SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Syntax of Dutch I - ANL100017
Title: Syntax nizozemštiny I
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech, Dutch
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Is pre-requisite for: ANL100018
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)
Předmět studenty seznámí se základními pojmy z oblasti syntaxe, s tradičním i současným pojetím výstavby věty. Obsahem přednášek jsou funkce základních syntagmat ve větě: slovesná, jmenná adjektivní a předložková část věty (konstituent). Vychází se z tradičního pojetí na základě nizozemské gramatiky Algemene Nederlandse Spraakkunst (viz bibliografie). Přednášky a semináře nabídnou i kontrastivní pohled na pozadí češtiny.
Literature - Czech
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)
Základní studijní literatura:
Florijn, A.F., e.a.: De regels van het Nederlands. Groningen, 1996

Haeseryn, W., e.a.: Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen, 1997

Klein, M., e.a.: Praktische cursus zinsontleding. Groningen, 1991

Es, G.A.: Nederlandse syntaxis in klein bestek, Zwolle, 1966

Kraak, A., Klooster, G.W.: Syntaxis. Stam, Culemborg, 1968

Rijpma, E., Schuringa, F.G.: Nederlandse spraakkunst. Groningen, 1968

Doporučená literatura:
Chomsky, N.: Syntactic structures. Den Haag 1962

Duinhoven, A.M.: Analyse en synthese in het Nederlands. Van Gorcum, 2001

Luif, J.: In verband met de zin. Amsterdam University Press, 1998

Bennis, H.: Syntaxis van het Nederlands. Amsterdam University Press, 2000

Toorn, M.C. van den: Nederlandse grammatica. Groningen, 1973

Groot, A.W. de: Structurele syntaxis. Den Haag, 1988

Klooster, W.G., e.a.: Inleiding tot de syntaxis, practische zinsleer van het Nederlands. Culemborg, 1969

Mluvnice češtiny. Academia, Praha, 1987

Syllabus - Czech
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

  • úvod, základní pojmy a definice
  • obecná definice věty, typy vět
  • syntaktická stavba věty
  • nonverbální a verbální konstituent, výstavba a komplementy
  • aktivní a pasivní věty, kontrastivní analýza nizozemština-čeština
  • hlavní větné členy, nejdůležitější funkční elementy stavby, forma a funkce ve větě
  • pozice větných členů ve větě jednoduché a v souvětí
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html