SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Syntax of Dutch II - ANL200016
Title in English: Syntax nizozemstiny II
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ANL100018
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Jan Pekelder, Dr.
Pre-requisite : ANL200015
Annotation - Czech
Last update: UGSUNGE (26.06.2009)
Předmět Syntax II navazuje na znalosti z předmětu Syntax I. Hlavním cílem předmětu je rozbor slovesledu nizozemské věty, syntéza poznatků získaných v předmětu Syntax I a jejich aplikace na nizozemskou větu. Důraz bude kladen na: gramatickou výstavbu sdělení, komunikační modely věty a principy sémantické stavby věty, základní pojmy větné sémantiky, aktuální členění větné, slovosled a jeho funkci, variabilitu, alovosled věty neutrální a motivované a větu s modální charakteristikou.
Literature - Czech
Last update: UGSUNGE (26.06.2009)
Základní studijní literatura:

Lubbe, H. F. A., van der: Woordvolgorde in het Nederlands. Assen, 1978

Nieuwborg, E.: De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands in zijn A.B.-vorm. Antwerpen, 1968

Florijn, A. F., e.a.: De regels van het Nederlands. Groningen, 1997

Haeseryn, W. e.a.: Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen, 1997

Klein, M. e.a.: Praktische cursus zinsontleding. Groningen, 1991

Es, G. A. : Nederlanse syntaxis in klein bestek, Zwolle, 1966

Kraak, A., Klooster, G. W.: Syntaxis. Stam, Culemborg, 1968

Rijpma, E., Schuringa, F. G.: Nederlandse spraakkunst. Groningen,1968

Doporučená literatura:

Pollmann, T., e.a.: Over zinnen gesproken. Cullenborg, 1978

Schutter, G. De, e.a.: De structuur van het Nederlands. Malle, 1983

Chomsky, N.: Syntactic structures. Den Haag 1962

Duinhoven, A. M.: Analyse en synthese in het Nederlands.Van Gorcum, 2001

Luif, J.: In verband met de zin. Amsterdam University Press, 1998

Bennis, H.: Syntaxis van het Nederlands. Amsterdam University Press, 2000

Toorn, M. C., van den: Nederlandse grammatica. Groningen,1973

Groot, A. W. de: Structurele syntaxis. Den Haag, 1988

Klooster, W. G. e.a.: Inleiding tot de syntaxis, practische zinsleer van het Nederlands. Culemborg, 1969

Mluvnice češtiny. Academia Praha, 1987

Syllabus - Czech
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)
Hlavní tematické okruhy:

1. slovosled ve větě hlavní a vedlejší

2. aktuální členění větné

3. pojem 2 pólů ve větě, rozdělení větných typů

4. souvětí souřadné : vztahy konjunktivní, disjunktivní, adversativní

5. vedlejší věty, vztah temporální, kauzální a způsobový

6. hlavní typy spojek a dalších spojovacích prostředků

7. pozice adverbiálního výrazu ?er? ve větě

8. interpunkce ve větě

9. větná negace

10. slovosledná variabilita

11. syntaktické prostředky k vyjadřování modality

12. typy vět podle komunikativní funkce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html