SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cognitive linguistics - ALINV427M
Title: Kognitivní lingvistika
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ABO700731
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Annotation - Czech
Seminář seznamuje s teoretickým a analytickým aparátem kognitivně zaměřených lingvistických teorií a popisů založených na užívání jazyka. Na příkladu jevů různého typu vede k osvojení a rozvíjení dovednosti kognitivně orientované analýzy lingvistického materiálu.
Last update: Saicová Římalová Lucie, doc. PhDr., Ph.D. (02.02.2024)
Aim of the course - Czech
Studující si prohloubí znalosti o kognitivní lingvistice a seznámí se se současnými přístupy k popisu sémantiky a gramatiky v dané oblasti. Osvojené přístupy budou schopni aplikovat na český jazykový materiál a dokáží je porovnat s přístupem funkčněstrukturním.
Last update: Saicová Římalová Lucie, doc. PhDr., Ph.D. (02.02.2024)
Course completion requirements - Czech
Aktivita v semináři, průběžné studium zadané literatury a vypracovávání úkolů, zpracování (skupinového, popř. individuálního) projektu na vybrané téma a jeho prezentace
Last update: Saicová Římalová Lucie, doc. PhDr., Ph.D. (02.02.2024)
Literature - Czech

Croft, W. – Cruse, A. D. (2004): Cognitive Linguistics. Cambridge, MA: Cambridge University Press. (vybrané části) 

Danaher, D. (1996): A Semiotic Approach to the Semantics of Czech Verbs of the Type říkávat. The Slavic and East European Journal, 40, s. 118–133.

Evans, V. (2019): Cognitive Linguistics: A complete guide. 2. vyd. Edinburgh: Edinburgh University Press. (vybrané části)

Janda, L. A. (1986): A semantic analysis of the Russian verbal prefixes za-, pere-, do- and ot-. Munich: Otto Sagner. (vybrané části)

Kesselová, J. (2017): Inštrumentál v ranej ontogenéze reči dieťaťa hovoriaceho po slovensky. Slovo a Slovesnost, 78, s. 119–143.

Kyseľová, M. – Ivanová, M. (2013): Sloveso vo svetle kognitívnej lingvistiky. Prešov: FF PU v Prešove. (vybrané části) 

Nesset, T. (2000): Iconicity and Prototypes. A New Perspective on Russian Verbs of Motion. Scando-Slavica, 46, s. 105–119. 

Piller, A. (2017). Intercultural communicaation. Edinburgh: Edingurgh University Press.

Saicová Římalová, L. (2010): Vybraná slovesa pohybu v češtině. Studie z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum. (vybrané části)

Skwarska, K. - Kaczmarska, E. (eds.) (2016): Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha: SLÚ AV ČR, v. v. i. (vybrané části)

Turner, M. (2015): Blending in Language and Communication. In: E. Dabrowska – D. Divjak (eds.): Handbook of Cognitive Linguistics. Mouton de Gruyter, s. 211-231.

Winter – Matlock (2017): Primary metaphors are both cultural and embodied. B. Hampe (ed.) (2017): Metaphor: Embodied cognition and discourse. Cambridge University Press, s. 99–115. 

Další literatura bude doporučována v průběhu kursu podle zájmu zúčastněných.

Last update: Saicová Římalová Lucie, doc. PhDr., Ph.D. (03.02.2024)
Teaching methods - Czech
Pokud by byla nutná distanční výuka, kurs bude transformován do podoby kombinující videokonference (nejspíše přes Zoom) a výukové materiály dostupné přes Moodle.
Last update: Saicová Římalová Lucie, doc. PhDr., Ph.D. (02.02.2024)
Syllabus - Czech

Seminář seznámí účastníky se základními teoriemi, principy a postupy využívanými v rámci kognitivního přístupu k jazyku a popisů založených na užívání jazyka a povede účastníky k jejich aplikaci na český jazykový materiál různého typu. Zaměří se na vybrané jevy gramatické a s nimi související sémantiku (např. vid, prefixace, sémantika předložek a pádových tvarů) a na analýzu vybraných konstrukcí (analýza vybraných jevů na úrovni věty, souvětí, popř. komunikátu a diskursu).

V průběhu semestru budou studující pracovat na skupinových, popř. individuálních projektech - popisech konkrétních jevů podle vlastního výběru, které budou prezentovat v závěru semestru. Podrobný sylabus bude představen na prvním semináři a bude též přístupný v Moodlu.

Last update: Saicová Římalová Lucie, doc. PhDr., Ph.D. (02.02.2024)
Entry requirements - Czech
Schopnost číst odborné texty v angličtině. Vhodné je předchozí absolvování předmětů Current Approaches in Linguistics/Současné lingvistické směry, popř. dostudování povinných textů z této přednášky. 
Last update: Saicová Římalová Lucie, doc. PhDr., Ph.D. (02.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html