SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Political Myths - ARL100331
Title in English: Politické mýty
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Interchangeability : ARL500127
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (07.02.2019)
Jednou ze základních funkcí mýtu bylo odedávna vymezování základních principů sdílené sociokulturní identity a legitimizování politického řádu na těchto principech postaveného. Zvláštního významu nabyla tato schopnost mýtů v moderní době. Ta na jednu stranu řadu mytických prvků odvrhla a tradiční divokou mytickou imaginaci začala vnímat jako naivní a iracionální, současně však tvorba mýtů pokračovala v jiném rámci. Hlavními mýtotvorci již nebyli básníci, ale historici, jejichž příběhy poskytovaly mytické zakotvení pro nově vznikající národní státy, a intelektuálové, kteří svými příběhy dokázali vyvolávat nadšení pro nové hodnoty typu rovnosti, svobody či sociální solidarity. Tyto moderní mýty se od těch tradičních liší v tom, že se snaží pracovat pouze s ověřenými fakty a že rozsáhle využívají racionální argumentace, nicméně příběhy a vzorce z těchto fakt poskládané a touto argumentací podpořené se od těch tradičních mytických příliš neliší. I ony mají nakonec blíž k emocím než rozumu, dokáží nás hluboce motivovat, mají archetypický základ, jsou vnímány jako nedotknutelné, společnost bez nich nemůže existovat. V našem semináři se na fenomén moderních politických mýtů podíváme blíže. V první fázi si na základě četby současných teoretických textů vyjasníme, na jakých principech politické mýty fungují a jak přesně se z historického či politického narativu může mýtus stát. Ve druhé fázi pak budeme analyzovat různé konkrétní mýty, a to zejména ty spjaté s ČR. Podíváme se na klasickou českou národní mytologii, především však budeme zkoumat, jak vypadají české politické mýty dnes a jaké případné možnosti dalšího vývoje česká mytologie nabízí. Zároveň se budeme aktivně učit mýty vytvářet.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (07.02.2019)

Předmět má za cíl kultivaci následujících schopností:

 1. Schopnost rozpoznávat mytické symbolické vzorce v jakýchkoli politických narativech, včetně těch, které sami sdílíme.
 2. Schopnost analyzovat mytologické účinky politických narativů, tj. (a) umět rozpoznávat a vyhodnocovat étos, který daný mýtus generuje a (b) naučit se každý mýtus vidět v kontextu celého politického diskursu dané společnosti a umět rozpoznat, co tento narativ s celým diskursem dělá (např. jestli nevede k nechtěnému posilování jiných mýtů, vůči nimž je vědomě v opozici).
 3. Schopnost navrhovat a rozvíjet nové mytické motivy s „ozdravnými“ účinky na celý politický diskurs, tj. motivy podporující schopnost politické mytologie vytvářet jednotu v různosti při současném zachování vysoké míry otevřenosti vůči novým či alternativním příběhům.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (23.02.2019)

Přesné požadavky bude možné stanovit až ve chvíli, kdy se ustálí počet účastníků. V principu však bude muset každý účastník splnit následující:

 1. Referát (ať už opravdu referát ve smyslu zreferování textu, který ostatní nečetli, nebo ve smyslu převzetí odpovědnosti za text, který budeme číst společně).
 2. Účast na skupinové tvorbě mýtů
 3. Občasné drobné domácí úkoly zadávané z hodiny na hodinu
 4. Prezence: jsou povoleny 3 absence.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (06.04.2019)

Politické a národní mýty obecně

 • Gérard Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries, tr. by Howard Scott, Toronto: University of Toronto Press, 2017
 • Gérard Bouchard (ed.), National Myths: Constructed Pasts, Contested Presents, London: Routledge, 2013
 • Steven J. Mock, Symbols of Defeat in the Construction of National Identity, Cambridge: Cambridge University Press, 2012

České národní mýty

 • Kamil Činátl, Dějiny a vyprávění: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, disertace FF UK, 2008 (později vydalo Argo, 2011)
 • Andrea Orzoff, Battle for the Castle: The Myth of Czechoslovakia in Europe 1914–1948, New York: Oxford University Press, 2009
 • Ladislav Holý, Malý český člověk a skvělý český národ: Národní identita a postkomunistická transformace společnosti, Praha: SLON, 2001 (angl. orif. 1996)

