SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Marriage Rites - ARL100328
Title in English: Svatební Rituály
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Interchangeability : ARL500125
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (07.02.2019)
Svatba patři mezi nejzákladnější rituály, které v tradičních společnostech byly silně symbolicky nabité a v sociálním životě měly zásadní roli. Svatba byla zpravidla pro ženu nevyhnutelná, v případě mužů přinejmenším silně požadovaná. Status jedince se se svatbou zásadně proměnil. Ruku v ruce s tím svatba symbolicky kódovala systém genderových rolí, v němž byla nevěsta zpravidla v podřízené roli a byla pasivně předávána mezi rodem otce a budoucího manžela. To vše se dnes radikálně změnilo. Tlak na svatbu zmizel, sňatek se stal věcí svobodného osobního rozhodnutí, přičemž významné procento párů již necítí potřebu jej uzavírat, zatmco ještě vyšší procento končí rozvodem. Současně manželství pojímáme jako spojení rovnocenných partnerů, v němž hraje muž i žena stejně aktivní roli. Nabízí se proto otázka, proč se vlastně dnes ještě svatby konají a co přesně pro nás dnes svatební rituály mají symbolicky vyjadřovat? Má naše svatba ještě něco společného s tou tradiční, když se proměnil celý náš společenský a hodnotový kontext? Jakého typu transformace jí chceme dosáhnout? Je pro nás v éře genderové rovnosti ještě použitelná tradiční svatební symbolika? V našem semináři si budeme klást právě tyto otázky. Abychom na ně mohli odpovědět, rozebereme si nejprve na několika případech symbolické vzorce tradičních svateb. Následně budeme sledovat, jakých způsobem se svatební rituály proměňují v moderní době a co z jejich symbolické struktury může přetrvat i ve změněné sociokulturní situaci. Vyvrcholením semináře bude poté zkoumání možností kreativního vytváření svatebních rituálů.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (19.02.2019)

5 kreditů (pouze studenti religionistiky)

– příprava scénáře svatebního rituálu ve skupině
– provedení strukturovaného rozhovoru => přepis + analýza (bude upřesněno)
– provedení komparativní analýzy na všech rozhovorech (bude upřesněno)
– referát
– domácí příprava společných četeb a aktivní účast nah hodinách (povoleny jsou 3 absence)


3 kredity

Studenti religionistiky: 
– příprava scénáře svatebního rituálu ve skupině
– provedení strukturovaného rozhovoru => přepis + analýza (bude upřesněno)
– referát
– domácí příprava společných četeb a aktivní účast nah hodinách (povoleny jsou 3 absence)

Ostatní:
– příprava scénáře svatebního rituálu ve skupině
– provedení strukturovaného rozhovoru => přepis + analýza (bude upřesněno)
– domácí příprava společných četeb a aktivní účast nah hodinách (povoleny jsou 3 absence)

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (19.02.2019)

Obecně-teoretické práce

 • Ronald Grimes, Deeply Into the Bone: Re-Inventing Rites of Passage, Berkeley: University of California Press, 2000, kap. 3: "Divining Mates, Making Kin"
 • Bloch, Prey Into Hunter, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, kap. 5: „Marriage“
 • Herbert Anderson and Edward Foley, Mighty Stories Dangerous Rituals: Weaving Together the Human and the Divine, San Francisco: Jossey-Bass, 2001, kap. 5: „Preparing for Marriage“, s. 75–96
 • Jeltje Gordon-Lennox, Crafting Secular Ritual: A Practical Guide, London: Jessica Kingsley Publishers, 2017
 • Edward Westermarck, The History of Human Marriage, vol. 2, London: Macmillan, 1921, s. 432–595
 • Medora W. Barnes, „Our Family Functions: Functions of Traditional Weddings for Modern Brides and Postmodern Families“, Qualitative Sociology Review 10.2 (2014): 60–78
Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (24.05.2019)

20. 2. Úvodní hodina

27. 2. Klíčové prvky svatby (Westermarck a van Gennep)

 • Tři referáty na klíčové prvky svatby dle Westermarcka a van Gennepa (společná četba není): Jan Havelka, Annette-Marie Khodari, Vronika Cizlerová.

