SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Mathematical linguistics I - ALINV651M
Title: Matematická lingvistika I
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ATKL00303
Explanation: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (05.10.2012)
Úvodní seminář do matematické lingvistiky
Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (05.10.2012)
Zimní semestr

Co je matematická lingvistika (dále ML)?

vymezení základních odvětví ML:

kvantitativní lingvistika

algebraická lingvistika

vymezení dalších podoborů ML:

statistická lingvistika

formální lingvistika

aplikovaná mat. lingvistika

strojová lingvistika

vztah ML k matematice, zejména k:

informatice

matematické teorii (formálních) jazyků

algebře

matematické logice

pravděpodobnosti a statistice

vztah ML ke kybernetice a logice

kybernetika a jazyk

přirozené a umělé jazyky

algebraická lingvistika - úvod

Základy matematické teorie jazyků: teorie formálních jazyků

formální gramatiky - Chomského hierarchie a její motivace

generativní a rekognoskativní procedury

rekurzivita, rekurzívní a rekurzívně-spočetné jazyky

vztah formálních gramatik a jazyků (přirozených a umělých)

lingvisticky motivované příklady formálních gramatik a jazyků generovaných těmito gramatikami

generativní (slabá) a explikativní síla gramatik

Bezprostředně-složkové a kategoriální gramatiky

motivace a definice bezprostředně-složkových gramatik

Chomského Syntaktické struktury - jazyk vymezený generativní gramatikou

frázová a transformační gramatika, frázový ukazatel

3 stadia vývoje transformační generativní gramatiky

Závislostní gramatiky

základní charakteristika závislostních gramatik a jejich postavení v rámci teorie formálních jazyků

graf reprezentace věty - stromová struktura

slovosled

projektivní a neprojektivní konstrukce

koordinace

srovnání bezprostředně-složkových a závislostních gramatik

Úvod do teorie automatů

automaticky jako matematické struktury (zařízení)

typy automatů z hlediska slabé (generativní) síly a jejich vztah k formálním gramatikám:

konečné automaty

zásobníkové automaty

lineárně ohraničené automaty

Turingovy stroje

automaty jakožto akceptory a generátory

příklady jazyků zpracovávaných určitými typy automatů

Syntaktická a lexikální analýza a syntéza, morfologie

generace a průchod řetězu konečněstavovým automatem

generace řetězu a průchod zásobníkovým automatem

strojový překlad a adekvátnost typů gramatik pro analýzu a syntézu přirozených jazyků

Letní semestr

Funkční generativní popis jazyka (FGP)

globální charakteristika FGP

rovina jazykového systému, FGP jako soustava rovin

vztah reprezentace

vztah formy a funkce

Rovina jazykového významu ve FGP

rozlišení jazykového významu a mimojazykového obsahu věty

rozlišení hloubkové a povrchové struktury věty

charakteristika roviny jazykového významu z hlediska lingvistické teorie:

syntaktická struktura jazykového významu

aktuální členění větné

hloubkový slovosled

generativní složka FGP

matematický aparát generativní složky

bezprostředně-složkový model

závislostní gramatika

zásobníková závislostní gramatika

Hlavní problémy formálního popisu větné struktury

počítačový korpus elektronických textů

programové nástroje pro zpracování korpusu

elektronické slovníky a databáze

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html