SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Organizational Behaviour - ASGV00862
Title: Organizační chování
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 25 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

Kurs poskytuje analytický pohled na lidskou stránku organizací, sleduje dopad chování jednotlivce, skupiny a organizační struktury na efektivitu organizace. Kurs se zabývá aktuálními tématy manažerské práce jako jsou: motivace, vedení lidí, rozhodování, moc a mocenské zájmy v organizaci, interpersonální komunikace, struktura týmu a skupiny, postoje a hodnoty, konflikt, organizační kultura, design pracovního místa a technologie.

Literatura
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (13.02.2023)

Kurz je zakončen ústní zkouškou. Během kurzu studenti vypracují analýzu situace, problému, který řeší nebo se s ním setkali v minulosti. Analýzu odprezentují v posledním bloku kurzu. Následně se mohou zapsat ke zkoušce.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Eva Richter, Ph.D. (11.01.2019)

BĚLOHLÁVEK, F.  Organizační chování.1.vyd. Olomouc : Rubico, 1996.  329 s. 

ISBN 80-85839-09-1

q  Jackson, T., Tyson S., Organizační chování, Grada, Praha, 1997

q  Wagner, Hollenbeck: Organizational Behavior; Securing Competitive Advantage

q  Nancy Borkowski: Organizational Behavior in Healthcare

q  Konopaske, Ivancevich: Global Management and Organizational Behavior

q  George, Jones: Understanding and Managing Organizational Behavior

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dana Mudd, Ph.D. (24.02.2022)

Cílem kursu je poskytnout účastníkům teoretické rámce pro pochopení klíčových otázek souvisejících s chováním lidí v organizacích a schopností tyto rámce aplikovat. Dalším cílem je potom pomoci účastníkům identifovat, jak oni sami mohou být v organizaci výkonnější.

Obsah kursu:

Rozvrh kurzu Organizační chování 

 

 Blok 1

 

Blok 2

 

Úvod do organizačního chování

q  Základní pojetí organizačního chování

q  Manažeři a jejich pozice v organizaci

q  Manažerské role

q  Osobnostní determinanty výkonnosti, rozdíly mezi lidmi

q  Základní metody a techniky výzkumu aplikovaného do organizace

Bělohlávek: kap 1-3

(Disman: Jak se vyrábí sociologická znalost)

 

Blok 3

 

Motivace

q  Motivace jednání, motivační teorie

q  Účinnost motivace: od konceptu k aplikaci (Oldham-Hackmanův Model, hodnocení výkonu)

 

Bělohlávek:kap 9-10

(Nakonečný: Sociální psychologie)

 

 

Bělohlávek: kap 12

(Komárková, Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie)

Blok 4

 

Komunikace na pracovišti

q  Komunikační procesy a toky v organizaci

q  Interpersonální komunikace a komunikační sítě

q  Komunikační styly

Bělohlávek: kap 8

Blok 5

 

 

Skupiny a týmy

q  Skupinová dynamika

q  Pracovní skupina a pracovní tým

q  Typy týmů, charakteristické rysy týmové práce

q  Týmové role

 

Blok 6

 

 

Blok 7

 

Vytváření a vedení efektivního týmu

Zlepšování výkonnosti týmu

q  Vedení týmu, překonávání problémů v práci týmu

q  Skupinové rozhodování

Analýza případové studie:

Bernd Sterzel at the IVth Medizinische Klinik

 

Bělohlávek: kap 11

Blok 8

 

Základní principy řízení změny v organizaci

q  Základní principy organizační změny

q  Připravenost na změnu

q  Rizika změny

q  Mapování stakeholderů

q  Základní techniky pro řízení změny

 

Bělohlávek: kap 5, 6

 

 

 

 

Blok 9

 

Organizační design

q  Org. struktura a kultura

q  Vliv organizační kultury na efektivitu organizace

q  Diagnostika organizační kultury

q  Vliv národních kultur a řízení diverzity

 

Bělohlávek: kap 14

Plamínek: Jak řešit konflikty

Fisher, Ury: Jak dosáhnout souhlasu

Blok 10

 

 

Řešení konfliktů, vyjednávání

q  Typy konfliktu

q  Metody a techniky řešení konfliktu

q  Techniky vyjednávání

 

 

Blok 11

 

Stress management na pracovišti

q  Stres a jeho zdroje na pracovišti

q  Organizace práce a delegování

q  Zvládání stresových situací

 

 

Blok 12

 

Prezentace závěrečných projektů

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html