SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Corpus linguistics - specialization - AMLV00041
Title: Korpusová lingvistika - specializace
Guaranteed by: Institute of the Czech National Corpus (21-UCNK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2012
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Renata Novotná, CSc. (11.01.2012)
Kurs předpokládá elementární znalosti práce s korpusy ČNK. Je zaměřen na jejich rozšíření a prohloubení v
oblasti vytváření korpusů a práce se specializovanými korpusy budovanými v rámci ČNK.
Probíraná témata:
Standardy pro anotaci korpusu
Úrovně lingvistického značkování
Moderní korpusy jako zdroje informace
Korpusy v ČNK
Spacializované korpusy: mluvené, diachronní, paralelní
Základní možnosti aplikace korpusů v lingvistice

Cíl předmětu: Seznámit se hlouběji se s problematikou jazykových korpusů, jejich struktury, způsoby vytváření a
možnostmi využívání.
Literatura:
Bartoň, T. - Cvrček, V. - Čermák, F. - Jelínek, T. - Petkevič, V.: Statistiky češtiny. NLN, Praha 2009.
Čermák, F. – Klímová, J. – Petkevič, V. (eds.) :Studie z korpusové lingvistiky. Karolinum, Praha 2000.
Čermák, F. - Blatná, R.: Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. NLN, Praha 2006.
Čermák, F. (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. NLN, Praha 2011.
Čermák, F. (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011. 1. InterCorp. NLN, Praha 2011
Kopřivová, M. - Waclawičová, M.: Čeština v mluveném korpusu. NLN, Praha 2008.
Petkevič, V. – Rosen, A.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 3. Gramatika a značkování korpusů. NLN, Praha 2011.
Další literatura bude doplňována v průběhu semináře

Požadavky ke kontrole studia:
účast v semináři, zpracování zadaného úkolu nebo absolvování závěrečného testu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html