SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
BA Seminar of History - ARJ100052
Title: Bakalářský seminář - historický
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Interchangeability : ARJ100040, ARJ500015, AVS500114
Is interchangeable with: ARJ100040, AVS100093, AVS500114, AVS100135, ARJ100037, AVS100096
Annotation - Czech
Bakalářský seminář je určen studentům, kteří mají zadanou bakalářskou práci s historickou tematikou z dějin východní Evropy. Cílem je naučit studenta základním technikám při psaní historické práce, ať už odborným, tak formálním.
Seminář (vyučující: Marek Příhoda) se bude v letním semestru akademického roku 2020/2021 konat distanční formou podle platného rozvhu přes aplikaci Skype; studentům bude včas rozeslán odkaz.
Last update: Příhoda Marek, PhDr., Ph.D. (28.01.2021)
Course completion requirements - Czech

Odevzdání části (kapitoly) bakalářské práce odpovídající nárokům na odborný text v rozsahu minimálně 15 normostran.

Last update: Příhoda Marek, PhDr., Ph.D. (28.01.2021)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999.

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha 2000.

Liška, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha 2003.

Holoušková, D. - Krobotová, M.: Diplomová a závěrečná práce. Olomouc 2002.

Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno 2002.

Další odborná literatura:

Další odborná literatura se váže přímo ke konkrétnímu tématu bakalářské práce, jež si student zvolí.

Last update: Příhoda Marek, PhDr., Ph.D. (28.01.2021)
Syllabus - Czech

1) Základní informace ke studiu historie

2) Historický fakt a pramen - klasifikace pramenů

3) Heuristika I - zdroje, knihovny, archívy

3) Heuristika II - kritika pramenů a literatury, časopisy, konspekty, výpisky

4) Historik a text I - stanovení tématu, analýza, interpretace, syntéza, sdělení textu, historikovy texty (anotace, abstrakt, resumé, zpráva, rešerše, článek, studie, monografie, popularizační text)

5) Historik a text II - formální úprava článku (formální úprava bakalářské a magisterské práce, poznámkový aparát, úvod, závěr, vlastní stať, koherence a členění textu - odstavce, stylistická úprava, pravopis, dodatkový materiál etc.)

6) Zásady ediční techniky a transkripce; jak vzniká kniha, jak fungují nakladatelství, jak fungují redakce novin, autorský zákon, korektorská znaménka, jak napsat novinový článek

7) Mluvený projev - formální i obsahová stránka projevu, rétorika, konferenční příspěvek, přednáška pro studenty etc.

8) Historická pracoviště v ČR, partnerská zahraniční pracoviště, studium v zahraničí, možnosti zaměstnání v oboru, odborný růst - magisterský cyklus, PhDr., Ph.D.

9) - 12) Diskuse nad texty studentů

Last update: Příhoda Marek, PhDr., Ph.D. (28.01.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html