Introduction to General Linguistics - ANL100006
Title: Úvod do obecné jazykovědy
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Pre-requisite : ABO700102
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)
Propedeutický předmět, jehož cílem je seznámení se základními pojmy jazykovědného studia. Úvodní přednášky seznámí posluchače s nejdůležitějšími dílčími částmi jazykovědy, další část přednášky prezentuje různé typy jazykovědné analýzy v oblastech od fonologie přes morfologii, sémantiku, syntax až po pragmatiku. Druhá část přednášky je věnována dominantním jazykovědným směrům v minulosti a současné době. Strukturalismus, generativní, funkční a kognitivní pojetí.
Literature - Czech
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)
Povinná literatura:
Bloomfield, L.: Language. New York, 1962

Sausssure, F. de: Kurs obecné lingvistiky, Odeon, Praha 1989

Daneš, F.: Papers on functional sentence perspective. Den Haag-Parijs. Mouton, 1974

Dik, S. C.: The Theory of Functional Grammar. Part I, Part II. Berlin, 1997

Driven, R. e.a.: Cognitieve inleiding tot taal en taalwetenschap. Leuven, Acco 1999

Černý, J.: Dějiny lingvistiky, Votobia 1996

Martinet, A.: Éléments de linguistique générale. Paris 1989

Doporučená literatura:
Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Pražská imaginace 1993

Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998

Erhart, A.: Základy jazykovědy. SNP Praha 1981

Appel, R., e.a.: Inleiding algemene taalwetenschap. Dordrecht, 1992

Groot, A.W.: Inleiding tot de algemene taalwetenschap. Wolters, 1964

Kerstens, J., e.a.: Plato´s probleem. Een inleiding in de generatieve taalkunde. Muiderberg, 1998

Trnka, B.: Kapitoly z funkční jazykovědy. UK Praha, 1960

Dvanáct esejů o jazyce. Praha 1970

Palek, B.: Základy jazykovědy. Praha 1989

Hjelmslev, L.: Jazyk. Praha 1991

Syllabus - Czech
Last update: UGSUNGE (28.06.2009)

Hlavní tematické okruhy:

(1) Úvod: základní pojmy, věda a jazyk, diachronní a synchronní jazykověda. Srovnávací jazykověda. Typologie. Srovnávací jazykověda.

(2) Obecná lingvistika, fonologie, morfologie, syntax a sémantika.

(3-4) Synchronní jazykověda: strukturalismus. De Saussure, Bloomfield.

(5) Pražská škola. Jakobson, Mathesius, Trubeckoj.

(6-8) Transformačně-generativní gramatika. Chomsky.

(9-11) Funkční pojetí v jazykovědě. Čeští, nizozemští a francouzští představitelé směru (Beneš, Daneš, Firbas, Dik, Martinet).

(12-13) Kognitivní pojetí (Croft, Cruse, Wierbika).