SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Phonetics and Phonology of Slovak - ASE100330
Title: Fonetika a fonológia slovenčiny
Guaranteed by: Department of Ethnology and Central European and Balkan Studies (21-UESEBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Slovak
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Marián Sloboda, Ph.D.
Teacher(s): Marián Sloboda, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je uvést studenty a studentky do problematiky zvukové roviny současného slovenského spisovného jazyka - jeho fonetiky a fonologie. Budou prezentovány základní otázky, jako je vztah fonetiky a fonologie, inventář hlásek a pravidla jejich spojování, stavba slabiky a prozodické vlastnosti, principy ortoepické výslovnosti a poměr mezi fonologickým (zvukovým) a ortografickým (pravopisným) systémem. Stranou nezůstanou ani rozdíly mezi slovenštinou a češtinou v této oblasti.
Last update: Sloboda Marián, Ph.D. (18.07.2019)
Course completion requirements - Czech
 • Průběžné plnění domácích úkolů.
 • Referát na zadané téma (cca 5 NS, ústně).
 • Závěrečný test.
Last update: Sloboda Marián, Ph.D. (11.09.2020)
Literature - Czech

Základní literatura:

KRÁĽ, Á. - SABOL, J.: Fonetika a fonológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989.

SKARNITZL, R., a kol.: Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum, 2016.

 

MISTRÍK, J., a kol.: Encyklopédia jazykovedy. Bratislava: Obzor, 1993 (príslušné heslá).

KARLÍK, P. a kol.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016 (príslušné heslá). Dostupné na http://www.czechency.org

 

HANULÍKOVÁ, A. - HAMMAN, S.: Slovak. Journal of the International Phonetic Association, roč. 40, 2010, č. 3, s. 373–378.

DVONČOVÁ, J. - JENČA, G. - KRÁĽ, Á.: Atlas slovenských hlások. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969.

KRÁĽ, A.: Pravidlá slovenskej výslovnosti: Systematika a ortoepický slovník. Martin: Matica slovenská, 2005.

 

SOKOLOVÁ, M. - MUSILOVÁ, K. - SLANČOVÁ, D.: Slovenčina a čeština: Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2005.

 

Další odborná literatura:

ASHBY, M. - MAIDMENT, J.: Úvod do obecné fonetiky. (Přel. T. Duběda.) Praha: Karolinum, 2015.

DVONČOVÁ, J.: Fyziologická fonetika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980.

HALL, T. A.: Segmental features. In: P. de Lacy (ed.), The Cambridge Handbook of Phonology. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2007, s. 311–334.

ZSIGA, E. C.: The Sounds of Language: An Introduction to Phonetics and Phonology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013.

 

PAULINY, E.: Slovenská fonológia. Bratislava: Tatran, 1979.

SABOL, J.: Syntetická fonologická teória. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 1989.

SIČÁKOVÁ, Ľ.: Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov: Náuka, 2002.

 

SABOL, J.: Súčinnosť fonologickej a morfologickej roviny spisovnej slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca 5. Bratislava: Stimul, 1976 (dostupné na https://zborniky.e-slovak.sk/).

SEDLÁKOVÁ, M.: Fonologický systém slovenčiny a výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Studia Academica Slovaca, 34. Bratislava: Stimul, 2005 (dostupné na https://zborniky.e-slovak.sk/)

 

DVONČOVÁ, J.: Slovenská a česká ortoepická norma. In: Studia Academica Slovaca 17. Bratislava: Stimul, 1988 (dostupné na https://zborniky.e-slovak.sk/).

PAULINY, E.: Kontrastívna analýza slovenského a českého hláskoslovia. In: Studia Academica Slovaca, 3. Bratislava: Stimul, 1974 (dostupné na https://zborniky.e-slovak.sk/).

SABOL, J.: Neutralizácia fonologických protikladov a alternácie v slovenčine a v češtine. In: Studia Academica Slovaca, 22. Bratislava: Stimul, 1993 (dostupné na https://zborniky.e-slovak.sk/).

Last update: Sloboda Marián, Ph.D. (02.10.2020)
Syllabus - Czech
 • Zvuková rovina jazykového systému (KS: 20 – 33)*
 • Tvorba a akustika reči (Sk: 15 – 44, KS: 124 – 133)
 • Vokály (Sk: 45 – 52, KS: 200 – 219)
 • Konsonanty (Sk: 53 – 68, KS: 219 – 262)
 • Transkripcia vs. pravopis (PSP: oddiel I.3 "Pravopis a jeho princípy")
 • Dištinktívne črty a fonologický systém slovenčiny (KS: 273 – 303, Sk: 83 – 93, príp. Hall 2007)
 • Centrálne a periférne prvky fonologického systému (KS: 304 – 312)
 • Fonologické neutralizácie v slovenčine (KS: 319 – 330)
 • Slabika a prozódia slovenčiny (KS: 357 – 369)

*Pozn.:

KS = KRÁĽ, A. - SABOL, J.: Fonetika a fonológia. Bratislava, 1989.

Sk = SKARNITZL, R., a kol.: Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. Praha, 2016.

PSP = Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV: Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, 2000 al. novšie.

Hall 2007 = HALL, T. A.: Segmental features. In: P. de Lacy (ed.), The Cambridge Handbook of Phonology. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2007, s. 311 – 334.

Last update: Sloboda Marián, Ph.D. (02.10.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html