SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Development and Historical Grammar of Slovak Language - ASE500197
Title: Vývoj a dějiny slovenštiny
Guaranteed by: Department of Ethnology and Central European and Balkan Studies (21-UESEBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Slovak
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Marián Sloboda, Ph.D.
Teacher(s): Marián Sloboda, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Slovak
Předmět se zaměřuje na otázku praslovanského původu slovenštiny v rozdílných existujících teoretických popisech, na společenské dějiny slovenského jazyka a na jeho hláskoslovný a tvaroslovný vývoj od 9. století do současnosti. Vývojové procesy se dokumentují na textech rozdílných typů a písemných památkách. Zvláštní pozornost je věnována českému vlivu na vývoj slovenského písemnictví.
Last update: Sloboda Marián, Ph.D. (02.08.2023)
Literature - Slovak

KRAJČOVIČ, R. – ŽIGO, P.: Dejiny spisovnej slovenčiny. 3. vyd. Bratislava, 2011.

KRAJČOVIČ, R.: Vývin slovenského jazyka a dialektológia. 2. vyd. Bratislava, 2009.

ŽIGO, P.: Dejiny slovenského jazyka. In: P. Žigo a kol., Slovacicum: Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava, 2004, s. 73 – 112.

PAULINY, E.: Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava, 1983.

***

PUKANEC, M.: Slovenská lingvogenéza z postpozitivistickej perspektívy. Slovenská reč, 71, 2006, č. 6, s. 377 – 381.

HABIJANEC, S.: Fonologické aspekty vývinu slovenčiny. Bratislava: Veda, 2018 (vybrané štúdie).

***

ĎUROVIČ, Ľ.: Predhistória spisovnej slovenčiny. Bratislava: Veda, 2018 (vybrané štúdie).

KOPECKÁ, M., a kol.: Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch. Bratislava, 2011.

KRAJČOVIČ, R.: Čeština a slovenčina v starších archiváliách v predspisovnom období. Bratislava, 1991.

***

KRAJČOVIČ, R.: Svedectvo dejín o slovenčine. Martin: Matica slovenská, 1977.

Pramene k dejinám slovenčiny I – III.

KRALČÁK, Ľ., a kol. (ed.): Ľudovít Štúr: jazykovedné dielo. 2. doplnené a upravené vydanie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 (úvodná štúdia a vybrané práce).

Last update: Sloboda Marián, Ph.D. (02.08.2023)
Syllabus - Slovak

  • periodizace dějin slovenštiny

  • koncepce původu (lingvogeneze) slovenštiny

  • základní vývojové impulzy rozpadu praslovanské jednoty (kontrakce, zánik jerů, denazalizace)

  • velkomoravské písemnictví

  • základní rysy fonologického, gramatického a lexikálního vývoje

  • český vliv na utváření spisovné slovenštiny

  • krystalizace kulturních forem slovenštiny

  • normalizační pokusy a kodifikace spisovného útvaru jazyka

Last update: Sloboda Marián, Ph.D. (07.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html