SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Romani for linguists - ALINV701B
Title: Romština pro lingvisty
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (29.10.2019)
Cílem kurzu je představit strukturu a funkce romštiny lingvistickému publiku. Lekce 1–3 jsou věnovány základním informacím o romštině, jejím vývoji a sociolingvistic­ké si­tuaci. Lekce 4 poskytuje první vhled do struktury romštiny, podrob­něji vybrané struk­tu­ry probereme v lekcích 5–12. Vzhledem ke své obrovské dialektní diferenciaci a ne­exis­ten­ci jednotného standardu bude romština představena s při­hléd­nutím k inter­dia­lekt­ní variabilitě a diachronii probíraných struktur a k roli jazykové­ho kon­taktu při jejich vzni­ku.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (29.10.2019)

Boretzky, Norbert – Igla, Birgit. 2004. Kommentierter Dialektatlas des Romani. Harrassowitz.
Elšík, Viktor – Matras, Yaron (eds.) 2000. Grammatical relations in Romani: The noun phrase. John Benjamins.
Elšík, Viktor – Matras, Yaron. 2006. Markedness and language change: The Romani sample. Mouton de Gruyter.
MatrasYaron2002. Romani: A linguistic introduction. Cambridge University Press.
Matras, Yaron – Anton Tenser (eds.) 2020. Handbook of Romani linguistic. Palgrave Macmillan Publishers.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (29.10.2019)
  1. Pravidelná domácí příprava, tj. četba odborných textů v angličtině a vypraco­vávání úkolů. Pí­sem­né zpracování textů a úkolů posílejte prosím vždy do 20:00 hodin dne předcházejícího výuce.
  2. Zkouška v podobě písemného testu. Zkoušku mohou absolvovat jen studenti, kteří zpracovali všechny seminární úkoly.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (29.10.2019)

1. Základní informace 
2. Původ, vývoj, dialekty
3. Sociolingvistická situace 
4. Strukturní profil 
5. Fonologie a morfonologie 
6. Lexikon a slovotvorba 
7. Struktura klauze 
8. Slovesa a verbální morfosyntax 
9. Jména a nominální morfosyntax 
10. Adverbia a adverbiália 
11. Funkční slova 
12. Subordinace a koordinace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html