SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Psychology I - APS100046
Title: Dějiny psychologie I
Guaranteed by: Department of Psychology (21-KPS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
N//Is incompatible with: APS100046E
P//Is pre-requisite for: APS100047
Annotation - Czech
Last update: Radka Hradcová (30.09.2019)
Primárními cíli předmětu dějiny psychologie je naučit studenty uvažovat v dějinných souvislostech aktuálního psychologického poznání. Umožnit jim získat představu o tom, jak psychologické teorie vznikaly a jaké byly jejich vazby na ostatní vědy v kontextu tehdejší vědy. Dějiny psychologie se zaměřují na významné osobnosti podstatné pro rozvoj psychologie a také na nejdůležitější psychologické školy a jejich metodologický základ získávání poznatků.
Aim of the course - Czech
Last update: Radka Hradcová (30.09.2019)

Získat orientaci v problematice dějin psychologie a porozumět hlavním problémům v dějinách psychologického myšlení. Obeznámit se s vývojem psychologického myšlení; získat přehled vývoje nejvýznamnějších psychologických systémů; pochopit ideové zdroje, významné teorie a metodologické přístupy hlavních psychologických systémů; porozumět souvislostem mezi současným stavem poznání a historickým vývojem psychologie.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (19.11.2019)

Student odevzdá ve stanoveném termínu seminární práci na individuálně zvolené téma z dějin psychologie v rozsahu 5 - 10 normostran (jedna normostrana 1 800 znaků) a to v elektronické podobě. Instrukce k vypracování práce studenti obdrží na začátku semestru. Na práci se hodnotí úroveň zpracování zvoleného tématu i celková jazyková úroveň textu. Student má možnost maximálně dvou oprav práce.  Termín pro odevzdání práce je 16.12.2019

Literature - Czech
Last update: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (17.10.2019)

Hunt, M. (2015). Dějiny psychologie. Praha: Portál.

Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.

Hoskovcová, S., Hoskovec, J., Heller, D. (2016). Dějiny české a slovenské psychologie. Praha: Karolinum.

Boring, E. G. (1950). A history of experimental psychology, 2nd Ed. New York: New York: Appleton-Century-Crofts.  

Hoskovec, J., Nakonečný, M., Sedláková, M. (2002). Psychologie XX. století : některé významné směry a školy. Praha: Karolinum.

Benjanfield, J. (2009). A History of Psychology. Oxford University Press.

Zusne, L. (1975). Names in the history of psychology. Washington D.C.: Hemisphere Publishing Corporation.

Série: A history of psychology in autobiography.

Doporučená literatura ke konkrétmu tématu je na konci příslušné prezentace. 

Teaching methods - Czech
Last update: Radka Hradcová (30.09.2019)

přednáška

Syllabus - Czech
Last update: Radka Hradcová (02.10.2019)

Úvod do dějin psychologie (teorie vědeckého poznání; psychologické systémy a jejich popis a hodnocení)
Východiska psychologie ve filozofii
Asocianismus     (východiska, směřování, metody a cíle)
Strukturalismus   
Funkcionalismus
Behaviorismus

Registration requirements - Czech
Last update: Radka Hradcová (30.09.2019)

první ročník studia

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html