SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Syntax of Dutch II - ANL200016
Title: Syntax nizozemstiny II
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ANL100018
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Iva Rezková, Ph.D.
Pre-requisite : ANL200015
Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (30.10.2019)
Předmět Syntax II navazuje na znalosti z předmětu Syntax I. Hlavním cílem předmětu je rozbor slovosledu nizozemské věty, syntéza poznatků získaných v předmětu Syntax I a jejich aplikace na nizozemskou větu. Důraz bude kladen na: gramatickou výstavbu sdělení, komunikační modely věty a principy sémantické stavby věty, základní pojmy větné sémantiky, aktuální členění větné, slovosled a jeho funkci, variabilitu, slovosled věty neutrální a motivované a větu s modální charakteristikou.
Literature -
Last update: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (30.10.2019)

Lubbe, H. F. A. van der: Woordvolgorde in het Nederlands. Assen, 1978

Nieuwborg, E.: De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands in zijn A.B.-vorm. Antwerpen, 1968

Florijn, A. F., e.a.: De regels van het Nederlands. Groningen, 1997

Haeseryn, W., e.a.: Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen, 1997

Klein, M., e.a.: Praktische cursus zinsontleding. Groningen, 1991

Es, G. A.: Nederlandse syntaxis in klein bestek, Zwolle, 1966

Kraak, A., Klooster, G. W.: Syntaxis. Stam, Culemborg, 1968

Rijpma, E., Schuringa, F. G.: Nederlandse spraakkunst. Groningen, 1968

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová (30.10.2019)
• aktivní účast na hodinách – maximálně 3 absence
• absolvování závěrečného písemného testu (min. 60 %) a ústní zkoušky 
Syllabus - Czech
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

 • slovosled ve větě hlavní a vedlejší
 • aktuální členění větné
 • pojem dvou pólů ve větě, rozdělení větných typů
 • souvětí souřadné: vztahy konjunktivní, disjunktivní, adversativní
 • vedlejší věty, vztah temporální, kauzální a způsobový
 • hlavní typy spojek a dalších spojovacích prostředků
 • pozice adverbiálního výrazu "er" ve větě
 • interpunkce ve větě
 • větná negace
 • slovosledná variabilita
 • syntaktické prostředky k vyjadřování modality
 • typy vět podle komunikativní funkce
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html