SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Dutch linguistics - ANL100004
Title: Úvod do studia nizozemštiny
Guaranteed by: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ALINUVOD1
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová
Interchangeability : ALINUVOD1
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)
Cílem předmětu je vybavit studující základním terminologickým a analytickým aparátem jednotlivých lingvistických disciplín a podat základní přehled o tématech a metodách současné lingvistiky.<br>
<br>
Předmět umožňuje jeden opakovaný zápis.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (13.02.2024)

Požadavky k získání atestace:

 • průběžný test uprostřed semestru (v Moodlu) - test bude otevřen v Moodlu (po dobu 2 týdnů) po přednáškách z fonetiky a fonologie; na výsledku testu nezáleží - povinné je jen se ho zúčastnit

písemný test na konci semestru (v Moodlu) - ve zkouškovém období bude v Moodlu postupně otevřeno několik termínů závěrečného testu (vždy v určitý den v omezeném časovém úseku); test ověřuje znalosti ze všech témat probraných během semestru; k získání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 60% bodů. Bonus 5% bodů v závěrečném testu mohou studenti získat za účast na lingvistickém experimentu (bližší informace na stránce kurzu v Moodlu3)

Literature - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)

Základní studijní literatura:

Černý, J. (1998). Úvod do studia jazyka. Olomouc: Votobia.
Yule, George (2010). The study of language. Cambridge University Press.

Farmer, Ann K. - Demers, Richard A. (1996). A linguistics workbook. London: MIT Press.

Další odborná literatura:

Lotko, E. (2000). Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc, UP.

Další doporučená literatura je uvedena v Moodlu u jednotlivých témat.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (15.05.2023)

Úvod do lingvistiky probíhá prezenčně.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (22.09.2022)

Obecný úvod do studia podstaty jazyka jako systému, který zároveň představuje svébytnou mentální činnost sloužící ke komunikaci ve společnosti. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách a s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou. Také získají povědomí o základních konturách jazykové evoluce a vhled do univerzálních vlastností gramatických systémů.

 Tematické okruhy:

 1. Jazyk jako systém:

 • inventáře hlásek, suprasegmentální prostředky, pojem fonému, fonologické uspořádání
 • přehled morfologických procesů, morfologická typologie
 • syntaktické struktury
 • sémantika (lexikální vztahy, větné významy)

 1. Jazyk v prostoru a čase:

 • původ jazyka, prehistorie, rekonstrukce, jazykové rodiny
 • typy jazykových změn

 1. Jazyk a společnost:

 • typy diskurzu, řečové akty, performativnost
 • jazyk ve společnosti (vyjadřování zdvořilosti, společenské rozdíly v užívání jazyka)
 • projevy kulturního ukotvení jazykových struktur

 1. Jazyk ve vztaku k mozku:

  • osvojování
  • jazyková patologie
  • lidský jazyk vs. komunikace zvířecích druhů

 

Témata jednotlivých přednášek:

1. Úvod. Co je jazyk a co je lingvistika. Stručná historie lingvistického myšlení

2. Význam slov

3. Morfologie

4. Syntax

5.-6. Fonetika a fonologie

7. Lingvistická typologie

8. Grafické systémy

9. Pragmatika

10. Sociolingvistika

11. Vývoj jazyka, genealogie

12. Osvojování jazyka, psycholingvistika, neurolingvistika

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html