SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Slovak Lexicology - ASE100296
Title: Lexikológia slovenčiny
Guaranteed by: Department of Ethnology and Central European and Balkan Studies (21-UESEBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Marián Sloboda, Ph.D.
Teacher(s): Marián Sloboda, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Exchange - 09.3 Linguistics
Annotation - Czech
Last update: Marián Sloboda, Ph.D. (21.02.2024)
Kurz sa zameriava na základné okruhy otázok slovnej zásoby súčasného slovenského jazyka. Pozornosť sa venuje problematike slova ako jazykového znaku, jeho arbitrárnosti a motivovanosti, s koncentráciou na slovotvorne motivované slová a otázky derivácie, paradigmatické vzťahy v slovnej zásobe a diferenciáciu slovnej zásoby z rôznych hľadísk. Súčasťou náplne kurzu aj otázky lexikografického spracovania lexiky a jej prezentácie v jazykových korpusoch.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. (27.09.2021)

* cieľom kurzu je poskytnúť študentom osvojenie poznatkov o základných otázkach slovnej zásoby súčasného slovenského jazyka

* nadobudnutie zručnosti analyzovať text z lexikálneho hľadiska

* získanie zručností v práci so slovníkmi, Slovenským národným korpusom a Atlasom slovenského jazyka

Course completion requirements - Czech
Last update: Marián Sloboda, Ph.D. (21.02.2024)

- plnenie priebežne zadávaných úloh

- seminárna práca

Literature - Czech
Last update: Marián Sloboda, Ph.D. (21.02.2024)

Základná literatúra

ORGOŇOVÁ, O. – BOHUNICKÁ, A.: Lexikológia slovenčiny. Bratislava 2011. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksj/publikacie/OOAB_lexikologia.pdf

Ďalšia odporúčaná literatúra

DOLNÍK, J.: Lexikológia. Bratislava 2003

FURDÍK, J: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Prešov 2004. 

HORECKÝ, J.: Slovenská lexikológia: Tvorenie slov. Bratislava 1971.

ONDRUS, P., HORECKÝ, J., FURDÍK, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk: Lexikológia. Bratislava 1980.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. (27.09.2021)

* Slovo ako jednotka lexikálnej roviny jazykového systému. Lexikálny význam ako obsahová stránka jazykového

znaku. Arbitrárnosť a motivovanosť. Typy motivácie.

* Významová štruktúra slova. Asymetrický dualizmus jazykového znaku. Mnohoznačnosť, homonymia, synonymia.

* Slovotvorná štruktúra slova. Slovotvorné postupy a slovotvorné typy. Produktívnosť a synchrónna konkurencia

slovotvorných typov. Slovotvorná paradigma.

* Slovotvorný a lexikálny význam.

* Funkčná diferenciácia lexikálnej zásoby.

* Lexikálno-sémantická paradigmatika.

* Lexikografické spracovanie slovnej zásoby. Jazykové korpusy. Jazykové atlasy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html