SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Dealing with Dutch Literary Texts - ANL100021
Title: Práce s nizozemským literárním textem
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Anna Krýsová
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (16.08.2018)
Předmět Práce s literárním textem tvoří úvod jak do analýzy prózy, tak poezie. Student si tuto analýzu osvojuje v nizozemském jazyce. Předmět má poskytnout bližší pohled na způsob, jakým prozaické a poetické texty svou formou dosahují různých efektů, přenášejí různé vize a myšlenky a vedou čtenáře k tomu, aby je přejímal. Cílem předmětu je naučit studenta analyzovat moderní nizozemské povídky a básně vyšší obtížnosti a používat přitom odbornou terminologii v nizozemštině. V próze půjde o pojmy jako perspektiva, čas, prostředí, motivy a téma, v poezii o pojmy jako lyrický subjekt, eufonie a eurytmie, strofické formy, stylistické figury a básnické tropy. Vedle teorie předmět poskytne řadu praktických cvičení a zadání k vlastnímu zpracování.
Kurz je zakončen závěrečným testem (analýza několika básní + jedné povídky v nizozemštině).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (16.08.2018)

*Základní studijní literatura:
Boven, E. van - Dorleijn, G. Literair Mechaniek, inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. 2e herziene druk. Bussum: Coutinho 2003.
Bork, G. J. van - Verkruijsse, P.J. Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek. 2002.
Povídky a básně z moderní nizozemské literatury podle konkrétního zadání na seminářích.

*Další odborná literatura:

·         Bork, G.J. van et al. Algemeen letterkundig lexicon 2012. Beschikbaar op: http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/

·         Gorp, H. van et al., Lexicon van literaire termen. Groningen/Deurne: Martinu Nijhoff uitgevers/Wolters Plantyn 1998.

·         Brillenburg Wurth, K. – Rigney, A., Het leven van teksten. Een inleiding tot de literatuurwetenschap. Amsterdam University Press, 2009.

·         Herman, Luc – Vervaeck, Bart. Vertelduivels: handboek verhaalanalyse. Nijmegen: Vantilt 2005.

·         Korsten, Frans-Willem. Lessen in literatuur. Nijmegen: Vantilt, 2002.

·         Luxemburg, Jan van et al. Over literatuur. Bussum: Coutinho, 2002.

·         Zalm, C. van der Letterkunde van A tot Z. Utrecht: Het Spectrum, 2001.

·         Boon, Ton den. Stijlfiguren. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001.

·         Alphen, Ernst van – Duyvendak, Lizet – Meijer, Maaike – Peperkamp, Ben. Op poëtische wijze: een handleiding voor het lezen van poëzie. Bussum 1996. Ism Open Universiteit.

·         Hermans, T. (ed.), Poëzie van 1920 tot nu. Muiderberg: Coutinho 1988.

·         Aarts, C.J. en Eten, M.C. van (ed.), Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur. Amsterdam: Bert Bakker 1994.

·         Reijt, V. van de (ed.), Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw. Amsterdam: Bert Bakker 2003.

·         Drop, W. Inlevend lezen. Een cursus verhalen lezen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1983.

·         Drop, W. Indringend lezen 2. Analyse van verhalend proza. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1970.

·         Zwagerman, Joost (ed.). De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen. Amsterdam: Prometheus, 2005.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (16.08.2018)

 • Genres
 • De poëtische functie van taalgebruik
 • Metrum
 • Klankherhaling en strofische vormen
 • Stijlfiguren
 • Beeldspraak
 • Poëzie-analyse in praktijk (op basis van hand-outs)
 • Verhalende teksten, narratologie
 • Gedachten, gesprekken, gezichtspunten
 • Tijd
 • Motieven
 • Ruimte
 • Personages
 • Proza-analyse in praktijk

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html