SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Morphology of Slovak - ASE100295
Title: Morfológia slovenčiny
Guaranteed by: Department of Ethnology and Central European and Balkan Studies (21-UESEBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Slovak
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Marián Sloboda, Ph.D.
Teacher(s): Marián Sloboda, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Annotation - Czech
Last update: Marián Sloboda, Ph.D. (12.02.2023)
Predmet sa orientuje na vymedzenie morfológie v rámci rovín jazykového systému, morfologickú typológiu, všeobecnú charakteristiku slovných druhov, morfologických kategórií a morfologickej paradigmatiky (systému vzorov) v slovenčine s prihliadnutím k češtine. Preberajú sa tiež špecifické otázky tvaroslovia jednotlivých slovných druhov.
Course completion requirements - Czech
Last update: Marián Sloboda, Ph.D. (12.02.2023)

  • Desaťminútovky v úvode hodín.
  • Odprezentovaný referát o vybranej štúdii z oblasti morfológie (ich zoznam ponúkne vyučujúci).
  • Ústna/písomná skúška v závere semestra.

Literature - Czech
Last update: Marián Sloboda, Ph.D. (17.02.2020)

Základná literatúra

NOVÁK, Ľ.: Typologická charakteristika slovenčiny. In Studia Academica Slovaca 6. Bratislava 1977 (http://www.e-slovak.sk/zborniky/).

ORAVEC, J. – BAJZÍKOVÁ, E. – FURDÍK, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk: morfológia. Bratislava 1984.

SOKOLOVÁ, M.: Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov 1995.

SOKOLOVÁ, M. – MUSILOVÁ, K. – SLANČOVÁ, D.: Slovenčina a čeština: synchrónne porovnanie s cvičeniami. Bratislava 2005 (príslušné kapitoly).

 

Ďalšia odporúčaná literatúra

BOSÁK, J.: Sociolingvistická interpretácia niektorých morfologických variantov. Slovenská reč, 57, 1992, č. 6, s. 336–346.

BENKO, V. – HAŠOVÁ, J. – KOSTOLANSKÝ, E.: Počítačové spracovanie slovenského jazyka. Bratislava 1998.

DOLNÍK, J. a kol.: Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny. Bratislava 1999.

DVONČ, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava 1984.

HASPELMATH, M. – SIMS, A.: O čem je morfologie. Praha 2015 (prekl. Understanding Morphology, 2010). (Zvl. kap. 1 "Úvod", kap. 2 "Základní pojmy" a kap. 5 "Flexe a derivace")

MLACEK, J. (red.): Z vývinových tendencií a zmien súčasnej slovenčiny (= Studia Academica Slovaca 29). Bratislava 2004 (http://www.e-slovak.sk/zborniky/).

NÁBĚLKOVÁ, M.: Vzťahové adjektíva v slovenčine: Funkčno-sémantická analýza desubstantívnych derivátov. Bratislava 1993.

PAULINY, E.: Kontrastívna analýza slovenskej a českej deklinácie. In Studia Academica Slovaca 4. Bratislava 1975 (http://www.e-slovak.sk/zborniky/).

PAULINY, E.: Kontrastívna analýza slovenskej a českej konjugácie a neohybných slovných druhov. In: Studia Academica Slovaca 5. Bratislava 1976 (http://www.e-slovak.sk/zborniky/).

PAULINY, E. – RUŽIČKA, J. – ŠTOLC, J.: Slovenská gramatika. Bratislava 1968.

RUŽIČKA, J. (red.): Morfológia slovenského jazyka. Bratislava 1966 (http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/).

SABOL, J.: Súčinnosť fonologickej a morfologickej roviny spisovnej slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca 5. Bratislava 1976 (http://www.e-slovak.sk/zborniky/).

SOKOLOVÁ, M.: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov 2007 (http://www.juls.savba.sk/ediela/novy_deklinacny_system/).

ŠIMKOVÁ, M. (ed.): Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava 2003 (http://www.juls.savba.sk/ediela/tpgvs2003/).

Syllabus - Czech
Last update: Marián Sloboda, Ph.D. (10.01.2020)

 • Morfologická stavba jazyka, morfologický typ slovenčiny
 • Morfologické kategórie, morfologická paradigmatika
 • Slovné druhy
 • Substantíva
 • Verbá
 • Adjektíva a adverbiá
 • Numeráliá, pronóminá a synsémantiká

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html