SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Dutch Grammar Exercises I B - ANL100042
Title: Gramatická cvičení z nizozemštiny I B
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Interchangeability : ANL100022
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)
Předmět je koncipován v návaznosti na předmět "Praktický kurz nizozemštiny I" a je jeho praktickým doplňkem. Cílem semináře je důkladné procvičení základních gramatických struktur, důraz je kladen na písemný výcvik. Dalším cílem je systematické rozšiřování slovní zásoby.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)
Povinná literatura:
Toorn-Schutte, J. van der: Eenvoudig basisgrammatica NT2. Amsterdam, 2004

Bakx, J.: Grammatica in gebruik. Groningen, 1999

Kalsbeek, A. van: Code Nederlands. Deel I. Oefenboek. NCB 1999

Kuiken, F., e.a.: Regelrecht I. Amsterdam, 1999

Koolmees, R.: Teksten op maat. Utrecht, 1997

Ham, E., Tersteeg, W. H. T. M, Zijlmans, L.: Help! Een cursus Nederlands voor anderstaligen - Kunt u mij helpen? 1, Utrecht, NCB 2001

Doporučená literatura:
Fontein, A. M., Pescher-ter Meer, A.: Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Utrecht, NCB 1985

Toorn-Schutte, J. van der: Klare Taal! Uitgebreide basisgrammatica NT2, Amsterdam, Boom, 1999

Florijn, A. F., e.a.: De regels van het Nederlands, Groningen, 1997

Keuken, G. J. van der, Minderhout, P.: Werken met het werkwoord, Zutphen, Thieme, 1967

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.03.2012)

Okruhy gramatických cvičení:

 • člen, základní principy užívání
 • člen nulový
 • substantivum, flexe
 • verbum, základní funkce slovesných časů: imperfektum, perfektum
 • nepravidelná slovesa
 • zájmena, druhy, srovnání s češtinou
 • adverbiální částice "er", základní funkce ve větě
 • adjektivum, flexe, stupňování
 • syntax - věta oznamovací a tázací
 • základní zásady slovosledu, inverze
 • věta vedlejší, některé typy vedlejších vět
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html