SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Dutch linguistics - ANL200004
Title: Úvod do studia nizozemštiny
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ALINUVOD1
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Interchangeability : ALINUVOD1
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)
Cílem předmětu je uvést studenta filologie do teoretických souvislostí podstaty a fungování jazyka, vztahu jazyka a jeho společenského uplatnění v nizozemské jazykové oblasti. V rámci této problematiky se pozornost věnuje otázkám jak intra-, tak i extramurálního působení nizozemštiny, její přeshraniční existenci, exteritoriálním dosahům a prolínání diachronních a synchronních trendů v lingvální komunikaci nizozemsky mluvícího etnika.
Literature - Czech
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)
Povinná literatura:
ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha 2001

RAKŠÁNYIOVÁ, J.: Holandčina v sociokultúrnom kontexte. Nitra, Enigma 2008

VANDEPUTTE, O.: Nederlands. Het verhaal van een taal. Stichting Ons Erfdeel

VANDEPUTTE, O., KRIJTOVÁ, O.: Nizozemština. Jazyk dvaceti miliónů Nizozemců a Vlámů. Stichting Ons Erfdeel 1993

ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc, 1998

BERKOV, V.P.: Současné germánské jazyky. Karolinum 2002

ERHART, A.: Základy jazykovědy. Praha, SNP 1981

APPEL, R.: Inleiding, algemene taalwetenschap, Dordrecht, 1992

Doporučená literatura:
ČERNÝ, J.: Dějiny lingvistiky. Votobia, 1996

GROOT, A.W., de: Inleiding tot de algemene taalwetenschap. Wolters, Groningen 1964

SAUSSURE, F.S.: Kurs obecné lingvistiky. Odeon, Praha, 1989

SGALL, P., HAJIČOVÁ, E.: Aktuální členění v češtině. Academia, 1980

BLOOMFIELD, L.: Language. New York, 1962

PALEK, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha 1989

HJELMSLEV, L.: Jazyk. Praha 1991

Syllabus - Czech
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

1. Základní pojmy: jazyk, jazykověda, filologie, věda z hlediska nederlandistiky

2. Jazykové roviny a jazykovědné disciplíny

3. Klasifikace jazyků a jazyková typologie

4. Místo nizozemštiny v systému germánských jazyků

5. Nizozemština ve světle globalizace a glokalizace

6. Současná nizozemština intra muros

7. Geografické rozšíření nizozemštiny extra muros

8. Stopy nizozemštiny v pidginech a kreolských jazycích

9. Nejbližší příbuzné jazyky nizozemštiny: afrikánština, fríština, dolní němčina

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html