Survey of Mongolia History a - AMN100110
Title: Přehled dějin Mongolska a
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Iveta Pastyříková (21.11.2023)
Předmět je stručným přehledem dějin geografického Mongolska a sousedních oblastí, tedy území, které zhruba odpovídá užšímu pojetí „Centrální Asie“, tj. sahající od Mandžuska po Východní Turkestán a od Ordosu po jižní Sibiř. Cílem přednášky je poskytnout studentům základní orientaci v politické a etno-lingvistické situaci oblati v předmoderní době. Přestože předmět má formu přednášky, důležitou součástí hodin jsou diskuse.<br>
Náplní zimního semestru jsou dějiny oblasti zhruba od přelomu letopočtu do 12. století, tedy před vznikem Mongolské říše. Centrální Asie jako oblast obývaná převážně kočovnými a polokočovnými národy byla v tomto období dějištěm nesčetných migrací a rychlého střídání vládnoucích skupin. Ve zmíněném období zde existovalo přes deset významných politických celků založených a ovládaných skupinami hovořícími především „altajskými“, indoevropskými a tibetobarmskými jazyky. Přednášky představí jednotlivé státní útvary, které po zmíněné období hrály významnou roli v politickém dění a základní data jejich politických a kulturních dějin. Důraz bude kladen na provázanost regionu – jak vnitřní, tak i kontakty se sousedními oblastmi, především Čínou, Střední Asií a Persií. Studenti se dokáží zorientovat ve složité geografické a etnopolitické situaci Centrální Asie a jejím vývoji v „předmongolském“ období.<br>
Atestace proběhne formou písemného testu. Podmínkou atestace je schopnost lokalizovat konkrétní etnopolitické útvary na časové ose a v prostoru, určit jazykovou příslušnost vládnoucí vrstvy a znát základní kulturně politická údaje.
Opakovaný zápis není možný.
<br>
The course presents a brief overview of the history of the geographical Mongolia and neighboring areas, i.e. the territory that roughly corresponds to the narrower concept of "Central/Inner Asia", stretching from Manchuria to East Turkestan and from Ordos to southern Siberia. The aim of the course is to provide students with a basic orientation in the political and ethno-linguistic situation of the region in the pre-modern era. Although the course takes the form of a lecture, discussions are an important part of the classes.<br>
The content of the winter semester is the history of the region from roughly the turn of the AD to the 12th century, i.e. before the establishment of the Mongol Empire. Pre-modern Inner Asia, as an area inhabited mainly by nomadic and semi-nomadic peoples, was the scene of countless migrations and rapid succession of ruling groups. Over ten important political units existed in the region in the focused period, founded and ruled by groups speaking mainly the "Altaic", Indo-European and Tibeto-Burman languages. The lectures will present the individual state units that played an important role during the mentioned period, as well as the basic data of their political and cultural history. Emphasis will be placed on the interconnectedness of the region - both internal and contacts with neighboring areas, especially China, Central Asia and Persia. Students will gain orientation in the complex geographical and ethnopolitical situation of Inner Asia and its development in the "pre-Mongol" period.<br>
Attestation will take the form of a written test. The condition of attestation is the ability to locate the unique ethno-political formations on the timeline and in space, to determine the linguistic affiliation of the ruling class and to know their basic cultural and political wherabouts<br>
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (22.09.2023)
Cílem přednášky je poskytnout studentům základní orientaci v politické a etno-lingvistické situaci oblati v předmoderní době.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (22.09.2023)
Atestace proběhne formou písemného testu. Podmínkou atestace je schopnost lokalizovat konkrétní etnopolitické útvary na časové ose a v prostoru, určit jazykovou příslušnost vládnoucí vrstvy a znát základní kulturně politická údaje
Literature - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (21.09.2023)

Základní literatura:

The Cambridge History of Early Inner Asia. Ed. by D. Sinor. Cambridge, 1990.

Grousset, René, The Empire of the Steppes: A History of Central Asia. Rutgers University Press, 1970 

Roux, Jean-Paul, Dějiny Střední Asie. Přeložil a dodatky doplnil Zdeněk Müller. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.

Sneath, David., & Kaplonski, Christopher (Eds.). The History of Mongolia (Vol.I.). Leiden, The Netherlands: Brill.

Schwarz, Michal, Srba, Ondřej, Dějiny Mongolska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2015.

Atwood, Christopher P., Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire. New York: Facts on File, 2004

 

Další doporučená literatura

S´ma Čchien: Kniha vrchních písařů (přel. Olga Lomová a Timoteus Pokora) Karolinum 2012

Bičurin, N.Ja. (Iakinf), Sobranije svedenij o narodach, obitavšich v Srednej Azii v drevnije vremena. Moskva-Leningrad: Izd. Akademii nauk SSSR, 1953.

De La Vaissière, Étienne, Histoire des marchands sogdiens. Paris: Collège de France, Institut des hautes études chinoises, 2004.

Beckwith, Charles L., Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present. Princeton University Press 2009

Golden, Peter. (1992). An Introduction to the History of the Turkic Peoples. 

Gumiljov, Lev Nikolaevič, Hledání vymyšlené říše (legenda o říši kněze Jana). 1974
Hopkirk, Peter, Foreign Devils on the Silk Road. Oxford, 1984.
Lieu, Samuel N. C., Manicheism in central Asia and China. Leiden [etc.]: Brill, 1998.
Süan-cang, Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů. Přel. Josef Kolmaš. Praha: Academia, 2002.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (21.09.2023)

Po obecném úvodu do regionu a problematiky studia následuje série přednášek, kterí v chronologickém sledu představí jednotlivé významné státní útvary regionu. Následující rozložení do přednášek je předběžné a může se mírně měnit v závislosti na zájmu studentů.

1. hodina: Úvodní poznámky - technické záležitosti, problematika zkoumání dějin centrální Asie, literatura, diskuse

2. hodina: Stručný přehled počátků historiografie, situace v regionu před vznikem říše Xiongnu.

3.-4. hodina: Říše Xiongnu a Indoevropané tarimských oáz

5.-6. hodina: "Protomongolské" státy: (Xianbei a Tuyuhun), období 16 království, říše Toba Wei a Rouran
7.-8. hodina: První turecký kaganát
9.-10. hodina: Druhý turecký kaganát, Ujgurský kaganát
11.-12. hodina: Tangutský stát Xixia,kitanský stát Liao,  džurčenský stát Jin, 
13. hodina: Mongolové před vznikem Mongolskí říše