SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Mongolian Language I a - AMN100061
Title in English: Mongolský jazyk I a
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)
První stupeň praktické výuky mongolštiny. Studenti zvládnou prvních 10. Lekcí " Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course" a zásobu cca 1500 slov. Základem výuky je memorování rozhovorů, krátkých textů a větných vzorců, což napodobuje osvojování si řeči v dětském věku, studenti získají základní cit pro stavbu jazyka a automaticky využívají naučené větné vzorce, což je v případě typologicky odlišného jazyka zvláště důležité. Tímto způsobem, simulujícím jazykovou praxi, se učí používat jednotlivé gramatické jevy, které jsou vysvětlovány a analyzovány v paralelním předmětu gramatiky. Velký důraz je kladen na fonetiku a písemné testy, které probíhají každou hodinu, pomáhají také zvládnutí pravopisu moderní mongolštiny. Při závěrečné zkoušce musí student být schopen porozumění a písemné reprodukce slyšeného neznámého textu odpovídající náročnosti, krátkého monologu na jedno z probraných témat a reakcí na otázky.

1.-12. 1. lekce - genitiv, dativ-lokativ jmenná věta - procvičování základních otázek a odpovědí
13.-24. 2. lekce - akuzativ, sociativ, ablativ, srovnání, základní slovesné časy, výraz "mít", vyjadřování existence, sloveso ge-
25-32. 3.lekce - imperativ, praesens perfecti párová slova, zástupná slovesa, kolektivní číslovky, používání postpozic
33-40. 4. lekce preskripriv, negace imperativních forem, posesivní sufix -aa4, enklitická zájmena, negace neurčitých zájmen, kolektivní číslovky, omezení počtu
41.-48. 5.lekce negace časových forem, converbum perfecti, slovesné fráze - tvorba "pseudosouvětí" pomocí slovesných frází
49.-56 6. lekce voluntativ, přímá řeč, "mít rád", "potřebovat", "chtít".
57.-64. 7. lekce kauzativa I.,preteritum perfecti, souběžný děj, časové souslednosti, složené slovesné výrazy s partikulemi
65.-72. 8. lekce kauzativa II., converbum conditionale, některé deverbální sufixy, další modální odstíny slovesných výrazů
73.-80. 9. lekce echoslova, preteritum perfecti, rozvité jmenné větné členy, lexikální vyjádření srovnání, objektové fráze
81.-100. 10. lekce converbum terminale, converbum abtemporale, modality pochybností, ujištění, evidencialita
100.-104 opakování
Literature - Czech
Last update: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)

Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 1-10.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html