SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Translation Theory II – French - AMPFPV001
Title: Teorie překladu II – francouzský jazyk
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Šárka Belisová
Teacher(s): PhDr. Šárka Belisová
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Lukáš Klimeš (18.09.2020)
Jednosemestrální předmět, navazující na předmět Teorie překladu I, je zaměřen na získání přehledu o nejdůležitějších pracích z oblasti teorie překladu, které vznikly v posledních padesáti letech ve frankofonní oblasti, o jejich vlivu u nás a přínosu pro vývoj translatologie. Přehledový, srovnávací a kritický pohled zahrnuje především francouzsky psané teorie založené na přístupu ligvistickém (Mounin, Vinay – Darbelnet a další), komunikačním („esitovská“ teorie smyslu, Lederer a další), sociolingvistickém (Pergnier). Zařazeny jsou i teoretické modely použitelné pro translatologickou analýzu originálu a překladu (Pergnier) nebo praktické modely hodnocení kvality „pragmaticky“ zaměřených překladů (Larose). Cílem předmětu je získání znalostí obecně teoretického rámce odrážejícího současný stav poznání a modelování překladu jako procesu, produktu a jeho funkcí v dané jazykové oblasti.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

DELISLE, Jean. La traduction raisonnée. 2. vyd. Ottawa: 2003.

DELISLE, Jean. Analyse du discours comme méthode de traduction. Paris: 1979.

DURIEUX, Christiane.Fondements didactiques de la traduction technique. 1989.

DURIEUX, Christiane. Liberté et créativité en traduction technique (in La liberté en traduction). Paris: 1990.

FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. Brno: 2009.

GILE, Daniel. La traduction: la comprendre, l´apprendre. Paris: 2005.

GRELLET, Françoise. Apprendre à traduire. Nancy: 1991.

GUIDÈRE, Mathieu. Introduction à la traductologie. Penser la traduction: hier, aujourd´hui, demain. Paris: 2008.

GUIDÈRE, Mathieu. Publicité et traduction. Montréal: 2000.

HURTADO ALBIR, Amparo. La notion de fidélité en traduction. Paris: 1990.

KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. Praha: 2009.

LAROSE, Robert. Théories contemporaines de la traduction. 2. vyd. Québec: 1989.

LEDERER, Marianne. La traduction: transcoder ou réexprimer?. Paris: 1976.

LEDERER, Marianne. La traduction aujourd´hui. Hachette. Paris: 1994.

LEDERER, Marianne – ISRAËL, Fortunato. La théorie interprétative de la traduction 1. Genèse et développement. Paris: Caen, 2005.

LEDERER, Marianne – ISRAËL, Fortunato. La théorie interprétative de la traduction 2. Convergences mises en perspective. Paris: Caen, 2005.

LORGNET, Michèle. L´A-perçu du texte dans la traduction. Harmattan Italia, 2004.

MAILLOT, Jean. La Traduction scientifique et technique. 2. vyd. Paris: 1981.

MOUNIN, Georges. Problèmes linguistiques de la traduction. Paris: 1963.

MOUNIN, Georges. Teoretické problémy překladu. Praha: 1999.

MOUNIN, Georges. Les Belles infidèles. 1955, rééd. Lille: 1994.

PECHAR, Jiří. Otázky literárního překladu. Praha: 1986.

PERGNIER, Maurice. Les fondements sociolinguistiques de la traduction. Lille: 1993.

Preklad odborného textu (kolektiv autorů). Nitra: 1977.

RAKOVÁ, Zuzana. Les théories de la traduction. Brno: 2014.

VINAY, Jean-Paul - DARBELNET, Jean. Stylistique comparée du français et de l´anglais. Paris: Méthode de traduction, 1963, 1975.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (17.02.2022)

1) Francouzské teorie k problematice překladu odborného textu (Durieux, Maillot, přehled u Larose).
2) Jednotka překladu (v technickém, odborném a literárním překladu).
3) Interpretativní teorie překladu aneb teorie smyslu („esitovská škola“).
4) Přínos teorie Georgese Mounina z pohledu frankofonních teorií překladu.
5) Překladatelské postupy (teoretické hledisko; Vinay-Darbelnet, Janovcová aj.).
6) Sociolingvistický přístup k překladu.
7) Otázka věrnosti překladu (Pechar, Mounin, Larose).
8) Pojem přeložitelnosti.
9) Přístupy založené na teorii „smyslu“ vs. „nepřeložitelnost“ v duchu teorií vycházejících z lingvistiky.
10) Literární překlad v pojetí frankofonních teorií překladu (Mounin, Larose).
11) Srovnání francouzských teorií překladu s českými.
12) Překlad jako umění, řemeslo.
13) Kritéria hodnocení překladu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html