Mýty Evropské unie

 • Vincent della Salla, „Myth and the Postnational Polity: The Case of the European Union“, in Gérard Bouchard (ed.), National Myths: Constructed Pasts, Contested Presents, London: Routledge, 2013, s. 157–172
 • Chiara Bottici and Benoît Challand, Imagining Europe: Myth, Memory, and Identity, Cambridge: Cambridge University Press, 2013

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (18.05.2019)

Domácí úkol zadaný na úvodní hodině:

 • Každý účastník semináře má zaúkol navštívit oficiální facebookovou stránku Miloše Zemana a strávit alespoň hodinu četbou všechny příspěvků i s komentářů s cílem rozumět obrazům světa, které se v nich zrcadlí. Klíčové jsou zejména příspěvky s větším množstvím komentářů.
 • Výstupem bude zhruba stránková reflexe, v níž popíšete, co jste se za tu hodinu o obrazech světa Miloše Zemana a návštěvníků jeho stránky dozvěděli. Reflexe může (ale nemusí) mít i osobní rozměr: co Vás překvapilo, co ve Vás vyvolávalo silné emoce atd.
 • Odevzdání do neděle 24. 2. 20:00. Kdo úkol do této doby neodevzdá, bude se smeináře vyškrtnut.
 • Tento i jakékoli další úkoly se odevzdávají se přes SIS přes modul Studijní mezivýsedky.

25. 2. Co je politický mýtus?

Společná četba: Gérard Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries, kap. 1 (pouze s. 7–16) a kap 2 (kromě sekce D). Odpovědnost: Jakub Štingl.

 • Až budete číst Boucharda, přemýšlejte o následujícím:
  • Přijde Vám všechno přesvědčivé? Je něco nejasné?
  • Hledejte vlastní příklady na to, o čem Bouchard mluví. To bude zároveň příprava na tu tvořivou část, tj. bude to důležité jako první zmapování terénu.
  • Zkuste najít příklad nějakého pozitivního mýtu z poslední doby, na němž se dá ukázat ona mobilizační schopnost, kterou Bouchard mýtům přisuzuje. Můžete ho hledat i mimo vysokou politiku v nějakých obyčejnějších oblastech života (např. ve sféře životního stylu). Pro nás tyto každodenní oblasti budou důležité, protože tvoří jakési podhoubí vyšších politických mýtů a je důležité, aby se na ně ty vyšší mýty uměly napojit.

4. 3. Obětní teorie národních mýtů: Steven J. Mock, Symbols of Defeat in the Construction of National Identity, Cambridge: Cambridge University Press, 2012:

 1. Referát (Vít Hrouda, 10 min.) na kapitolu 1 (kromě sekce „Symbols of Defeat: Authenticity and Modernity“).
 2. Společná četba kapitoly 2, sekce „Totem Violence and Social Order“, „The Function of Sacrificial Ritual and Myth“, „Symbols of Defeat and National Totem Sacrifice“. Odpovědnost: Aleš Slapnička.

„Totem Violence and Social Order“: 1) Jak podle Durkheima drží společnost pohromadě a proč je postavena na oběti? 2) Jak se Mock vyhýbá Durkheimovu funkcionalistickému redukcionismu? 3) Jak drží společnost pohromadě podle Burkerta? Jakou roli při tom hraje násilí a rozlišení posvátného a profánního? Je pro Vás toto pojetí přesvědčivé? 4) Jak Mock girardovsky reinterpretuje Freuda? Je pro Vás tato reinterpretace přijatelná? 5) Jak lze tuto freudovskou koncepci vztáhnout k fungování národního státu? Jak Mock v této souvislosti reinterpretuje Freudův mýtus o pradávné otcovraždě? Dává Vám takto chápaný Freudův mýtus smysl?

„The Function of Sacrificial Ritual and Myth“: 1) V čem spočívá girardovský princip obětního beránka a jak pomáhá společnost držet pohromadě? Je pro Vás tato teorie přesvědčivá? 2) Jak funguje mytická verze tohoto obětního motivu? Ilustrujte na Oidipovi a Kristovi.

