SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Language communities - ALINV501B
Title: Jazykové komunity
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (3)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ABO500433
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. (15.10.2012)
Prvním cílem předmětu je poskytnout přehled o jazykových komunitách na příkladu současné ČR s důrazem na jejich hlavní jazykové a sociokulturní problémy a způsoby, jak tyto problémy bývají řešeny, a to jak z hlediska samotné komunity, tak z hlediska relevantních institucí v České republice. Výchozím teoretickým rámcem je teorie jazykového managementu, ale při jednotlivých tématech jsou komunity interpretovány pomocí dalších (socio-)lingvistických pojmů a paradigmat. Na těchto základech bude vyložena státní jazyková politika vůči cizincům a etnickým menšinám a dále jazykový management organizací a jedinců. Komunity jsou rozděleny do skupin podle historických, geografických a socioekonomických kritérií a budou představovány aktuální výzkumy týkající se jejich relevantních jazykových problémů. Druhým cílem předmětu je seznámit studenty s různými způsoby, jak lze komunikační chování jazykových komunit pojmout i zkoumat, a to jak uvnitř jednotlivých komunit, tak v kontaktu komunit mezi sebou.
Cíl předmětu

Prvním cílem předmětu je poskytnout přehled o jazykových komunitách na příkladu současné ČR s důrazem na jejich hlavní jazykové a sociokulturní problémy a způsoby, jak tyto problémy bývají řešeny, a to jak z hlediska samotné komunity, tak z hlediska relevantních institucí v České republice. Druhým cílem předmětu je seznámit studenty s různými způsoby, jak lze komunikační chování jazykových komunit pojmout i zkoumat, a to jak uvnitř jednotlivých komunit, tak v kontaktu komunit mezi sebou.
Literatura

Dovalil, V. & Sherman, T. (2009) Teorie jazykového managementu. In: K. Hlínová (ed.), Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2007-2009. Praha: Akropolis, 17-26.Drbohlav, D., Lupták, M., Janská, E., Bohuslavová, J. (2001) Ruská komunita v České republice. In: T. Šišková (ed.). Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 73-80.Kubaník, P., Červenka, J., Sadílková, H. (2010) Romština v České republice - předávání jazyka a jazyková směna. Romano Džaniben 16 (2), 11-40.Nábělková, M. (2008) Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu. Bratislava, Praha: Veda, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.Nekvapil, J., Sloboda, M. & Wagner, P. (2009) Mnohojazyčnost v České republice: Základní informace - Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Sloboda, M. (2010) Menej používané jazyky v Česku: problémy rozvoja v jazykovo "homogénnom" národnom štáte. In: A. M. Papp (ed.), Kevésbé használt nyelvek helyzete a Visegrádi Négyek országaiban - The Situation of the Lesser Used Languages in Visegrád Four Countries. Budapest: Országos Idegennyelvű Könyvtár.Vasiljev, I. (2010) Jazyková situace vietnamské komunity v České republice. In I. Barešová (ed.), Současná problematika východoasijských menšin v České republice. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 20-29.(Literatura je dále rozšiřována o další studie v souvislosti s jednotlivými probíranými tématy.)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast v semináři. Pro účastníky s atestací "zápočet" - návrh výzkumného projektu nebo analýza dvou příkladů ze seznamu, který poskytuje vyučující (1500 slov). Pro účastníky s atestací "zkouška" - vlastní výzkumný projekt nebo analýza čtyř příkladů ze seznamu, který poskytuje vyučující (3000-4000 slov), ústní rozprava o písemné práci a znalost jednoho textu, který jsme se v rámci semináře nečetli.


Sylabus

Hlavní tematické okruhy:1. Úvod do problematiky: pojem "jazyková komunita"

2. Přehled jazykových a cizineckých komunit v ČR

3. Etnická, migrační a jazyková politika ČR

4. Teorie jazykového managementu

5. Středoevropská skupina I: Češi a Slováci

6. Středoevropská skupina II: Německé, polské a maďarské komunity

7. Západní skupina

8. Rusky mluvící komunita

9. Vietnamská komunita

10. Romové

11. Jazykové komunity a postavení cizinců v Evropě a po světě

12. Metodologické otázky

13. Diskuse o studentských projektech, návrzích a analýzách
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. (15.10.2012)

Popis předmětu lze najít pod předmětem se stejným názvem v ÚČJTK.

Upozornění pro studenty oboru Obecná jazykověda - zápis do předmětu je povolen pouze po dohodě s vyučující.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html