SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Case Study Seminar - education - APR519002
Title: Kazuistický seminář: pedagogika
Guaranteed by: Department of Education (21-KPED)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 45 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Mgr. Veronika Klapálková, Ph.D.
PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Klapálková, Ph.D.
Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.
PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
Annotation -
The curriculum of casuistic seminar is interconnected with previous pedagogical subjects and special (subject) didactics as well. The main aim is to integrate theoretical and practical knowledge in educational issues. The essence of this subject is offer possibilitis for confronation of subjective students theories and scientifical ones, experiantial learning with accent on reflection of educational practice.
Last update: Valášková Vincejová Eva, PaedDr., Ph.D. (31.01.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro to, aby si studenti vytvořili komplex dovedností vážících se k reflexi jejich učitelské činnosti tak, aby se stala trvalou součástí jejich učitelské činnosti. Předmět vytvoří podmínky pro formování dovedností analýzy pedagogických situací, zhodnocování jednotlivých pedagogických intervencí, dovednosti zobecňujících závěrů pro proaktivní strategie ve vzdělávání a výchově.

V syllabu a požadavcích k získání atestu čtěte dvě varianty semináře (Dr. Valášková Vincejová; doc. Valenta).

Last update: Valenta Josef, doc. PhDr., CSc. (01.02.2023)
Course completion requirements - Czech

Varianta vedená Dr. Vincejovou Valáškovou:

Zápočet  za výstupy a většinovou účast (obvykle 3 absence - podle reálného počtu setkání v daném semestru).
Vzhledem k povaze předmětu musí být získán atest ve školním roce, kdy je student zapsán na předmět.

Výstupy připravených studentů a následná skupinová reflexe s návrhy řešení a doplnění znalostí(realizace případové metody v synchronní výuce, včetně vedení dialogu se studenty)
1. Popis případu – jak se v realitě stal nebo mohl stát. Zdrojem může být vlastní i zprostředkovaná zkušenost (z literatury odborné i beletrie, z filmu atp.).
• Úkolem pro zúčastněné studenty je analýza, příp. návrhy řešení.
Z jakých oblastí situace vybírat?
• Z výuky /i on-line (např. hodnocení, metody, třídní management, komunikace aj.)
• Mimo vyučování (chodby, jídelna, exkurze… atp.)
• Spolupráce s učiteli
• Učitel ve vztahu k dalším osobám… komunikace s žáky, kolegy, rodiči aj.
• A další situace, které chcete reflektova

2. Analýza vyučovací jednotky z hlediska managementu třídy

• Hospitace v hodinách vybraného aprobačního předmětu minimálně u dvou různých učitelů a vyplňte podrobně hospitační arch v příloze (pro každou hodinu zvlášť).
• Zjistěte a popište, jakým způsobem jsou na dané škole řešeny závažnější kázeňské problémy žáků.

Varianta vedená doc. Valentou:

Zápočet  za vedení ukázkové lekce + za většinovou účast.

Vzhledem k povaze předmětu musí být získán atest ve školním roce, kdy je student zapsán na předmět.

Last update: Valenta Josef, doc. PhDr., CSc. (01.02.2023)
Literature - Czech

Základní a doporučená literatura :

Cangelosi, J. S. (1994) Strategie řízení školní třídy. Praha: Portál.

KREJČOVÁ, L. (2013) Žáci potřebují přemýšlet. Praha: Portál.

KREJČOVÁ, L., MERTIN, V. (Ed.) (2020) Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer.

Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál 2004.

Kyriacou, Ch. (2005) Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál.

MERTIN,V., KREJČOVÁ, L. a kol. (2016) Metody a postupy poznávání žáka. Pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluvers.

MERTIN,V., KREJĆOVÁ, L. a kol. (2013) Problémy s chováním ve škole. Individuální výchovný plán. Praha, Wolters Kluvers.

Last update: Lukášová Martina, Mgr. (02.02.2023)
Teaching methods - Czech

Formy a metody vzdělávání v kazuistickém semináři:
reflexe vlastních či dodaných nahrávek z praxe, mikrovyučování či analýza celých vyučovacích hodin z pedagogického hlediska, společné hospitace a jejich analýza, analýza problematických míst vzdělávání, práce s portfoliem.

Půjde zejména o tzv. případové metody (výběr situací z reálné výuky - jejich analýza - možná řešení - srvn. s doporučeními v různých zdrojích).

Last update: Valášková Vincejová Eva, PaedDr., Ph.D. (31.01.2023)
Syllabus - Czech

Konkrétní náplň seminářů vychází z jedinečných aktuálních problémů školní praxe, se kterými se frekventant setkává při oborové praxi, ve školní praxi - např. analýza školního ne/prospěchu, poruch chování, individuálních vzdělávacích potřeb, inkluze, disharmonie vztahů mezi učitelem a žákem eventuálně rodiči apod. Součástí předmětu je seznámení s běžnými metodami učitelské diagnostiky a intervence. Rozebírány budou také typické příklady ze školní praxe - např. problémy v učení, nechuť ke školní práci, nerovnoměrné výkony, celková nedostatečnost, nevhodné chování při vyučování i mimo školu - apatie, vyrušování, agresivita, obtížná spolupráce s rodiči, závažnější behaviorální problémy - anorexie, záškoláctví, šikana, požívání legálních a nelegálních drog. aj.

Last update: Lukášová Martina, Mgr. (02.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html