SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sources and Methodology - AMS500002
Title: Prameny a metodologie
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Files Comments Added by
download Dějiny ve veřejném prostoru_uvodnik_teoretický.pptx Paměť prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
download historik2122_muzepata_hodina.pptx Historik a kurátor 2123 prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
download Prameny a metodologie_uvodihodina.pptx Úvodní hodina prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
download prameny_lietartura_ctvrta_hodina.pptx Literatura oboru prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Annotation - Czech
Student se seznámí se základními prameny v oblasti paměťových institucí, a to z oblasti hmotného i nehmotného
dědictví, včetně nemovitého. Dále bude seznámen s přístupy v oblasti muzeologie, muzejního managementu a
muzejních studií v rámci evropské tradice, rozdílnosti přístupů a škol. Součástí bude i přehled muzejní a
muzeologické literatury a pramenů, odborných periodik a dalších zdrojů, zejména multimediálních. Student bude
také konfrontován s postavením muzejních studií v kontextu dalších věd a oblastí.

Student se seznámí se základními prameny v oblasti paměťových institucí, a to z oblasti hmotného i nehmotného
dědictví, včetně nemovitého. Dále bude seznámen s přístupy v oblasti muzeologie, muzejního managementu a
muzejních studií v rámci evropské tradice, rozdílnosti přístupů a škol. Součástí bude i přehled muzejní a
muzeologické literatury a pramenů, odborných periodik a dalších zdrojů, zejména multimediálních. Student bude
také konfrontován s postavením muzejních studií v kontextu dalších věd a oblastí.
Témata jednotlivých hodin:
1) Úvod do problematiky, teoretická východiska, paměť, politika paměti
2) Pojem a postavení muzeologie ve vztahu k ostatním oblastem vědy a výzkumu, základní metody a
historická tradice systému
3) Základní prameny v oblasti muzejních institucí, movité a nemovité doklady, archiválie, knihovní fondy a
celky, zvuková tvorba, vztah k archivní a knihovní oblasti
4) Základní historické pojetí muzeologie v českém i mezinárodním kontextu, včetně jeho představitelů,
mezi sběratelstvím a moderním muzeem
5) Muzeologická literatura a prameny, časopisy, bibliografie, zdroje
6) Muzejní studia v kontextu zahraničních univerzit, jejich role v kontextu humanitních věd, vztah s organizací
ICOM
7) Koloniální kontext sbírek – prameny a metodologie zkoumání, případové studie
8) Profesní a zájmové organizace muzejního prostředí v českém a světovém kontextu
9) Práce studentů na konkrétních projektech teoretických východisek muzejní problematiky – referát
10) Práce studentů na konkrétních projektech teoretických východisek muzejní problematiky – referát
11) Nová realita muzejních studií a aktuální výzvy – nehmotný předmět, informace vs. autentický předmět,
dokumentace současnosti
12) Závěrečné shrnutí diskuse
Last update: Paštěka Václav, Mgr. (18.05.2023)
Literature - Czech
 • Ambrose, T.; Paine, C.: Museum Basics. London, Routledge 1995.
 • Beneš, J. Základy muzeologie. Opava, Slezská univerzita 1997.
 • Burcaw, G. E.: Introduction to Museum Work. New York - Oxford, Altamira Press 1997.
 • Edson, G. (ed.): Museum ethics, London 1997.
 • Edson, G.; Dean, D.: The handbook for museums. London: Routledge 1994.
 • Gluziňski, W.: U podstaw muzeologii, Warszawa 1980.
 • Hooper-Greenhill, E. (ed.): Museum, media, message. London: Routledge 1995.
 • Hudson, K.: Museums for the 1980’s. A survey of world trends. Paris and London 1977.
 • Kol. autorů: Teorie a práce - dokumentace současnosti, Brno 2006.
 • Lapaire, C.: Kleines Handbuch der Museumskunde. Bern und Stuttgart 1983.
 • Ochrana F.; Půček, M. J.: Metodologie a řízení výzkumu v muzeu, Národní zemědělské muzeum 2019.
 • Sherman, D.; Rogoff, I. Museum Culture. London, Routledge 1994.
 • Stránský, Z.: Úvod do studia muzeologie: určeno pro posluchače International Summer School of Museology - ISSOM. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita 1995.
 • Špét, J.: Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury. Praha: Národní muzeum v Praze.
 • Waidächer, F.: Príručka všeobecnej muzeológie, Bratislava 1999.

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (06.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html