SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Dutch Language Practice II - ANL200112
Title: Taalverwerving Nederlands II
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/6, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Dutch
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jesse Ultzen
Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Mgr. Jesse Ultzen
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (28.02.2020)
Předpokladem je důkladná znalost hovorové a spisovné nizozemštiny. Cílem semináře je zdokonalit znalosti studenta v používání jazyka a upevnit jeho schopnosti v samostatném písemném a ústním projevu v cílovém jazyku. Během výuky je prostor pro probrání vybraných konverzačních témat z různých oblastí praktického jazyka. Studenti mohou volit konverzační okruhy podle vlastního zájmu.
Po absolvování všech tří praktických jazykových kurzů by měl student ovládat jazyk na úrovni B2 dle Evropeského referenčního rámce pro jazyky.
Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (28.02.2020)

Dumon Tak, A. M., Fontein, A. M., Palenstein, L. H. M.,van : Help! Een cursus Nederlands voor anderstaligen - Zal ik u even helpen? 3 Utrecht, NCB 2002.

Fontein, A.M., Pescher-ter Meer,A.: Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Utrecht, NCB 1985.

Baalen, CH., van: Taal in zaken. Zakelijk Nederlands voor anderstaligen, Utrecht, NCB 2003.

Florijn, A. F., Lalleman, J.,Maureau, J.H.: De Regels van het Nederlands, Grammatica + Werkboek, Groningen, Wolters-Noordhoff 1994.

Florijn, A. F.,Maureau, J.H.: Deskundigen over hun werk, Leiden 1990

Devos, R., e.a.: Vanzelfsprekend, Leuven 1996

Doplňkové texty.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (28.02.2020)

Huiswerk, aanwezigheid en twee toetsen.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (28.02.2020)

1. Společenská tématika: Jídlo, vaření, zvyky a zvyklosti. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: slovesa s odlučitelnou předponou, inverze, člen.

2. Společenská tématika: Klima, klimatologické změny. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: přirovnání, věty účelové, irrealis.

3. Společenská tématika: Doprava, technické aspekty transportu. Konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika:slovesa vyjadřující pohyb, spojky a příslovce, procvičení zájmena ?er?.

4. Společenská tématika: Životní prostředí a jeho problematika. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti.Gramatika: vztažné zájmeno, množné číslo (výjimky), flexe přídavného jména. Frazeologie.

5. Společenská tématika: Ekonomie, tržní mechanismus, finančně-ekonomická terminologie. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti.Gramatika: nepřímé otázky, slovosled věty vedlejší.

6. Společenská tématika: Práce, pracovní morálka, volný čas, podnikání. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti.Gramatika: Neurčitá číslovka, neurčité zájmeno. Odvozování podstatných jmen.

7. Společenská tématika: Relaxace, zábava, odpočinek. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti Gramatika: Adverbiální zájmeno er, frazeologické obraty. Přivlastňovací zájmeno. Vytvoření tzv. memo..

8. Společenská tématika: Sport. Televize a noviny. Sport a společnost. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: zástupný podmět. Ukazovací zájmeno jako zástupný podmět.

9. Společenská tématika: Technika. Informatika. High-tech. Následky technizace společnosti. Gramatika: zvratné zájmeno. Spojky a příslovce. Esej o vlivu automatizace na společnost. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti.

10. Společenská tématika: Zdraví. Zdravotnictví. Znalosti o lidském těle. Somatické frazeologizmy. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: irrealis (zou-zouden). Člen. Opakování stupňování.

11. Společenská tématika: Školství, výuka, mládež. Kvalita školství. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: trpný rod, přídavné jméno, prepozice.

12. Společenská tématika: Závislost. Příznaky závislosti. Způsoby závislosti. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: dvojí infinitiv v perfektu.

13. Společenská tématika: Policie. Společnost a zákon. Bezpráví. Poslech a konverzační cvičení v této oblasti. Gramatika: používání perfektu, imperfektu a plusquamperfektu, kontrastivní pohled čeština-nizozemština.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html