SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mongolian language Ia - AMN100104
Title: Mongolský jazyk Ia
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/4, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Iveta Pastyříková (21.11.2023)
První stupeň praktické výuky mongolštiny. Cílem kurzu v zimním semestru je, aby studenti ovládli aktivně hovoroovu mongolštinu na úrovni 5. lekce učebnice Colloquial Mongolian “ Colloquial Mongolian – An Introductory Intensive Course” (gramatiku jednoduchých vět) a zásobu cca 750 slov.
Základem výuky je memorování rozhovorů, krátkých textů a větných vzorců, což napodobuje osvojování si řeči v dětském věku, studenti získají základní cit pro stavbu jazyka a automaticky využívají naučené větné vzorce, což je v případě typologicky odlišného jazyka zvláště důležité. Tímto způsobem, simulujícím jazykovou praxi, se učí používat jednotlivé gramatické jevy, které jsou vysvětlovány a analyzovány v paralelním kursu gramatiky. Velký důraz je kladen na fonetiku a písemné testy, které probíhají každou hodinu, pomáhají také zvládnutí pravopisu moderní mongolštiny.
Podmínkou atestace v zimním semestru je reprodukce textů prvních pěti lekcí učebnice zpaměti. Při hodnocení bude přihlíženo k výsledkům pravidelných testů.

Opakovaný zápis není možný.

The first level of practical study of colloquial Mongolian. The aim of the course in the winter semester is for students to master actively colloquial Mongolian at the level of the 5th lesson of the textbook "Colloquial Mongolian – An Introductory Intensive Course" (grammar of simple sentences) and a stock of about 750 words.
The basis of teaching is memorizing conversations, short texts and sentence patterns, which imitates the acquisition of speech in childhood. Students acquire a basic sense of the structure of language and will be able to automatically use the learned sentence patterns, which is especially important in the case of a typologically different language. In this way, simulating language practice, they learn to use individual grammatical phenomena, which are explained and analyzed in a parallel grammar course. Great emphasis is placed on phonetics, and written tests that take place during every class also help master the orthography of modern Mongolian.
The condition of certification in the winter semester is the reproduction of the texts of the first five lessons of the textbook by heart. The results of regular tests will be taken into account during the evaluation.

Re-enrollment is not possible.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (22.09.2023)

Ovládnutí hovorové mongolštiny na úrovni 5. lekce učebnice Colloquial Mongolian.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (22.09.2023)

Podmínkou atestace v zimním semestru je reprodukce textů prvních pěti lekcí učebnice zpaměti. Při hodnocení bude přihlíženo k výsledkům pravidelných testů.

Domácí úlohy budou zohledněné během hodnocení u zkoušky. Splnění předmětu je podmínkou do zapsání předmětu Mongolský jazyk II.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 1-5.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-15. 1. lekce - genitiv, dativ-lokativ jmenná věta - procvičování základních otázek a odpovědí

16.-31. 2. lekce - akuzativ, sociativ, ablativ, srovnání, základní slovesné časy, výraz „mít“, vyjadřování existence, sloveso ge-

32.-47. 3. lekce - imperativ, praesens perfecti párová slova, zástupná slovesa, kolektivní číslovky, používání postpozic

48.-63. 4. lekce preskripriv, negace imperativních forem, posesivní sufix -aa4, enklitická zájmena, negace neurčitých zájmen, kolektivní číslovky, omezení počtu

64.-78. 5. lekce negace časových forem, converbum perfecti, slovesné fráze - tvorba „pseudosouvětí“ pomocí slovesných frází

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html