„Symbols of Defeat and National Totem Sacrifice“: 1) Jak Mock svou obětní teorii aplikuje na moderní stát? Proč se pro moderní průmyslový stát hodí národní obětní model lépe než starší model feudálně hierarchický, který tak dobře fungoval ve státě agrárním? 2) Čím se liší zakladetelský mýtus moderního národního státu a středověké či starověké etnické skupiny (ethnie)? Proč jsou moderní mýty založeny na porážce, zatímco ty staré nikoli? 3) Pakliže moderní národy netouží po návratu do svého zlatého věku, co pro ně tedy jejich heroická minulost symbolizuje? Proč by restaurace zlatého věku byla nebezpečná?

11. 3. Seminář odpadá z důvodu zahraniční cesty

18. 3. Obětní teorie národních mýtů II

 1. Dokončení Mocka: Společná četba kapitoly 2, sekce „Symbols of Defeat and National Totem Sacrifice“. Odpovědnost: Aleš Slapnička.

„Symbols of Defeat and National Totem Sacrifice“: 1) Jak Mock svou obětní teorii aplikuje na moderní stát? Proč se pro moderní průmyslový stát hodí národní obětní model lépe než starší model feudálně hierarchický, který tak dobře fungoval ve státě agrárním? 2) Čím se liší zakladetelský mýtus moderního národního státu a středověké či starověké etnické skupiny (ethnie)? Proč jsou moderní mýty založeny na porážce, zatímco ty staré nikoli? 3) Pakliže moderní národy netouží po návratu do svého zlatého věku, co pro ně tedy jejich heroická minulost symbolizuje? Proč by restaurace zlatého věku byla nebezpečná?

 1. Referáty na vybrané národní mýty:
  1. Izrael (Kateřina Hlaváčová, 15 min.): National Myths 173–190; Mock 31–36, 105–116, 122–133
  2. Polsko (Josef Horváth, 10 min.): National Myths 110–132

 1. Komplexnější varianta obětního vzorce: Maurice Bloch, Prey into Hunter, Cambridge: Cambridge University Press, 2012

1) Jaké pojetí osoby vyvstává z Blochova modelu iniciačních rituálů a jak souvisí s lidskou existencí ve společnosti? Srovnejte Blochovu koncepci s Mockovou. 2) Jakou roli při tom hraje násilí, vitalita a moc? Čím se Blochovo pojetí násilí liší od Mockova? 3) Jaké je Blochovo pojetí oběti? Jaké nové aspekty se v něm ukazují ve srovnání s Mockovým pojetím? 4) Jaký je Blochův model společenské podřízenosti? 5) Jak lze blochovsky interpretovat symboly porážky v národních mýtech? Jak se jeví z hlediska iniciačního vzorce a jak z hlediska vzorce obětního? 6) V čem spočívá imperiální „misionářský nacionalismus“ a jak jej lze blochovsky interpretovat? Proč může jeho nástrojem být i humanitární pomoc?

25. 3. Imperiální národy

 1. Pokračujeme v Blochovi od otázky 4 dál.
 2. Problém imperiálních národů + ilustrace Blochovy koncepce
  1. USA (František Válek, 20 min.)
  2. Rusko (Milan Horňák, 20 min.)

1. 4.

 1. Problém imperiálních národů + ilustrace Blochovy koncepce (dokončení)

  1. Japonsko (Ladislav Nový, 15 min.)

 1. Pyramidová struktura národních mýtů:

8. 4. Český národní mýtus

 1. Referát na ilustraci pyramidové struktury: Québec (Štěpán Šanda, 10 min.), dle National Myths 1-23.
 2. Palackého mýtus a jeho proměny

  1. Referát (15 min., Šárka Kadavá): Činátl, Dějiny a vyprávění, kap. 2–3 (s. 32–62)
  2. Společná četba: Činátl, Dějiny a vyprávění, kap. 4, pouze s. 63–69 a 75–80 (na s. 74 začněte od „Z širokého pásma...“). Odpovědnost: Jan Pospíšil.

Otázky: 1) V jakém smyslu plnila vyprávění moderních historiků mytickou funkci? 2) Jak historik z dějin vytváří národní mýtus? 3) V čem se jako mýtus chovají Palackého Dějiny? 4) Co jim dává jejich základní narativní dynamiku? 5) Jaké základní narativní vzorce Palacký rozvíjí? 6) Pokuste se na Palackého národní mýtus aplikovat Blochův model.

