SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
History of Religions in India - ARL100016
Title: Dějiny indických náboženství
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 --- [hours/week]
summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka
Z//Is interchangeable with: ARL100105
Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: UFRCHLUP (21.01.2004)
A basic survey of Hindu teachings and religious practices.
Literature - Czech
Last update: UFROND (07.04.2009)

Předepsaná literatura:

Buddhovy rozpravy, sv. 1. Z páli přel. M. ROZEHNAL. Praha: DharmaGaia a Sdružení přátel Indie, 1994. [Q3-Bud-1/1,a,b]

Hinduismus. Vybral DUŠAN ZBAVITEL. Praha: Argo, 2008. Základní texty východních náboženství, sv. 1. [P3.0-Zba-1,a,b]

LOPEZ, DONALD S. (ed.). Religions of India in Practice. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1995. Povinně je třeba přečíst strany: 55-103, 126-158, 375-388, 412-417, 449-461, 533-555, 598-626, 637-648; ostatní je doporučené. [P18-Lop-1a,b]

Mahábhárata aneb Velký boj. Podle staroindického orig. vypráví V. MILTNER. Praha: Albatros, 1988. [P6.2-Mil-1]

Singh, Nikky-Guninder Kaur. Sikhismus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, str. 9-53 [P12-Nik-1]

Upanišady. Ze sans. přel. D. ZBAVITEL. Praha: DharmaGaia, 2004. Je třeba přečíst jednu z velkých upanišad (buď Brhadáranjaku nebo Čhándógju) a všechny malé krom Maitrí.

VÁLMÍKI. Rámájanam. Ze sans. přebásnil O. FRIŠ. Praha: SNKLHU, 1957. Nesmrtelní, sv. 34. [P6.1-Val-1]. Případně: Rámájana. Podle sans. textu převyprávěl D. ZBAVITEL. Praha: Argo, 2000. [P6.1-Zba-1,a]

Védské hymny. Z védského jazyka přel. O. FRIŠ. Studii napsal P. VAVROUŠEK. 3. rozš. a rev. vyd. Praha: DharmaGaia, 2000. Prameny hinduismu, sv. 1. [P4-Fri-1,a,b]

ZBAVITEL, D. (ed.). Bohové s lotosovýma očima: hinduistické mýty v indické kultuře tří tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1986, reprint 1997. [P3-Zba-2,a,b,c]

ZBAVITEL, D. a J. VACEK. Průvodce dějinami staroindické literatury. Třebíč: Arca JiMfa, 1996; s. 5-173, 394-461. [P18-Zba-1,a]

Requirements to the exam - Czech
Last update: UFROND (12.05.2009)

Přednáška je zakončena zkouškou.

Absolvování zkoušky předpokládá nastudování veškeré předepsané literatury, její rozsah tedy výrazně přesahuje objem odpřednášené látky. Samotná zkouška se skládá z odpovědi na vylosovanou trojotázku a má následující strukturu:

(0) příprava (cca 10 minut)

(1) hlavní téma (cca 30 minut)

(2) předepsaná četba (cca 10-15 minut)

(3) vysvětlení pojmu (cca 5-10 minut).

Tedy např.: (1) džinismus, (2) Buddhovy rozpravy a (3) nirguna.

Zkušební otázky budou předem známy, jejich kombinace však nikoliv.

Seznam otázek:

http://web.ff.cuni.cz/~ondracka/DIN/DINotazky.pdf

Syllabus - Czech
Last update: UFROND (14.10.2008)

Předběžný sylabus

Zimní semestr

(1) 8. 10. 2008: Úvodní hodina

Technické formality. Charakteristika kursu. Vstupní předpoklady. Různé možné přístupy k tématu přednášky. Obecné problémy studia indických náboženství. Problém transliterace a transkripce.

(2) 15. 10. 2008: Náboženství protoindické civilizace a problém "á/Árjů"

Základní charakteristika protoindické civilizace. Možnosti a způsoby rekonstrukce jejího náboženství. Materiální doklady. Problém etnicity a vztahu k védismu: "Aryan invasion theory". Politicko-nacionalistický kontext.

