SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Slovak Language Exercises III - ASE100211
Title: Praktické cvičenia zo slovenčiny III
Guaranteed by: Department of Ethnology and Central European and Balkan Studies (21-UESEBS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Slovak
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Marián Sloboda, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Matúš Guziar
Annotation - Czech
Last update: Marián Sloboda, Ph.D. (20.09.2021)
Kurz pro mírně pokročilé - počáteční jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka je zaměřena na upevňování morfologických znalostí, především na osvojení nepravidelných tvarů, na obohacování slovní zásoby a tvoření slov. Po absolvování kurzu student ovládá přibližně 2000 slov (z témat: osobní údaje, rodina, škola, práce, zájmy, historie, sport, životní prostředí, mezilidské vztahy), dokáže komunikovat v rozmanitých situacích, které mohou nastat během cestování na Slovensko, zvládne jednoduchou korespondenci (dopis, vzkaz, životopis, žádost). Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 (střední stupeň) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Literature - Czech
Last update: Marián Sloboda, Ph.D. (20.09.2021)

Základní studijní literatura:

SOKOLOVÁ, M., MUSILOVÁ, K., SLANČOVÁ, D.: Slovenčina a čeština: Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Bratislava, UK 2005.

PEKAROVIČOVÁ, J., ŽIGOVÁ Ľ., PALCÚTOVÁ, M., ŠTEFÁNIK, J.: Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka. Bratislava, UK 2005.

BĚLIČ, J. a kol.: Slovenština. Praha, SPN 1994.

DRATVA, T., BUZNOVÁ, V.: Slovenčina pre cudzincov. Bratislava, Slovenské pedagogické vydavateľstvo 2005.

DRATVA, T., BUZNOVÁ, V., BARKOVÁ, V.: Slovenčina pre cudzincov. Cvičebnica. Bratislava, Slovenské pedagogické vydavateľstvo 2005.

Studia Academica Slovaca. Bratislava: Stimul, 1972-. Dostupné na http://www.e-slovak.sk/zborniky/.

HOLÍKOVÁ, K., WEISSOVÁ, M.: Základy slovenčiny. Bratislava, Danubiapress 1995.

ŽIGOVÁ, Ľ.: Slovenčina pre cudzincov: Gramatická a pravopisná cvičebnica. Bratislava, UK 2004.

Slovníkové publikace

Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 2000.

Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda 2003. Dostupné na http://slovniky.juls.savba.sk

Slovník slovenského jazyka. 6 zv. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1959-1968.

KRÁĽ, A.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník. Martin, Matica slovenská 2005.

HORÁK, G.: Česko-slovenský slovník. Bratislava, Veda 1981.

GAŠPARÍKOVÁ, Ž., KAMIŠ, A.: Slovensko-český slovník. Praha, SPN 1967.

GAŠPARÍKOVÁ, Ž., KAMIŠ, A.: Slovensko-český slovník. Praha, Mladá fronta 1983.

http://www.e-slovensko.cz/slovnik

Syllabus - Czech
Last update: Marián Sloboda, Ph.D. (20.09.2021)

1. Opakování a procvičování morfologie z předešlého kurzu - skloňování substantiv, adjektiv, zájmen, číslovek. Předložkové vazby, využití jednotlivých pádů ve větě.
2. Opakování a procvičování morfologie z předešlého kurzu - časování regulárních a iregulárních sloves, preteritum, prezent, futurum, tvoření a deklinace ohebných neurčitých tvarů. Slovesný vid, reflexivní verba.
3. Verbální prefixy. Změna vidu / významu slova. Konverzace a slovní zásoba: Formálny / neformálny list (žádost, životopis).
4. Adjektiva, měkký/tvrdý vzor, druhová adjektiva. Posesivní adjektiva (-ov/-ova/-ovo). Přivlastňovací vs. osobní zájmeno ve větě (svoj vs. môj, tvôj, náš…). Konverzace a slovní zásoba: Aké je to, čie je to?
5. Kondicionál. Temporální věty. Zdvořilá žádost, zdvořilá otázka. Nedůvěra. Překvapení. Použití akoby - ako keby.
6. Kondicionál: specifické formy použití kondicionálu. Konverzace a slovní zásoba: Ak by som vyhral 1. cenu …
7. Neurčitá zájmena, negativní zájmena, dvojitá negace. Spojení předložky a osobného zájmena, větný důraz, slovosled.
8. Opakování. Test.
9. Tvoření slov (adjektiva s formanty -ný / -ový / -ský). Konverzace a slovní zásoba: Knižnice a archívy.
10. Iregulární skloňování vybraných substantiv. Produktivní typy substantivní slovotvorby. Konverzace a slovní zásoba: Prechádzka po Bratislave.
11. Iregulární tvoření tvarů vybraných sloves.. Konverzace a slovní zásoba: Nezabudnuteľný zážitok.
12. Nepřímá řeč: oznam, otázka, imperativ. Konverzace a slovní zásoba: Čo dnes dávajú v kine?/v divadle?/v televízii? + pozvánka.
13. Opakování. Závěrečný test.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html