SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech-Slovak Language Contact - ASE500201
Title: Česko-slovenský jazykový kontakt
Guaranteed by: Department of Ethnology and Central European and Balkan Studies (21-UESEBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Slovak
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Marián Sloboda, Ph.D.
Teacher(s): Marián Sloboda, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Annotation - Czech
Last update: Jiří Januška, Ph.D. (17.05.2021)
Přednáška se na příkladě vztahu češtiny a slovenštiny zabývá otázkami fungování jazyků, jejichž mluvčí se dostávají do vzájemného kontaktu a které jsou blízce příbuzné. Interpretace jazykových kontaktových jevů je uváděna do širších historických, společenských, ekonomických a politických souvislostí. Přednáška se věnuje na jedné straně mikrosociálním, verbálním formám česko-slovenského kontaktu, na straně druhé jeho makrosociální, společenské dimenzi. Pozornost se zaměřuje např. na vývoj dvojjazyčné komunikace, otázku "pasivního" vs. "aktivního" bilingvismu, asymetrii v česko-slovenském kontaktu, ale i postavení slovenštiny a právní i mimoprávní regulaci jejího užívání v České republice.
Course completion requirements - Czech
Last update: Marián Sloboda, Ph.D. (23.02.2024)

Průběžná četba a krátké reakce na jednotlivé články (v rozsahu cca 0,5-1 strany).
Závěrečná písemná práce (cca 10 normostran).

Literature - Czech
Last update: Jiří Januška, Ph.D. (17.05.2021)

Základní literatura

BUDOVIČOVÁ, V.: Charakter dnešnej jazykovej situácie v Československej socialistickej republike. In Rzounek, V. (ed.), Slavica Pragensia XVIII. Praha: Univerzita Karlova, 1977, s. 185197.

BUDOVIČOVÁ, V.: Semikomunikácia ako lingvistický problém. In J. Mistrík (ed.), Studia Academica Slovaca 16. Bratislava: Alfa, 1987, s. 4966.

MUSILOVÁ, K.  SOKOLOVÁ, M.: Funkčnost česko-slovenských kontaktových jevů v současnosti. Studia Moravica 1, 2004, s. 133146.

NÁBĚLKOVÁ, M.: Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu. Bratislava, Praha: Veda, FF UK, 2008 (vybrané části).

ŠTEFÁNIK, J. (ed.): Antológia bilingvizmu. Bratislava: AEP, 2004 (relevantní kapitoly).

 

Další doporučená literatura

- teoretické koncepty

WINFORD, D.: An Introduction to Contact Linguistics. Malden aj.: Blackwell, 2003 (zvl. kapitola 1).

LANSTYÁK, I.: K niektorým pojmom a dištinkciám z oblasti kontaktológie. In J. Štefánik (ed.), Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Bratislava: AEP, 2002, s. 77–89.

PALLAY, J.: K terminológii bilingvizmu: dvojjazykovosť v slovenskej jazykovede. In: Štefánik, J. (red.), Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: AEP, 2005, s. 7174.

LI WEI (ed.): The Bilingualism Reader. 2nd ed. London, New York: Routledge, 2007.

AUER, P.: From codeswitching via language mixing to fused lects: toward a dynamic typology of bilingual speech. International Journal of Bilingualism, 3, 1999, č. 4, s. 309332.

HAUGEN, E.: Semicommunication: the language gap in Scandinavia. Sociological Inquiry, 36, 1966, s. 280297.

SLOBODA, M.: Semikomunikace. In P. Karlík, M. Nekula  J. Pleskalová (eds.), CzechEncy  Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SEMIKOMUNIKACE

BAHTINA, D.  TEN THIJE, J. D.: Receptive multilingualism. In C. A. Chapelle (ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. John Wiley and Sons, 2012, s. 4899-4904.

TEN THIJE, J. D.  ZEEVAERT, L. (ed.): Receptive Multilingualism: Linguistic analyses, language policies and didactic concepts. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2007 (vybrané kapitoly, zvl. kap. L. Zeevaerta).

DARQUENNES, J.: Paths to language revitalization. In J. Darquennes (ed.), Contact Linguistics and Language Minorities / Kontaktlinguistik und Sprachminderheiten / Linguistique de Contact et Minorités Linguistiques (Plurilingua XXX). St. Augustin: Asgard, 2007, s. 61–76.

WOOLARD, K. A.: Simultaneity and bivalency as strategies in bilingualism. Journal of Linguistic Anthropology, 8, 1999, s. 3–29.

 

- česko-slovenské

BUDOVIČOVÁ, V.: Spisovné jazyky v kontakte (sociolingvistický pohľad na dnešný vzťah spisovnej češtiny a slovenčiny). Slovo a slovesnost, 35, 1974, s. 171181.

EICHLEROVÁ, J.: Slovenština do škol: projekt na rozvoj česko-slovenského percepčního bilingvismu. In: G. Múcsková (ed.), Varia XX. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 101115.

DICKINS, T.: Češi a slovenština. Naše společnost, 7, 2009, č. 1, s. 1226.

MUSILOVÁ, K.: Vývojové tendence v komunikaci Čechů a Slováků po rozdělení ČSFR. In I. Fialová (ed.), Sborník Česko-slovensko-polské jazykové a literární souvislosti (AUPO Philologica). Olomouc: VUP, 2003, s. 223229.

NÁBĚLKOVÁ, M.: Česko-slovenský jazykový kontakt. In P. Karlík  M. Nekula  J. Pleskalová (eds.), CzechEncy  Nový encyklopedický slovník češtiny,
2017. URL: https://www.czechency.org/slovnik/ČESKO-SLOVENSKÝ JAZYKOVÝ KONTAKT

NÁBĚLKOVÁ, M.: Closely related languages in contact: Czech, Slovak, "Czechoslovak". International Journal of the Sociology of Language, 2007, č. 183, s. 5373.

SLOBODA, M.: Slovenčina v právnom poriadku Českej republiky (stručný náčrt). In A. Uhrinová (ed.), Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 8492.

SLOBODA, M.  NÁBĚLKOVÁ, M.: Receptive multilingualism in 'monolingual' media: managing the presence of Slovak on Czech websites. International Journal of Multilingualism, 10, 2013, s. 196213.

ZEMAN, J.: K přijímání slovenské kultury Čechy po rozpadu Československa. In S. Ondrejovič (ed.), Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy (= Sociolinguistica Slovaca 3). Bratislava: Veda, 1997, s. 182186.

ZEMAN, J.: K výzkumu vztahu češtiny a slovenštiny (přehled hlavních témat posledních patnácti let). Jazykovědné aktuality, XLIV, 2007, s. 626.

PROKOP, R. – ŠRAJEROVÁ, O. – SOMMER, K. – GÍMEŠ, E. (1998): Slováci v České republice po roce 1945. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Tilia.

 

Bibliografie prací o vztahu češtiny a slovenštiny (19452015): http://gacr311.ujc.cas.cz/web/BIBLIOGRAFIE

Syllabus - Czech
Last update: Jiří Januška, Ph.D. (17.05.2021)

  • Vývoj výzkumu česko-slovenských jazykových vztahů
  • Teorie jazykového kontaktu se zřetelem k problematice blízce příbuzných jazyků
  • Sociální rozměr kontaktu
  • Afektivní rozměr kontaktu
  • Kognitivní rozměr kontaktu
  • Kontaktové jazykové jevy (výpůjčky, míšení jazyků, střídání kódů, "českoslovenština")
  • Podoby česko-slovenské komunikace v různých komunikačních situacích

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html