(3) 22. 10. 2008: Védismus

Textové zdroje védismu. Védský pantheon a nejvýznamnější mýty. Raný védský rituál. Sómová oběť. Kosmogonie. Theogonie. Anthropogonie. Kosmologie. Eschatologie.

(4) 5. 11. 2008: Bráhmanismus

Textové zdroje bráhmanismu. Bráhmanské hierarchizace a homologie. Tradiční typologizace a obecná struktura védských rituálů. Velké slavnostní obřady (šrauta). Pravidelné a menší domácí obřady (grhja).

(5) 12. 11. 2008: Asketické tradice a upanišady

Nejstarší asketické tradice. Proměna náboženských představ kol r. 500 př.o.l. a reakce na ní. Náboženské spektrum této doby. Upanišadoví myslitelé. Textový korpus upanišad. Základní pojmy. Různá pojetí "duše".

(6) 19. 11. 2008: Džinismus

Vznik a rané dějiny džinismu dle samotné tradice. Akademický výklad vzniku a dějin džinismu. Džinistická literatura. Základní body nauky. Džíva/adžíva. Pojetí karmy. Džinistická logika.

(7) 26. 11. 2008: Raný buddhismus

Nástin raných dějin buddhismu. Nábožensko-sociální situace v Indii v Buddhově době. Buddha: legendární životopis a možnost rekonstrukce skutečnosti. Buddhistická literatura. Základní body Buddhova učení: čtyři vznešené pravdy.

(8) 3. 12. 2008: Mahájánový buddhismus (Jiří Holba)

Otázka vzniku mahájány. Vztah k ostatním buddhistickým tradicím. Literární zdroje. Ústřední pojmy mahájány: pradžňá a bódhisattva. Nejvýznamnější filosofické školy. Nágárdžunova madhjamaka a její klíčové pojmy: svabháva a šúnjatá. Jógáčára.

(9) 10. 12. 2008: Pojem "hinduismus" a obecná charakteristika hinduistických náboženství

Existuje náboženství jménem hinduismus? Dějiny termínu hinduismus. Různá možná pojetí hinduismu. Charakteristické rysy (prototypy) hinduistických náboženství. Negativní vymezení. Pozitivní vymezení. Některé základní pojmy a představy: varnášramadharma; cíle lidského žití: dharma, artha, káma.

(10) 17. 12. 2008: Náboženství eposů a purán

Rámájana: základní charakteristika. Obraz náboženství dle Rámájany. Mahábhárata: problém rozsahu a nesourodosti. Výpovědní hodnota eposů a jejich význam. Purány: encyklopedie hinduismu. Puránská kosmografie a pojetí času. Puránský hinduismus.

(11) 7. 1. 2009: Filosoficko-theologické školy

Problematičnost pojmu "indická filosofie". Základní obecné rysy indické filosofie a důvody obtížnosti jejího studia. Různá hlediska třídění. Filosofie jazyka. Tradiční šestice škol: sámkhja, jóga, mímámsá, védánta, njája, vaišéšika.

Letní semestr

(12) Raný višnuismus a menší tradice

Spojení různých tradic do postavy Višnua. Višnuovy podoby. Přehled významnějších višnuistických tradic: vaikhánasové, páňčarátrové a bhágavatové. Puránský višnuismus. Menší tradice: saurové, gánapatjové a kárttikéjovci.

(13) Bhakti a višnuistická védánta

Nejstarší stopy bhakti. Bhagavadgítá. Tamilské bhakti: zdroje, charakteristika, proudy. Theologie višnuistického bhakti: višnuistická védánta. Rámánudžova višištádvaita. Nimbárkova dvaitádvaita. Madhvova dvaita. Vallabhova šuddhádvaita.

(14) Višnuistické tradice

Šrívaišnavové. Náthamuni a jeho činnost. Linie áčárjů. Rámánudža jako organizátor. Schizma šrívaišnavů: důvody a výčet rozdílů. Bengálský višnuismus. Zdroje. Čaitanja a jeho činnost. Šestero gósváminů. Theologie čaitanjismu. Různá pojetí Rádhy.

