SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin II - APG400075
Title: Latina II
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2010
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Jan Kalivoda
Interchangeability : ASZRS0001, ASZRS0002
Is interchangeable with: ASZRS0002
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Během kurzu studenti utvrzují své znalosti latinské morfologie a seznamují se základními rysy latinské syntaxe (participiální a infinitivní vazby, základy větné syntaxe indikativních a konjunktivních vět), jejichž zvládnutí studentům umožní číst jednoduché souvislé latinské texty. Jejich komentovaná četba na základě předběžné přípravy je těžištěm práce v kurzu v celém průběhu semestru. I nadále se studenti seznamují s jazykovými jevy, které je možno sledovat v jejich vývoji od latiny až do současných románských jazyků. V závěru semestru se podle časových možností studenti budou zabývat pozdněantickými latinskými texty, které mají blízko k latině vulgární, a tak se připravují ke studiu historické mluvnice románských jazyků.
Last update: RLSKALIV (07.10.2010)
Literature - Czech

Z. Quitt - P. Kucharský, Latinská mluvnice, Praha 1972 a další vydání

F. Novotný, Latinská mluvnice, Praha 1957 a další vydání

F. Novotný - J.M. Pražák - J. Sedláček, Latinsko-český slovník I-II, Praha 1955 a řada dalších vydání

Latinské texty k četbě zajistí vyučující

Last update: RLSKALIV (07.10.2010)
Requirements to the exam - Czech

Atestací kurzu Latina II je zkouška, skládající se z části písemné a části ústní. Část písemná, jejíž absolvování je podmínkou k absolvování části ústní, přezkušuje znalosti latinské morfologie a především na překladu jednoduchých vět z češtiny do latiny ověřuje spolehlivé zvládnutí základních latinských syntaktických konstrukcí. V ústní části zkoušky student prokazuje schopnost porozumět předem zadanému latinskému textu méně náročných antických autorů a filologicky jej interpretovat.

Last update: RLSKALIV (07.10.2010)
Syllabus - Czech

Latinské participiální vazby a jejich překlad do češtiny, latinské infinitivní vazby a jejich další vývoj ve vulgární latině a v románských jazycích, používání konjunktivů v klasické latině, četba jednodušších útvarů latinské prózy, úvod do četby literárních památek vulgární latiny.

Last update: RLSKALIV (07.10.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html