SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methods of social work I - with the individual and the case - ASCK100106
Title: Metody sociální práce I - s jednotlivcem a případem
Guaranteed by: Department of Social Work (21-KSOCP)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 29 / unknown (29)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D.
Is pre-requisite for: ASCK100107
Course completion requirements - Czech
Last update: Dana Myšková (04.01.2024)

absolvování seminářů a praktická participace při nácviku různých metod sociální práce s jednotlivcem

ústní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Hejnová, DiS., Ph.D. (03.10.2023)

ASCK100106 - Metody sociální práce I - s jednotlivcem a případem

 

Jednosemestrový kurz „Případová práce I“ uvádí posluchače do problematiky sociální práce s případem. Tento kurz nabízí teoretickou základnu případové práce a poskytuje terminologickou výbavu umožňující orientaci v dané oblasti. Pozornost je zaměřena rovněž prakticky, posluchači jsou seznamováni s různými podobami, modely i rámci sociální práce s jednotlivcem. Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s teorií případové práce, zprostředkovat jim orientaci v terminologii, umožnit jim získat základní komunikační dovednosti, naučit je propojovat teorii s praxí.

 

Přednášená problematika je členěna do 12 tématických okruhů, které současně představují okruhy otázek k písemnému testu (zkoušce). Zkoušce předchází ukázka řešení modelové kazuistiky a zpracování průběžných zadání a reflexí.

 

1) Případová práce.  Sociální práce, paradigmata, významné teorie. Zaměření na případ – jedince, pár nebo rodinu. Teoretická a praktická báze případové práce. Hodnota jedince a jeho kapacity, hodnota jedinečnosti a sebeurčení.

2) Práce s předpoklady, reflektování.

3) Komunikace jako základní dovednost případového pracovníka. 

4) Komunikace v individuální práci s klientem. Setkání s klientem, navázání kontaktu.  Aktivní naslouchání – objasňování, parafrázování, reflektování, sumarizace, rekapitulace, kotvení, zhodnocení. Otevřené a zavřené otázky.

5) Rozhovor jako základní metoda individuální práce. 

6) Lidský vztah jako systém. 

7) Trojúhelník vzájemné závislosti a trojúhelník autonomie.

8) Pomoc a kontrola v sociální práci

9) Fáze případové práce

10) Řešení problémů v sociální případové práci. 

11) Dovednosti pomáhajícího pracovníka. 

12) Lidský vztah v kontextu pomáhající profese a etické aspekty sociální práce. 

 

Cíle kurzu poznatkové: posluchači se seznámí s případovou prací jako s jednou ze základních metod sociální práce.

 

Cíle podporující kompetence: posluchači se naučí pracovat s případem v jednotlivých fázích a krocích.  

 

Požadavky k atestaci: docházka (min. 80%), písemný test, zpracování seminární práce, plnění průběžných zadání a reflexí.

 

Doporučená literatura: 

Kopřiva, K. (1997): Lidský vztah jako součást profese. Portál, Praha.              

Kratochvíl, S. (1997): Úvod do psychoterapie. Portál, Praha.

Matoušek, O. a kol. (2002): Metody a řízení sociální práce. Portál, Praha.

Matoušek, O. a kol. (2000): Základy sociální práce. Portál, Praha.

Rogers, C.R. (1998): Způsob bytí. Portál, Praha.

Vymětal, J. (1992): Úvod do psychoterapie. Psychoanalytické nakladatelství, Praha.

 

V případě distanční výuky bude přednáška konána online (Zoom) v době dané rozvrhem, seminární část bude plněna zadáváním úkolů a diskusí. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html