Qualitative Research in Practice - ASG100122
Title: Kvalitativní výzkum v praxi
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Interchangeability : JSB014
Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Qualitative Research in Practice

The course will introduce the qualitative research and explain its difference from quantitative approach. It will focus on the research process, research designs, methods of data collection, sampling, analysis and interpretation of data. Students will gain theoretical background and practical experience with applying selected research methods.
Last update: Papcunová Kristína, Mgr. (28.01.2021)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet bude udělen za aktivitu v hodině a splnění třech úkolů: reflexe četby (rozsah 1-2 normostrany), formulace výzkumné otázky (rozsah 1 normostrana), scénář polostrukturovaného rozhovoru (rozsah 1 normostrana). Úkoly budou zadávány průběžně během semestru a plněny v semestru.

Last update: Papcunová Kristína, Mgr. (28.01.2021)
Literature - Czech

Povinná literatura:

  • Nedbálková, K. 2014. "Etnografie (Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum)". In: Švaříček, R., Šeďová, K., eds. 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. Str. 112-123.
  • Hašková, Hana, Dudová, Radka. 2014. „Kvantitativní a kvalitativní přístupy ve výzkumu životních drah.“ Data a výzkum - SDA Info 8 (1): 5-24.

 

Doporučená literatura:

  • Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
  • Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.
  • Novotná, H., O. Špaček, M. Šťovíčková Jantulová (eds). 2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií UK.
  • Strauss, A., J. Corbinová. 1999. Základy kvalitativního výzkumu, postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

 

Last update: Papcunová Kristína, Mgr. (28.01.2021)
Teaching methods - Czech
 

Přednáška, seminář, skupinová diskuse, práce v týmech. Očekává se aktivní účast v hodině.

 

Realizace kursu v případě Distanční výuky

Výuka bude probíhat on-line dle rozvrhu zveřejněného na stánkách Katedry sociologie

Platforma on-line výuky: MS Teams

Studijní materiály: MS Teams

Podmínky splnění: stejné, jako za běžných podmínek

 

Last update: Kolářová Marta, PhDr., Ph.D. (05.02.2021)
Syllabus - Czech

Co je kvalitativní výzkum v sociálních vědách? Jeho východiska, směry, designy, přístupy, techniky

Výzkumný proces v kvalitativním výzkumu: vztah dat a teorie, indukce, triangulace

Formulace výzkumné otázky v kvalitativním výzkumu

Pozorování: etnografie, zúčastněné pozorování, role pozorovatele, terénní poznámky

Rozhovor: typy rozhovorů. Biografický rozhovor

Vedení rozhovoru v kvalitativním výzkumu: typy otázek, osnova rozhovoru, záznam rozhovoru

Skupinové rozhovory: focus groups, příprava, moderování diskuse, analýza

Analýza dokumentů: zkoumání médií a kvalitativní obsahová analýza

Analýza dat v kvalitativním výzkumu, kódování dat

Etické aspekty kvalitativního výzkumu

Psaní závěrečné výzkumné zprávy. Prezentace kvalitativního výzkumu

Last update: Kolářová Marta, PhDr., Ph.D. (04.02.2021)