6. 3. Svatba a obětní vzorec (Maurice Bloch)

a) Společná četba: R. Chlup - Bloch o iniciaci a oběti (interní text) + Bloch, Prey Into Hunter, kap. „Marriage“, pouze s. 65–81. Odpovědnost: Zuzana Tréglová

Otázky: 1) Jaký je podle Blocha princip iniciace a oběti? V čem spočívá vzorec „odrážejícího se násilí“ a co je jeho výsledkem? 2) V čem spočívá paralela svatby a oběti? Vidíte nějaké obětní aspekty u dnešní svatby? 3) Jak při oběti může fungovat genderový symbolismus? Znáte nějaké další příklady obětního genderového symbolismu z jiných kultur? 4) Rozeberte a interpretujte jednotlivé fáze svatby v Ladákhu. 6) Proč je při svatbě tak časý motiv únosu? 5) Jak se genderový symbolismus má k rodu a k reálným mužům a ženám? Co na nejobecnější rovině mužský a ženský prvek symbolizují? Zamyslete se, co z toho lze vyvodit pro reinterpretaci genedrového symbolismu v dnešní době. 6) Jakým způsobem může svatba legitimizovat společenskou hierarchii a imperiální expanzi? Napadají Vás nějaké další příklady?

b) Referát (20 min., Hynek Bečka): Ekonomicko-konzumní aspekty svatby vztažené k Blochovu vzorci.

13. 3. Hodina odpadá z důvodu zahraniční cesty obou pedagogů

20. 3. Tradiční svatby I: berberské svatební rituály v Maroku

a) Společná četba: Elaine Combs-Schilling, „Etching Patriarchal Rule: Ritual Dye,Erotic Potency, and the Moroccan Monarchy“, Journal of the History of Sexuality 1.4 (1991): 658–681.
    Odpovědnost: Jan Pospíšil

Otázky: 1) Jaký je podle Combs-Schilling vztah kultury a lidského těla? 2) Jak Combs-Schilling popisuje kulturní dynamiku v marocké společnosti? 3) Jaká je její koncepce rituálního jednání?
4) Jak se kulturně projevuje dospělost v případě mužů a jak v případě žen? 5) Jakým způsobem je v rámci svatebního rituálu užívána henna ve vztahu k budoucímu manželskému páru?
6) Co si muži přisvojují prolitím krve během svatební noci? 7) Jak podle Combs-Schilling posiluje svatební rituál marockou monarchickou patriarchální tradici? Co všechno dokáže rituál propojovat?
8) Jak můžeme na marockou svatbu aplikovat blochovský model?

b) Referát: detaily berberských svateb [Elaine Combs-Schilling, Sacred Performances: Islam, Sexuality, and Sacrifice, New York: Columbia University Press, 1989, kap. 10–11, s. 188–220]
    Odpovědnost: Jan Pospíšil

27. 3. Tradiční svatba II: Řecko

a) Společná četba (přečtěte si alespoň jeden z následujících dvou krátkých textů):

Otázky: 1) Popište řeckou svatbu jako proces rozdělený do jednotlivých fází a rozeberte způsob, jímž jsou symbolicky tyto fáze vyznačovány. 2) Pokuste se co nejvíce rituálních prků vztáhnout k westermarckovské myšlenkové mapě. 3) Pokuste se na řeckou svatbu aplikovat Blochův model.

b) Doplňkový referát na další detaily řecké svatby (Aleš Slapnička)

3. 4. Tradiční svatba III: Česká lidová svatba

 1. Společná četba: Alexandra Navrátilová, Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře, Praha: Vyšehrad, 2012, kap. „Svatba: splétání pout manželské lásky“ (277–386); vynechejte podkapitoly „‚Nevěstinský‘ koláč a stromek“ (337–343) a „Svatební a posvatební čas v slavení a zábavách“ (od s. 387 dál). Odpovědnost: Jáchym Novák

Otázky jsou tytéž jako u řecké svatby.

 1. Referát (15 min., Marie Paclíková) na následující kapitoly z Navrátilové: „Chasa v projevech sebevědomého mládí“ (25–34), „Nevěsta a ženich v tradiční perspektivě ‚dobrého života‘“ (205–209), celá kapitola „Předsvatební čas ve znamení lásky a úcty k tradici“ (205–274) s výjimkou kapitoly o svatebním oblečení (260–70)

10. 4. Svatba na rozhraní tradice a modernity: Izrael

 1. Společná četba I: Irit Koren „The Bride‘s Voice: Religious Women Challenge the Wedding Ritual“, NASHIM: A Journal of Jewish Women’s Studies and Gender Issues 10 (2005); 29–52, ale stačí číst do s. 43. Odpovědnost: Markéta Šebestová

Otázky: 1) Jak probíhá ortodoxní židovská svatba? 2) Co je na ní terčem feministické kritiky? 3) Jaké tři interpretační strategie volily ve vztahu k genderově problematickým prvkům svatby autorčiny informátorky? 4) Jaké čtyři strategie volily ve svém jednání?