15. 4. České mýty dnes

 1. Referát (15 min., Veronika Cizlerová): Činátl, Dějiny a vyprávění, kap. Tomáš Garrigue Masaryk“ (s. 238–260) + Andrea Orzoff, Battle for the Castle: The Myth of Czechoslovakia in Europe 1914–1948, s. 3–22 + 119–132
 2. Referát (20 min., Hynek Bečka): Ladislav Holý, Malý český člověk a skvělý český národ: Národní identita a postkomunistická transformace společnosti, Praha: SLON, 2001 (angl. orig. 1996)

29. 4. České mýty dnes

 1. Společná diskuse nad mým pokusem o postižení základních českých mýtů.
 2. Referát (Mikuláš Minář): V čem spočívá mytická fascinace Miloše Zemana? Podkladem pro referát budou Vaše analýzy Zemanova FB.
 3. Návrhy mýtů, jimiž se budeme kreativně zabývat, a rozdělení do skupin

Zatím padly následující nosné návrhy:

 • Jak dnes rozumně pracovat s mýtem české demokratičnosti? Jak čelit populistické verzi tohoto mýtu? Jak v tomto ohledu argumentovat při debatě v hospodě nebo při prezidentské kampani?
 • Ekologie: za jaké strany to téma uchopit a vyhnout se přitom jak alarmismu, tak techokratičnosti? Jak obejít rozšířený odpor proti ekoterorismu?
 • mám pocit, že padl ještě nějaký další nosný návrh, ale teď si na něj nemůžu vzpomenout...

6. 5. Mýty Evropské unie

 1. Společná četba: Vincent della Salla, „Myth and the Postnational Polity: The Case of the European Union“, in G. Bouchard (ed.), National Myths, London: Routledge, 2013, s. 157–172. Odpovědnost: Daniel Fantyš.

Otázky: 1) V čem je situace EU ve vztahu k mýtům a k utváření sdílené identity specifická a co všechno jí tvorbu účinných mýtů komplikuje? 2) Jaký je primární mýtus EU? 3) Jaké principiální problémy má EU s odvozenými mýty? Jaké odvozené mýty se evropští politici pokoušejí vytvářet a na čem troskotají? 4) Jaký je vztah mýtů EU k národním mýtům?

 1. Referát (10 min, Annette-Marie Khodari): Chiara Bottici and Benoît Challand, Imagining Europe: Myth, Memory, and Identity, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, kap. „East and West: Divided Memories in a United Europe“ (s. 65–83).

Uploadoval jsem aktualizovaný přehled Základních českých mýtů

13. 5. Tvorba mýtů I

Společná četba: Gérard Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries, kap. 3, přičemž ovšem ze sekce G budeme číst pouze podsekci 5 („Forms or structures of thought“) a ze sekce I pouze podsekci „The Criticism of Myths“. Odpovědnost: Zuzana Tréglová.

20. 5. Tvorba mýtů II

 1. Společná četba: Gérard Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries, kap. 3, sekce H a podsekce „The Criticism of Myths“ z sekce I. Odpovědnost: Zuzana Tréglová.
 2. Společná četba: Gérard Bouchard, Social Myths and Collective Imaginaries, kap. 4,pouze však s. 93–105 (tj. vynecháme „Conclusion“). Odpovědnost: Filip Rut.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (03.02.2019)

Seminář nemá žádné teoretické vstupní požadavky, má ale řadu požadavků osobního typu. Je vhodný pouze pro studenty, kteří:

 • se zajímají o veřejné dění a v základu se orientují na české politické scéně;
 • jsou připraveni relativizovat svou vlastní ideologickou pozici a případně ji i pod vlivem semináře změnit;
 • jsou ochotni rozumět mýtům a kosmologiím našich protivníků, brát je vážně navzdory tomu, že s nimi nesouhlasíme;
 • jsou ochotni vystoupit z černobílého dělení světa na racionalitu a emoce, fakta a „mýty“;
 • jsou připraveni sestoupit na argumentační rovinu, která apeluje na emoce a hlubinné psychické predispozice, a tedy může nabývat i různých temnějších podob;
 • slibují, že schopností získaných v semináři nezneužijí;
 • jsou připraveni pracovat ve skupině.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html