SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legislation and standards - AMSV00036
Title: Legislativa a standardy
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Student se v tomto předmětu seznámí se základní legislativou týkající se nejen přímo kulturního dědictví, ale i
správy majetku státu a se související legislativou dalších oblastí, jako jsou knihovny, archivy, památková péče.
Vedle toho budou tématem předmětu také základní standardy muzejní práce, jako je přístupnost sbírky, její
vystavování, otevřenost vzhledem k badatelské veřejnosti, stejně jako standardy správy sbírky.
Témata jednotlivých hodin:
1) Úvod do problematiky, přehled legislativních rámců kulturního dědictví a paměťových institucí
2) Úvod do problematiky, definice standardů muzejní práce, podrobná charakteristika standardů
3) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy – základní charakteristika
4) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy – základní charakteristika
5) Praktické dopady legislativy na fungování instituce, akvizice, správa sbírky, prezentace, vývozy,
bezpečnost
6) Centrální evidence sbírek – zákonná charakteristika a fungování
7) Vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
8) Legislativní rámec vývozu sbírkových předmětů, mezinárodní úmluvy
9) Metodické pokyny ministerstva kultury, kterými se rozvádějí povinnosti na základě vyhlášky č. 275/2000
Sb.
10) Legislativa v oblasti majetku státu, archivů, knihoven, památkové péče, její dopad na oblast paměťových
institucí a muzejního prostředí
11) Standardy územní dostupnosti, časové dostupnosti, ekonomické dostupnosti, fyzické dostupnosti
12) Závěrečné shrnutí, diskuse
Last update: Paštěka Václav, Mgr. (18.05.2023)
Literature - Czech
  • Aktualizace standardů ICOM: -Microsoft Word Accessioning Standards_EN.docx (icom.museum)
  • Fialová, D.: Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce, AMG Praha 2003.
  • Vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
  • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Žalman, J. a kol.: Příručka muzejníkova I. Praha - Brno 2002.
  • Žalman, J.: Příručka muzejníkova II. Praha 2007.

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (06.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html