Survey of Mongolia History b - AMN100111
Title: Přehled dějin Mongolska b
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 12 / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Iveta Pastyříková (21.11.2023)
V letním smestru výklad pokračuje formováním mongolského etnika jako takového, jeho následnému vzestupu
(sjednocení kmenů Temüdžinem), vytvoření Mongolské říše (uvedení %Cingischána na trůn, administrativní uspořádání říše atd.) a jejím dobyvačným válkám, Mongolům v Evropě, ovládnutí Číny a založení dynastie Jüan, následnému vývoji v jednotlivých částech říše a jejímu definitivnímu pádu.In the summer semester, the lecture continues with the formation of the Mongolian ethnic group as such, its subsequent rise
(unification of tribes by Temüjin), creation of the Mongol Empire (the enthronement of Genghis Khan, the administrative structure of the empire, etc.) and its wars of conquest, the Mongols in Europe, the domination of China and the establishment of the Yuan Dynasty, the subsequent developments in different parts of the Mongol Empire and its definitive fall.
Literature - Czech
Last update: Bc. Dominik Stříbrný (18.12.2023)
  • Grousset, R., The Empire of the Steppes. A History of Central Asia. New Jersey: Rutgers University Press, 1970
  • History of civilizations of Central Asia. Vol. 4., The age of achivement: A. D. 750 to the end of the fifteenth century. P. 1., The historical, social and economic setting. Editors M. S. Asimov and C. E. Bosworth. Paris: UNESCO Publishing, 1998.
  • The history of Mongolia. Edited by David Sneath and Christopher Kaplonski. Kent: Global Oriental, 2010. Srba, Ondřej, Schwarz, Michal, Dějiny Mongolska. NLN, 2015.
  • Weatherford, Jack, Čingischán a utváření moderního světa. Přeložila Petruška Šustrová. Praha: BB/art, 2006.
  • Stein R. A., Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 1972.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-2. Formování mongolského etnika a sjednocování mongolských kmenů

3.-5. Čingischánovo dětství, počátky mongolské říše

6.-10. Vzestup Mongolské říše, válečná tažení

11.-12. Mongolové v Evropě, Mongolové a Čína, nástup dynastie Jüan

13. Pád mongolské říše