SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Phonetic reductions in spontaneous speech - ALINV616M
Title: Fonetické redukce ve spontánní řeči
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (10)
summer:unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ALINV608B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (21.09.2020)
Cílem semináře je naučit studenty analyzovat souvislý proud spontánně mluvené řeči na úrovni segmentů, slov a vět, rozvíjet schopnost identifikovat skutečnou zvukovou podobu češtiny a otevírat pohled na vztah produkce a percepce redukovaných forem.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (20.09.2022)

Průběžná diskuse ke zvolené problematice zkoumání (s domácí přípravou), seminární práce (formou prezentace). Min. 75% účast na seminářích.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (23.09.2020)

výběrově:

BROWMAN, C. P. & GOLDSTEIN, L. M. (1992): Articulatory Phonology: An overview. Phonetica, 49, pp. 155-180.

ERNESTUS, M. & Warner, n. (2011): An introduction to reduced pronunciation variants. Journal of Phonetics 39: 253–260

FOWLER, C. A. & SALTZMAN, E. (1993). Coordination and coarticulation in speech production. Language and Speech, 36, pp. 171-195.

JOHNSON, K. (2004) Massive reduction in conversational American English. Kiyoko Yoneyama a Kikuo Maekawa (eds.), Spontaneous speech: Data and analysis. Proceedings of the 1st Session of the 10th International Symposium. Tokyo, Japan: The National International Institute for Japanese Language, 29–54.

KOHLER, K. J. (1999). Articulatory prosodies in German reduced speech. Proc. of the 14th ICPhS, vol. 1, San Francisco, 89–92.

LINDBLOM, B. (1990). Explaining phonetic variation: A sketch of the H&H Theory. In: Hardcastle, W. J. a Marchal, A. (eds.), Speech Production and Speech Modelling, pp. 403-439. Amsterdam: Kluwer.

MADDIESON, I. (1984, 2009). Patterns of sounds. Cambridge: Cambridge University Press

MACHAČ, P. & SKARNITZL, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství Epocha.

MACHAČ, P. (2004). Stabilita zvukových charakteristik fonémů ve spontánních mluvených projevech. In Hladká, Z. - Karlík, P. (eds.). Čeština - univerzália a specifika, 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 427-435.

MACHAČ, P. (2008). Desonorizace českých intervokalických frikativ. In: J. Volín & J. Janoušková (Eds.), AUC Philologica 2/2007, Phonetica Pragensia XI, Praha: Karolinum, pp. 105-116.

MACHAČ, P. & ZÍKOVÁ, M. (2013): Redukční procesy v řeči z hlediska fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 17-44. Univerzita Palackého v Olomouci.

MACHAČ, P. & ZÍKOVÁ, M. (2015): Parallel articulation: the phonetic base and the phonological potentiality. Slovo a slovesnost, 76(1), s. 3-21.

MEINHOLD, G. (1973). Deutsche Standardaussprache.Lautschwächungen und Formstufen. Wissenschaftliche Beiträge der Friedrich-Schiller-Universität. Jena.

MITTERER, H. (2011). Recognizing reduced forms: Different processing mechanisms for similar reductions. Journal of Phonetics, 39, pp. 298-303.

NIEBUHR, O. & KOHLER, K. J. (2011). Perception of phonetic detail in the identification of highly reduced words. Journal of Phonetics, 39, pp. 319-329.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (20.09.2022)

Teoretické a praktické seznámení s redukovanými výslovnostními formami. Následně samostatná detekce a identifikace redukovaných forem. Diskuse o principech, možnostech a omezeních řečových redukcí na základě získaných praktických poznatků.

Výuka bude probíhat prezenčně, v případě potřeby nebo dle pokynů vedení FF distančně prostřednictvím platformy MS Teams.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (21.09.2020)

1. Analýza spontánně mluvených projevů v češtině s různou úrovní artikulačního úsilí.
2. Zvuková a artikulační variabilita hlásek, slov a frekventovaných spojení slov.
3. Redukované formy v mluvené řeči a podmínky jejich srozumitelnosti.
4. Stabilita fonetických rysů na základě analýz konkrétních projevů.
5. Fonetická a fonologická úroveň rozhodování; fonologizace fonetických rysů.
6. Možnosti a omezení fonetické transkripce reálných promluv.
7. Dynamika větných redukcí.


Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (23.09.2020)

Student by měl mít absolvovaný jakýkoli základní fonetický kurs (např. češtiny nebo cizího jazyka), aby měl jisté povědomí o fonetických pojmech (vokál, konsonant, frikativa atd.).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html