 1. Referát (10 min., Markéta Šebestová): Irit Koren, „Talking About the Jewish Wedding Ritual: Issues of Gender, Power, and Social Control“, in Leonard J. Greenspoon (ed.), Rites of Passage: How Today's Jews Celebrate, Commemorate, and Commiserate, West Lafayette, Ind.: Purdue University Press, 2010, s. 33–56
 2. Společná četba II: Anna Prashizky, „Breaking the Glass: New Tendencies in the Ritual Practice of Modern Jewish Orthodox and Alternative Weddings“, Sociological Papers 13 (2008): 89–110. Odpovědnost: Markéta Šebestová.

Otázky: 1) V čem spočívá rituál rozbíjení sklenice a jaké jsou jeho tradiční interpretace? 2) Jakých jeho šest možných modifikací autorka probírá?

 1. Doplňkový referát k někerým výše probíraným bodům: Harvey E. Goldberg, Jewish Passages: Cycles of Jewish Life, Berkeley: University of California Press, 2003, kap. 4: „Marriage“, s. 114–160
  • Sekce „The Marriage Ceremony“, s. 120–124, a „Preserving, Reviving and Interpreting Customs“, s. 145–147 (hlavně tish), pro doplnění součástí tradiční svatby
  • Sekce „Breaking the Glass“, s. 147–169 pro doplnění tradičních interpretací rozbíjení sklenice

17. 4. Svatba dnes

 1. Společná četba: Grimes, Deeply Into the Bone, kap. 3, sekce „The Purity of an Angel, the Sweat of a Human“, „Like a Horse and Carriage?“ Odpovědnost: Adam Zboroň.

Otázky: 1) Jaký je ústřední mýtus současných svateb? 2) Pojmenujte motivy, které bývají v rámci současných svateb zdůrazňovány. 3) Co tvoří podle Grimese transkulturní jádro mnoha svatebních tradic a jak se k tomu vztahuje ta moderní?

 1. Referát (10 min., Klára Frýdová): Medora W. Barnes, „Our Family Functions: Functions of Traditional Weddings for Modern Brides and Postmodern Families“Qualitative Sociology Review 10.2 (2014): 60–78.

Domácí písemný úkol (odevzdání do pondělí 15. 4. 8:00 přes SIS, modul Studijní mezivýsledky): 1) Co jsou důvody toho, že se lidé dnes berou, nebo naopak neberou? 2) Jaké ideály se s dnešní svatbou pojí a jakými obrazy a symboly jsou vyjadřovány? 3) Jaký vidíte vztah mezi těmito obrazy/symboly a oněmi důvody? 4) Vidíte nějakou spojitost mezi těmito současnými důvody/ideály a důvody/ideály tradičními? 

24. 4. Tvorba individualizované „parabolické“ svatby

 1. Společná četba: Grimes, Deeply Into the Bone, kap. 3, kap. 3, sekce „Alternative Weddings“, s. 205–210 + Wendy Leeds-Hurwitz, Wedding as Text, s. 2–6. Odpovědnost: Ladislav Nový.

Otázky: 1) V čem všem spočívají rizika alternativních svateb? 2) Jak se těmto rizikům vyhýbá mezikulturní svatba, kterou popisuje Leeds-Hurwitz?

 1. Společná četba: Grimes, Deeply Into the Bone, kap. 3, sekce „Wedding Preparation, Wedding Aftermath“ (s. 156–159) a „Reinventing Marriage Rites“ (s. 210–214). Odpovědnost: Ladislav Nový.

Otázky: 1) V jakém ohledu jsou svatby centripetálními událostmi a v jakém jsou centrifugálními procesy? Jak se k sobě tyto dva aspekty mají? 2) V čem je podle Grimese skutečný smysl a cíl svateb? V jakém smyslu lze říct, že jsou vlastně všechny svatby mezikulturní?

Doporučujeme též shlédnutí dokumentárního filmu Unveiled, na němž Grimes své teze ilustruje.

