Sociological Research 1: Sociological Methods - ASG100112
Title: Sociologický výzkum 1: Sociologické metody
Guaranteed by: Department of Sociology (21-KSOC)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Is pre-requisite for: ASG100113
WS schedule   Noticeboard   
Aim of the course - Czech

Kurz seznamuje studenty se základními pojmy a principy empirického výzkumu. Rozvíjí schopnost formulace problému, cíle a hypotéz výzkumu. Pěstuje dovednosti v oblasti přípravy projektu a volby základní strategie výzkumu, studenti si též osvojují první praktické zkušenosti v oblasti analýzy dokumentů. Ve cvičeních studenti zpracovávají návrh projektu výzkumu a obsahovou analýzu na zvolené téma, obojí musejí odvezdat a nechat schválit do konce semestru. Zkouška z předmětu je ústní.

The course introduces students to the basic concepts and principles of empirical research. Develops the ability to formulate the problem, goals and hypotheses of research. It covers skills in project preparation and selection of basic research strategy, students also acquire first practical experience in document analysis. In seminars, students work out a research project proposal and content analysis on a chosen topic, both of which must be handed over and approved by the end of the semester. The exam is oral.

Last update: Buriánek Jiří, doc. PhDr., CSc. (29.10.2019)
Course completion requirements - Czech

Účast na cvičeních a zpracování seminárních prací dle zadání (úvodní projekt výzkumu, obsahová analýza), a to do konce semestrální výuky. Splněné (= akceptované) úkoly jsou podmínkou připuštění ke zkoušce, která je ústní.

V případě distanční výuky:

Koná se on-line prostřednictvím zoom ve vymezených hodinách podle rozvrhu. Odkaz na příslušný link bude zapsaným studentům zaslán mailem, podobně též prezentace. V úvodní části kurzu budou převažovat přednášky, semináře budou zařazeny podle stavu zpracování samostaných úkolů, povedou je pověření asistenti.

Last update: Papcunová Kristína, Mgr. (24.09.2021)
Literature - Czech

Babbie, E.: The Practice of Social Research, 6.vyd., Wadsworth 1992

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha 2008

Petrusek, M.: Teorie a metoda v soudobé sociologii, Karolinum, Praha 1993

Buriánek, J.: Metody kriminologického výzkumu. In: Válková, H., Kuchta J. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky, 2. Vyd.,  C.H.Beck, Praha, 2012, s.19-52,

Jeřábek, H.: Úvod do metodologie sociologického výzkumu, FSV UK, Praha 1992

Kol.aut. (ed.J.Šubrt): Kapitoly ze sociologie veřejného mínění, Karolinum, Praha 1998 

Last update: Buriánek Jiří, doc. PhDr., CSc. (24.09.2019)
Syllabus - Czech

 1. Pojetí metodologie a její výuky. Znaky vědeckého poznání. Úloha individuální sociální zkušenosti a sociologické imaginace. Paradigma normální vědy.

 2. Problémová situace a zadání výzkumu. Sociotechnická funkce výzkumu, výzkum jako zdroj sociální informace a praktických doporučení.

 3. Druhy výzkumu a typy výzkumných strategií.

 4. Cíle výzkumu.  Hypotézy - jejich zdroje, typy a způsoby ověřování.  Vztah teoretického a empirického poznání, jejich vzájemné zprostředkování. Meta-teoretické aspekty vědy.

 5. Vymezení empirického výzkumu. Struktura výzkumu a jeho fáze. Pojem strategie. Úvodní projekt výzkumu a jeho náležitosti.

 6. Metodologie a její struktura, základní otázky a kategorie.  Deskripce, explanace, rozumění. Základní paradigmata empirického výzkumu (objektivistické, interpretativní).

 7. Kvantitativní a kvalitativní metody. Nároky kvalitativního výzkumu, výhody a nevýhody. Smíšený design.

 8. Přehled procedur empirického výzkumu (monografická, statistická, typologická, experimentální, historická).

 9. Proces operacionalizace (identifikace a operacionalizace, taxativní a systémový přístup, problémy operacionálních definic, výběr ukazatelů).

 10. Měření, druhy znaků.  Validita a reliabilita, význam standardizace.

 11. Studium dokumentů (kritika, klasifikace, kvalitativní a kvantitativní analýza). Obsahová analýza.

 12. Statistické ukazatele. Metodologické problémy sekundární analýzy.

 13. Problémy zkoumání vývoje a změny – opakované, panelové a longitudinální výzkumy, limity průřezových analýz.

Last update: Buriánek Jiří, doc. PhDr., CSc. (30.09.2020)