SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Translation Analysis and Criticism (FR-CS) - AMPFPV008
Title: Analýza a kritika překladu (FR-CS)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (19.09.2021)
Studenti se v kurzu zabývají praktickými problémy analýzy a kritiky překladu literárního textu, s důrazem na specifiku výstupu: kritický text může být publikován jako publicistický nebo vědecký článek a obě tyto varianty mají své zákonitosti. <br>
Z hlediska analyzovaných textů se obsah kurzu každoročně mění - reaguje na aktuální nabídku knižního trhu v oblasti překladové produkce.<br>
Náplní semináře je analýza vybraných textů, diskuse nad zadanou teoretickou literaturou, rozbory konkrétních rešerší, konfrontační srovnání vybraných publikovaných článků. Od společné práce se v závěru semestru přesouváme k individuálnímu pokusu sepsat kritický článek.<br>
Důraz je kladen na rozvíjení kompetence číst zdrojový text, zohlednit možné způsoby jeho interpretace a v dalším kroku objektivně posoudit překladovou verzi. Moderované diskuse skupiny mají posílit schopnost prezentovat svůj názor, myslet kriticky, ale také naslouchat druhým a být připraven přijmout i jiné argumenty.<br>
Kritika překladu není podávána jako disciplína vyzdvihující chyby, ale jako přístup ke zhodnocení překladu, kdy teprve po důkladné translatologické analýze lze přesně formulovat pozitiva a případná negativa dané překladatelské strategie, redakční práce atp. <br>
Kurz je pro studenty také příležitostí seznámit se blíže s českými i zahraničními literárními časopisy a s nabídkou publikačních možností. Během semestru bude realizována buď návštěva vybraného nakladatelského redaktora nebo literárního publicisty, případně exkurze do redakce některého z literárních periodik. <br>
DISTANČNÍ VÝUKA: seminář bude v případě nutnosti částečně probíhat on-line (prioritně MS Teams, případně jiná platforma po dohodě se skupinou), částečně s využitím sdílených dokumentů s možností aktivního zapojení celé skupiny.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (04.10.2016)

Rozvíjení kompetence číst zdrojový text, zohlednit možné způsoby jeho interpretace a v dalším kroku objektivně posoudit překladovou verzi.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (24.09.2020)

K zápočtu je třeba odevzdat všechny práce zadané jako příprava na semináře.

Závěrečným výstupem semináře je článek - kritika překladu (hodnotí se schopnost analyzovat zdrojový text a posoudit vybraný publikovaný překlad, při osobní prezentaci práce také reagovat na kritické připomínky skupiny studentů i pedagoga).

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (19.09.2021)

BERMAN, Antoine. La traduction et la lettre ou l´auberge du lointain. Paris : Seuil, 1999.

BOCQUET. Don Juan en France. In BALLARD, Michel. Traductologie et enseignement de traduction a l´Université. Artois : Artois Presses Université, 2010.

ECO, Umberto. Dire presque la meme chose. Expériences de traduction. Paris : Grasset, 2007.

FROHLICH, František. Tak, jak byly původně zamýšleny. O překladatelských chybách. Tvar, č. 11, 2008, s. 8-9. Též [online]. Dostupné z http://www.itvar.cz/archiv/11TVAR_08.pdf.

KARENINOVÁ, Anna. Několik zastavení u literárního překladu. Host, č. 4, 2010.

NORD, Christiane. La traduction : une activité ciblée. Artois Presses Université, 2008.

OSEKI-DEPRÉ, Ines. Théories et pratiques de la traduction littéraire. Paris : Armand Colin, 2006

PEETERS, Jean. La médiation de l´étranger. Une sociolinguistioque de la traduction. Arras : Artois Presses Université, 1999.

PLASSARD, Freddie. Lire pour traduire. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2007.

REISS, Katharina. La critique des traductions, ses possibilitées et ses limites. Trad. C. Bosquet. Arras : Artois Presses Université, 2002.

RISTERUCCI-ROUDNICKY, Danielle. Introduction à l'analyse des oeuvres traduites. Paris : Armand Colin, collection "Cursus", 2008, 244 p.

ROBBE-GRILLET. Préface a une vie d'écrivain. Paris : Seuil, 2005.

Téma: Překladatel a redaktor. Anketa. Souvislosti, č. 1, 2007. Také [online]. Dostupné z <http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=573>.

VANĚK, Jan jr. Hostující profesoři po třiceti letech. Plav, č. 5, 2009. Také [online]. Dostupné z <http://svetovka.cz/archiv/2009/05-2009-kritika.htm>.

VIGNE, Éric. Le livre et l'éditeur. Paris : Klincksieck, 2008.

VIMR, Ondřej. Otevřená kritika překladu. Plav, č. 1, 2007.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html