 1. Společná četba: Herbert Anderson and Edward Foley, Mighty Stories Dangerous Rituals, s. 12–15 a 75–89. Odpovědnost: Kamila Paclíková.

Otázky: 1) V čem spočívá rozdíl mezi mytickými a parabolickými narativy? 2) V jakém smyslu je svatba „snoubením příběhů“ a co z toho pro přípravu svatby vyplývá? Co je genogram a k čemu ho Anderson a Foley používají? 3) V jakém smyslu je pro nás pořád těžké opouštět své původní rodiny a jak se to při svatbě může projevovat? 4) V čem může být náročné zveřejnění svatebního záměru? Jaké rituální kroky mu mohou napomoci? 5) V čem spočívá mytická stránka svatby, v čem jsou její úskalí, a v čem je naopak potřebná? 6) V čem spočívá parabolická stránka svatby?

 1. Diskuse nad Bářiným návrhem otázek na polostrukturované rozhovory
 2. Rozdělení do skupin

Domácí písemné úkoly přes svátky:

 1. Všichni si udělejte Questionnaire on ritual identity z Jeltje Gordon-Lennox, Crafting Secular Ritual (s. 66–68) a vyhodnoťte jej podle klíče na s. 90 a s grafem na s. 28. Pak nám napište reflexi toho, zda pro Vás takovýto dotazník funguje, nebo zda byste ho potřebovali nějak upravit. Tuto reflexi nám nahrajte do SIS do pátku 10. 5. (dotazník odevzdávat nemusíte).
 2. Pusťte se do dělání polostrukturovaných rozhovorů s někým, kdo už se někdy ženil/vdával. Minimum je jedna osoba (ženich nebo nevěsta), bude-li to možné, je vítán rozhovor s oběma (ať už naráz, či samostatně), klidně i s jedním důkladněji, s druhým jen doplňkově. Z rozhovoru vypracujte analýzu, v níž pojedete podle zadaných otázek a ke každé pár větami shrnete to hlavní, co z rozhovoru vyplynulo, plus nepovinně i případnou interpretační reflexi (ve vztahu k symbolickým vzorcům a důvodům, proč to lidé dělají). Analýza může být i formou zeditovaného přepisu rozhovoru, v němž nejzajímavější výpovědi budou formou přímé řeči, zbytek bude stručné shrnutí. 
  Přepsaný text rozhovoru i jeho analýzu nám odevzdejte do pátku 17. 5. (pokud byste byli v časové tísni, odevzdejte pouze analýzu a přepis dodáte později - do konce června).

15. 5. Principy tvorby rituálu

 1. Společná četba: Jeltje Gordon-Lennox, Crafting Secular Ritual, kap. 3–5. Odpovědnost: Kateřina Děkanovská.

Kapitoly 3-4 budeme probírat sekci po sekci. Kapitolu 5 budeme probírat ve vztahu k chystané modelaci tvorby svatebního rituálu: zamyslete se, u kterých všechn prvků z této kapitoly si dovedete představit jejich začlenění do naší seminární tvorby svatby (můžete se o tom případně radit i ve skupině).

 1. Společné doladění otázek pro tvorbu svatebního rituálu.

23.5. Reflexe rozhovorů

Otázku po otázce si zanalyzujeme Vaše rozhovory. Budete-li chtít, můžete se předem podívat na souhrnný soubor se všemi Vašimi analýzamu rozhovorů.

Instrukce k návrhu svatebního rituálu
Ve skupinách (viz níže) máte za úkol navrhnout svatební rituál. Postup je uveden v souboru Modelová svatební konstelace a instrukce. Další soubor, který k tomu budete potřebovat, je rituální typologie a využijete i otázky. V rámci svých skupin následně na setkání 5.6. rituál odprezentujete (prezentace na cca 30 min.). Budeme také rádi, když nám na posledním setkání poskytnete zpětnou vazbu na proces domlouvání rituálu a také na seminář jako takový. Můžete vzít s sebou jídlo a pití, abychom celý seminář nakonec i rituálně zakončili.

Skupiny:
Skupina 1: Veronika Ciz.; Klára F.; Roman G.; Jáchym N.; Kamila S.; Adam Z.
Skupina 2: Hynek B; Kateřina D; Ladislav N.; Marie P.; Jan Pospíšil; Zuzana T.; Elizabeth W.
Skupina 3: Veronika Corr.; Janek; Annette-Marie K.; Barbora N.; Aleš S.; Markéta Š

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html