí online podpory kurzu v Moodle. Prezenční výuka je do značné míry postavena na této přípravě.

Bude-li v průběhu semestru nutné přejít na distanční výuku, bude předmět realizován distančně v Moodle. Studenti budou mít k dispozici strukturované lekce obsahující komentář vyučujících (písemně či audiovizuálně) a povinné i doplňující materiály. V návaznosti na lekce a na ně navazující samostudium diskutují studenti ve skupinových fórech a řeší zadaný úkol, popř. plní kontrolní testy. V distanční formě studia neprobíhá přímá výuka (tj. neprobíhají online přednášky v čase rozvrhu). Studenti mají v čase rozvrhu výuky možnost konzultací a práce ve skupinách za asistence vyučujících online.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D. (02.02.2023)

Tematická struktura kursu:

1 // O čem a k čemu je sociologie?

A k čemu je studentovi prvního ročníku jiného oboru? Na co se sociologie ptá a proč?

2 // Proč se lidé rozdělují na My a Oni?

Jste přesvědčeni že lidé jsou jedinečné neopakovatelné bytosti? A aplikujete na ně nějaké stereotypy? A můžeme přemýšlet sami o sobě bez druhých a bez stereotypů kolem nás? Jaký význam pro naše Já mají skupiny, k nimž se hlásíme? Proč rasismus a nacionalismu již dávno nevymizel?

3 // Konformita

Nakolik jednáme a myslíme svobodně, a nakolik nemůžeme vystoupit z rámců, norem a rolí, do kterých nás vychovalo naše okolí? Proč je kolem nás tolik konformity? A je (podle sociologie) možné být nekonformní?

4 // Socializace

Jak si vytváříme obraz světa, v němž žijeme a jak to ovlivňuje naše představy o druhých a o nás samotných? Jsme určeni spíše naší biologickou podstatou nebo spíše prostředím, v němž jsme vyrůstali? Kde je hranice mezi autentickým já a tím, čím nás učinila společnost?

5 // Deviace

Jsou všichni devianti společensky nebezpeční? A co je to vlastně deviace? Proč je dnes okolo nás tolik zločinu? Co dělá ze člověka zločince? Zvláštní osobnostní rysy, genetická predispozice, nějaká psychická anomálie, nebo snad společenské podmínky, ve kterých žije? A deviace sebevraždy – dovedete si tento v podstatě vysoce individuální akt představit jako sociologické téma? 

6 // Nerovnost a chudoba

Proč existuje nerovnost mezi lidmi? A proč je lidmi do určité míry přijímána a tolerována? Co je pro postavení člověka ve společnosti určující? A co všechno naše pozice ve společnosti ovlivňuje - chování, vkus, šanci na dožití či jakého si vybereme životního partnera? Jak se můžeme ocitnout v pasti chudoby a jaké jsou její důsledky?

7 // Média a ideologie

Proč společnost potřebuje ideologii? Jak poznáme, že jsme pod vlivem ideologie? Můžeme se opřít o „zdravý rozum“? Jak chápe sociologie „zdravý rozum“? Jak nás ovlivňují masová média? Můžeme v mediálním zobrazování společnosti najít nějaké pravidelnosti, které se odlišují od skutečného stavu věcí? Z čeho tato pravidla vyrůstají? Jak ovlivňují chování a postoje lidí ve společnosti? Mají vůbec masová média v dnešní době Facebooku a Twitteru nějaký vliv? Žijeme v rozpadající se společnosti?

8 // Souhrnné téma: gender

            Téma, které se dotýká nás všech a ve kterém se potkává vše, co jsme se v kurzu dosud dozvěděli.

9 // Proč se nedaří řešit problémy společnosti? (konkretizace ve výkladu dle přednášejícího)

Proč jsou mnohé organizace ustrnulé? Proč je mnohdy tak těžké u závažných problémů zavést efektivní řešení?

10 // Jak jsme k tomu došli?

Jinými slovy: jak k tomu sociologie došla? Aneb počátky sociologického myšlení (bez základů by to nešlo).

11 // Sociální změna

Jaké změny jsou podle sociologie zásadní pro pochopení dnešních společností a jejich směřování?

Změny probíhající ve společnosti mohou být dočasné a povrchové, ale také mít povahu dlouhodobého trendu či náhlé hluboké (strukturální) změny, která vytvoří na dlouhou dobu nové podmínky pro sociální existenci. V přednášce se zastavíme u několika dlouhodobých trendů a výrazných zlomů, kterými se sociologie zabývá a u kterých panuje shoda. Zastavíme se tak mj. u následujících otázek. Jak se mění sociální život ve společnosti? Jsou si lidé dnes více "cizí"? A stojí za podobou dnešního sociálního života pouze sociální média a smartphony? Jak sociologie vztahy mezi lidmi a "sociální život" vlastně zkoumá? Jaký je odborný obsah pojmů globalizaci, postindustriální společnost a informační společnost?

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html