SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Judaism I - ARL100101
Title in English: Judaismus I
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6386
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Interchangeability : ARL100014, ARL100149
Annotation -
Last update: LYCKM2AF (22.09.2014)
A basic survey of Jewish history.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (14.09.2018)

Literatura:

 

a/ povinná:

 

Louis Finkelstein (ed.), The Jews: Their History. Schocken Books, New York 1970

Stanislav Segert, Starověké dějiny Židů. Svoboda, Praha 1995

Michael Krupp, Osmnáct století Izraele. Od zániku Chrámu do počátků sionismu. P3K, Praha 2010

 

Texty jsou k dispozici v moodlu.

 

 

b/ doporučená:

 

Hebrejská Bible (Starý Zákon)

Josephus Flavius, O starobylosti Židů. Odeon, Praha 1998

Josephus Flavius, Válka židovská I-II. Svoboda, Praha 1990-1992

Tomáš Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 1993

Ja´akov Newman - Gavri´el Sivan, Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů, Sefer, Praha 1992

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (29.08.2018)

Studenti skládají zkoušku: kandidát dostává dvě otázky ze židovských dějin. Níže je uveden seznam zkušebních okruhů; úroveň znalostí by měla odpovídat rozsahu odpřednášené látky a informací získaných studiem povinné, resp. doporučené literatury.

Tematické okruhy ke zkoušce z Judaismu I - zimní semestr 2018-2019

Dějiny judaismu

1.  Biblické období: patriarchové, Exodus, dobytí Palestiny, království, rozdělení, zánik, zničení 1. chrámu, babylónské zajetí, návrat, 2. chrám, obnova.

2.  Hellénistické a římské období: řecko-židovská kultura, Makabejci, římská nadvláda, saduceové a farizeové, zničení 2. chrámu.

3.  Talmudické období: rabínská střediska učenosti v Palestině a Babylónii, kodifikace rabínského učení: Mišna, Talmud

4.  Gaonické období: centrum židovství na Východě, karaité, standardizace biblického textu a liturgie, vznik židovské filosofie, konfrontace s islámem

5.  Západní Evropa: španělský zlatý věk, konfrontace s křesťanstvím, vyhnání ze Španělska, osvícenství, Francouzská revoluce, emancipace a asimilace, sionismus, antisemitismus

6.  Východní Evropa: Chazarové, kolonizace Polska, Rada Čtyř zemí, Bohdan Chmielnicki, chasidismus, šoa, komunismus

7.  Palestina: osmanská nadvláda, luriánská kabala, zemědělská kolonizace, vznik Státu Izrael, židovsko-arabský konflikt.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (14.09.2018)

Judaismus I: Dějiny židovského lidu

1.10.2018

Vymezení tématu: Definice judaismu. Role dějin v judaismu

15.10.2018

Starověk: Biblické období 

22.10.2018

Helénistické a římské období.

29.10.2018

Náboženské skupiny raného rabínského judaismu. Farizeové. Konfrontace s křesťanstvím

5.11.2018

Talmudické období. Mišna. Jeruzalémský a Babylónský talmud

12.11.2018

Gaonské období. Karaismus. Konfrontace s islámem

19.11.2018

Židé ve středověké západní Evropě. Zlatý věk španělského židovstva

26.11.2018

Židé v západní Evropě moderní doby

3.12.2018

Dějiny východoevropského židovstva od starověku do konce 18. století

10.12.2018

Židé ve východní Evropě v 19.-20. století

17.12.2018

Dějiny Židů v zemi Izrael

7.1.2019

Židovská problematika ve 20. a 21. století

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html