SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Current Issues of Personal and Social Education - APR170004
Title: Aktuální témata osobnostní a sociální výchovy
Guaranteed by: Department of Education (21-KPED)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: 50 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.
Annotation -

1219/5000
Course annotation:

Introduction to pedagogy of personal social development and its practical equivalent - personal and social
education (including moral education). The course introduces personality to goals, content and methodological principles
social (and moral) education, respectively. personal and social development from the pedagogical point of view. Serves also
overview of existing structured systems also dealing with axes. soc. developing both children and adults (e.g.
drama education, social training, global education, experiential education, ethical education and more).

Syllabus:
- Creation of education focused on personal and social development in Europe in the second half of XX. century
- Czech version of the so-called personal and social education
- Position of OSV in national curriculum documents
- Cross-curricular topics
- OSV objectives
- thematic areas
- forms of implementation at school (integration with subjects; separate subject)
- methodological series and methods
- news from the field (currently questions about the revision of the national curriculum and the position of social development in it)
- other disciplines dealing with personal and social development.

Conditions for obtaining credit:
Structured essay on the characteristics of the cross-curricular theme of OSV, reflection of any personal experience with psychosocial education and a model example of work with one theme of personal and social education in the classroom.

Literature:
http://pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/J.Valenta_Literaturakekurz%C5%AFm_17-18_0.doc
Odeslat zpětnou vazbu
Historie
Uloženo
Komunita
Last update: Valenta Josef, doc. PhDr., CSc. (31.10.2019)
Course completion requirements - Czech

Podmínka získání zápočtu:
Strukturovaná esej týkající se charakteristiky průřezového tématu OSV, reflexe jakékoliv osobní zkušenosti s psychosociální výchovou a modelovým příkladem práce s jedním tématem osobnostní a sociální výchovy ve třídě.

Last update: Valenta Josef, doc. PhDr., CSc. (02.11.2019)
Literature - Czech

https://kped.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/168/2020/12/J.Valenta_Literaturakekurzum_20-21_4.doc

Last update: Valenta Josef, doc. PhDr., CSc. (01.02.2023)
Syllabus - Czech

Syllabus:
- vznik edukace zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj v Evropě ve 2. pol. XX. století
- česká verze tzv. personal and social education - osobnostní a sociální výchova (OSV)
- pozice OSV v dokumentech národního kurikula
- funkce průřezových témat
- cíle OSV
- tématické okruhy
- formy realizace ve škole (integrace s předměty; samostatný předmět)
- metodické řady a metody
- aktuality z oboru (momentálně otázky kolem revize národního kurikula a pozice os. soc. rozvoje v něm)
- další obory zabývající se ososbnostním a sociálním rozvojem.

Podmnínka získání zápočtu:
Strukturovaná esej týkající se charakteristiky průřezového tématu OSV, reflexe jakékoliv osobní zkušenosti s psychosociální výchovou a modelovým příkladem práce s jedním tématem osobnostní a sociální výchovy ve třídě.

Last update: Valenta Josef, doc. PhDr., CSc. (01.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html