(15) Tantrismus

Problémy studia tantrismu. Postaveni tantrismu ve spektru indických náboženství. Textové zdroje. Charakteristické rysy. Cíle a prostředky. Vztah k védské tradici. Theologicko-filosofické pozice.

(16) Šivaismus a šivaistické tradice

Postava Šivy. Možné zdroje. Nejdůležitější Šivovy podoby. Puránský šivaismus. Šivaistické netantrické tradice: atimárga a mantramárga. Pášupatové. Kálámukhové. Lingájatové/vírašaivové. Šaivasiddhánta. Tamilská šaivasiddhánta.

(17) Šaktismus a šaktistické tradice

Pojem šakti v indickém myšlení. Postava Déví. Základní rysy šaktismu. Dějiny uctívání bohyně v Indii. Textové zdroje. Vztah tantrismu a šaktismu. Nejvýznamnější bohyně: Durgá, Kálí, Čámundá, Kámákhjá, skupina matiček, Dašamahávidjá.

(18) Tantrické tradice

Problém původu tantrismu: představení různých teorií. Nástin dějin formování tantrismu. Geografické rozložení. Višnuistické tradice: páňčarátrové a sahadžíja. Šivaistické tradice: kápálikové, aghóríové, náthové a kaulismus - trika, krama a pratjabhidžňá. Kéralský tantrismus.

(19) Santové a sikhismus

Obecné rysy santismu. Tři pilíře: nám, satsang, satguru. Maráthský santismus. Bůh Vithóbá/Viththala a tradice várkarí. Maráthští santové: Džňánéšvar, Námdév, Éknáth a Tukárám. Severoindický santismus (nirguna bhakti). Santové: Rámánand, Kabír a Dádú. Gurú Nának a sikhismus.

(20) Neohinduismus

Historicko-politický a náboženský kontext vzniku neohinduismu. Vztah hinduismu a neohinduismu. Bengálská reformní hnutí: Rámmohan Ráj, Bráhmasamádž, Debendranáth Thákur, Kéšabčandra Sén. Dajánanda Sarasvatí a Árjasamádž.

(21) Neovédánta a současný bráhmanský hinduismus

Velké postavy moderní doby: Rámakrišna, Vivékánanda, Thákur, Rádhakrišnan, Aurobindo, Krišnamúrti. Neovédánta a její vliv. Významné řády: dašanámí, nágové, Ramakrishna Mission. Současní guruové. Politizace hinduismu (hindutva).

(22) Současná náboženská scéna

Možnosti popisu dnešního stavu. Indie jako soubor menšin. Muslimové. Křesťané. Sikhové. Buddhisté. Džinisté. Pársové. Židé. Struktura tzv. "hinduistické většiny". Moderní městský hinduismus. Klasický bráhmanský hinduismus. Lidový, vesnický hinduismus.

(23) Vzájemné pochopení Indie a Evropy

Dějiny kontaktů Indie a Evropy. Úloha misionářů. Britská kolonializace a orientalisté. Deisté, osvícenci a racionalisté. Němečtí filosofové: romantikové, Hegel, Schopenhauer a Nietzsche. Typologizace reakcí Západu na setkání s Indií. Dědictví orientalismu.

Entry requirements - Czech
Last update: UFROND (14.10.2008)

Kurs nepředpokládá žádnou předchozí znalost tohoto tématu.

Samotné přednášky jsou informačně dosti bohaté, nejsou však obtížné na pochopení a jejich sledování nevyžaduje téměř žádný myslitelský výkon. Naproti tomu poměrně náročný je atest.

Kurs je určen především studentům nižších ročníků religionistiky, jimž se započítává jako splnění položky Indická nábožentsví, a studentům úvodních ročníků indologických oborů. Přednáška je však otevřena všem zájemcům, kteří chtějí získat základní vhled do značně komplikovaného prostředí indických náboženství.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html