SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Basics of Economics and Law - AMPVP0002
Title: Základy ekonomie a práva
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Pavel Pražák
Teacher(s): Mgr. Pavel Pražák
Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Pavel Pražák (26.02.2022)
<br>
Ekonomická část předmětu je určena jako povinný úvod do jedné z důležitých společenských věd. Seznámí studenty se základními hospodářskými principy a jejich terminologií. Důraz není kladen na formální ekonomické modely, ale především na pochopení základních ekonomických vztahů a odborné terminologie. Přednášky budou doplněny diskusemi aktuálních ekonomických témat a návazností na problémy z oblasti managementu a marketingu.<br>
<br>
1) Úvod do ekonomie: co je ekonomie, čím se zabývá. Vývoj a hlavní směry ekonomického myšlení. Mikroekonomie a makroekonomie. Vysvětlení základních ekonomických indikátorů (HDP, míra nezaměstnanosti, atd.). Základní vztahy v ekonomice.<br>
2) Mikroekonomie: úvod do modelů chování spotřebitele a firem. Typy konkurenčního prostředí. Poptávka a nabídka, trhy a jejich stabilita. Tržní selhání. Ukázky použití diagramů s nabídkou a poptávkou. <br>
3) Makroekonomie: úvod do ekonomických modelů hospodářského růstu. Konvergence. Růstové účetnictví, TFP. Základní Solowův model hospodářského růstu.<br>
4) Peníze. Co jsou peníze, co determinuje nabídku peněz v ekonomice a poptávky po penězích. Úrokové míry. Moderní formy peněz – kryptoměny.<br>
5) Makroekonomie: modely ekonomických fluktuací a cyklů, agregátní poptávka a nabídka. Fiskální politika: typy daní, státní rozpočty a veřejné dluhy.<br>
6) Mezinárodní obchod: platební bilance, model komparativních výhod, gravitační model obchodu. Měnové kurzy: základní terminologie a koncepty determinace měnových kurzů<br>
<br>
Právní část předmětu seznámí studenty s hodnotovým zakotvením práva, se základními stavebními kameny práva, s právní terminologií a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Důraz bude kladen na občanské právo hmotné jako základ soukromého práva, z veřejnoprávních odvětví bude větší pozornost věnována ústavnímu právu a trestnímu právu.<br>
<br>
7) Právo jako hodnotový a normativní systém<br>
8) Občanské právo I<br>
9) Občanské právo II<br>
10) Trestní právo<br>
11) Procesní ochrana práv<br>
12) Správní právo<br>

Bližší informace a sylabus právní části na www.iprazak.cz
Literature - Czech
Last update: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. (25.09.2020)

1) Ekonomie

Dornbusch, R., Fischer, S., Makroekonomie, SPN a Nadace Economics, Praha 1994

Helísek, M., Makroekonomie, Základní kurs, Nakladatelství MELANDRIUM 2002, druhé vydání.

Holman, R., Mikroekonomie, Středně pokročilý kurz, první vydání Praha: C.H. Beck, 2002

Mankiw G. N., Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha 1999

Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomie, Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1992, 1997.

Soukupová, J., Mikroekonomie, Management Press, třetí vydání, Praha 2002

 

2) Právo

VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva: o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-407-9.

WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva: o právu, státě a moci. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-564-7.

ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-493-4.

Další studijní pomůcky:

Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)

Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)

Smlouva o Evropské unii

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html