Dutch Morphology - ANL200120
Title: Morfologie nizozemštiny
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Přednášky jsou zaměřeny na základní otázky a specifika jednotlivých slovních druhů. Cílem je prohloubení znalostí gramatické stavby současné nizozemštiny. Morfologie a její operace. Důraz bude kladen na: morfém a jeho funkce, problematiku morfologické normy v současné nizozemštině, nominální slovní druhy, některé ustrnulé tvary a konstrukce a jejich stylistické využití a vývoj pravopisu a současné problémy pravopisné kodifikace.
Seminární cvičení, navazující tematicky na přednášky, vybaví studenty vědomostmi, které prohlubují dovednosti získané v praktickém kurzu.
Last update: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (28.02.2020)
Literature - Czech
Základní studijní literatura:
Pescher, A., e.a.: Grammatica voor anderstaligen. Utrecht 1993

Florijn, A. F.: De regels van het Nederlands, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1994

Geerts, G., e.a.: Algemene Nederlandse Spraakkunst, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1997

Rietveld, D., e.a.: Concise Dutch Grammar, SDU, 1992

Rijpma, E., e.a.: Nederlandse spraakkunst. Groningen, 1962

Doporučená literatura:
Santen, A. van, Booij, G.: Morfologie van het Nederlands, Amsterdam 1998

Santen, A. van: Productiviteit in de morfologie. Muiderberg, 1981

Klein, M.: Nieuwe spelling. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1998

Čermák, F., Hrnčířová, Z.: Nizozemsko-český slovník, Praha, Leda 1997 (přehled gramatiky)

Donaldson, B.: Dutch: a comprehensive grammar. London, 1997

Dutch reference grammar. Den Haag, 1981

Sonck, G.: Grammatica Nederlands. Groningen, 1993

Tacx, J. P. M.: Nederlandse spraakkunst voor iedereen. Utrecht, 1972

Eijk, I. van: De nieuwe taalhulp. Amsterdam 1999

Akademická mluvnice češtiny.

Prisma van de voorzetsels. Het Spectrum, 1997

Woordenlijst van de Nederlandse taal, SDU, 2005

Časopisy:
Onze taal, Nederlandse Taalkunde, Nederlands van nu

Last update: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (28.02.2020)
Syllabus - Czech

Hlavní tematické okruhy:

  • Úvod do morfologie, základní morfologické pojmy.
  • Seznámení s odbornou literaturou, gramatiky nizozemštiny.
  • Vývoj pravopisu, pravopisná kodifikace.
  • Struktura slovních tvarů.
  • Tvary syntetické a analytické.
  • Podrobná analýza jednotlivých nominálních slovních druhů, jejich morfologická, syntaktická a sémantická charakteristika.
  • Vícečlenné předložky.
  • Stylová platnost, charakteristika mluveného a psaného projevu, využití specifických morfologických prostředků.
  • Zbytky flexe, analýza různých typů textů.
Last update: Vokáčová Martina, Mgr. et Mgr. Bc. (28.02.2020)