SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basics of Law - APD190034
Title: Základy práva
Guaranteed by: Department of Education (21-KPED)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem studijního předmětu je zvýšit právní vědomí studentů a poskytnout jim základní
orientaci v systému práva České republiky. Studenti jsou v průběhu výuky seznámeni se
základy teorie práva, ústavního práva, občanského práva, obchodního práva, pracovního
práva, trestního a správního práva. Student rovněž získá základní poznatky v oblasti
právních předpisů, které se vztahují k řešení problematiky výchovy a vzdělávání.

Studijní literatura:

SPIRIT, Michal a kol. Základy práva pro neprávníky: po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 294 stran. ISBN 978-80-7380-551-7.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,
2017. 335 stran. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-652-1.
KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 5. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 810
stran. ISBN 978-80-7380-606-4.
PLECITÝ, Vladimír, SALAČ, Josef, BAJURA, Jan a kol. Úvod do studia občanského práva. Vydání první. Praha:
Wolter Kluwer, 2018. 405 stran. ISBN 978-80-7552-703-5.

ŠVARC, Zbyněk a kol. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. 4., upr. vyd. Plzeň: Aleš
Čeněk, 2014. 510 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-504-3.

BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017.
xxviii, 477 stran. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8.

HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. 570 stran. ISBN 978-
80-7400- 624-1.
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha:
Leges, 2017. 976 stran. Student. ISBN 978-80-7502-236-3.
Last update: Andrlová Jarmila, Mgr. (13.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html